Правила

 

ПРАВИЛА

за участие в онлайн игра "Поздрави VIP Brother със соц лозунг!"

НАЧАЛО НА ИГРАТА:

12:00 ч. на 3 септември 2014г.

КРАЙ НА ИГРАТА:

12:00 ч. на 30 септември 2014г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ:

Пoбедителите ще бъдат избрани от екипа на Нова и предаването VIP Brother

НАГРАДА

Три уикенд екскурзии за двама

НАГРАДАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Нова Броудкастинг Груп” АД (за краткост „Нова”)

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Интернет сайта: http://novatv.bg/vipigra

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в играта могат да вземат всички пълнолетни български граждани, навършили 18 години, към датата на заявяване на участие, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите услoвия, посочени по-долу.
Възможността за публикуване на съдържание на сайта http://novatv.bg/vipigra се предоставя само след предварителна регистрация и приемане на настоящите правила, общите условия и на условията на играта за участие в "ПОЗДРАВИ VIP BROTHER СЪС СОЦ ЛОЗУНГ!"

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

І. Общи положения
1. Провеждането и участието в играта „Поздрави VIP Brother със соцлозунг!” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в играта само след приемане на настоящите Правила.
3. За участие в играта участникът трябва да посети страницата на Нова http://novatv.bg/vipigra
4. Участието се извършва посредством качване (upload) на видео материал или снимка (потребителско съдържание) в страницата на Нова в интернет сайта http://novatv.bg/vipigra
За да може Потребителят да изпраща съдържание, той трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://novatv.bg/vipigra. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай”, Потребителят извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Правила и Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма за участие в играта на Предаването. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, администраторът на сайта има право да откаже регистрацията.
5. Нова няма задължението да публикува цялото изпратено потребителско съдържание. Нова по своя преценка решава колко и коя част от потребителското съдържание може да публикува на адрес: http://novatv.bg/vipigra. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, Нова съхранява потребителско съдържание, разположено от потребителя на сървърите на Нова, и има право да го предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Нова или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните органи по надлежен ред. Нова има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
6. Участието в играта е безплатно за участника, като всеки участник предварително се съгласява, че изпратеният от него видео/снимков материал е авторски и разрешава да се използва по преценка на Нова, както за телевизионно излъчване, така и за публикуване в печатни медии и интернет сайтове, в това число без изброяването да е изчерпателно за национално наземно (ефирно), цифрово радиоразпръскване, кабелно и сателитно разпространение на видео материал, включително чрез публикуване за излъчване в интернет телевизия (webTV), мобилни приложения, IPTV, VoD (video on demand) и др., както и излъчване чрез интернет сайтовете на Нова ТВ (в това число и Nova Play) или други сайтове по преценка на Нова, както и за публикуване в печатни издания по преценка на Нова.
7. Всеки участник има право и възможност за качване на един брой видео или снимка.
8. Изпратените видео или снимки не трябва да надвишават 20 МB.
9. Потребителят се задължава да не зарежда, разполага на сървър на Нова и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание - информация, данни, текст, файлове, софтуер, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
9.1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката и добрите нрави;

 

9.2. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
9.3. с порнографско или открито сексуално съдържание;
9.4. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
9.5. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
9.6. с големина на файла над определените максимални размери.
10. Потребителят се задължава:
10.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на действащото законодателство;
10.2. да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
11. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да поиска предоставеното от него Потребителското съдържание да бъде свалено от уебсайта, като докаже пред администратора на сайта авторството си върху съдържанието.
12. Потребителят се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.
ІІ. Продължителност на Играта
1. Играта "ПОЗДРАВИ VIP BROTHER СЪС СОЦ ЛОЗУНГ!" се провежда в периода 02 септември 2014-30 септември 2014, включително. Начало и краен срок за качване на снимков или видео материал е 12.00 часа на съответната дата.
2. В рамките на периода по т. 1, участниците имат възможност да качват видеа и снимки, направени от тях на сайта на Нова. В рамките на периода 02 септември 2014-30 септември 2014 екип на Нова, ежедневно ще гледа всички публикувани видеа и снимки на http://novatv.bg/vipigra. Екипът на Нова и екипът на шоуто „VIP Brother” избира трима участници, които ще получат наградите, определени в играта.
3. След приключване на играта и определяне на тримата победители , Нова ще предостави на всеки уикенд екскурзия за двама.
4. Нова анонсира печелившия на Facebook профила на VIP Brother https://www.facebook.com/vipbrother.bg
ІІІ. Участие
1. Участието в играта се осъществява с предварителна регистрация и изпращането на снимка или видео на интернет страницата на Нова http://novatv.bg/vipigra. С осъществяване на регистрацията и изпращане на снимков или видео материал по посочения начин се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си и съдържанието на снимков или видео материал за обработка от страна на екипа на Нова.
2. С изпращането (предоставянето) на снимков или видео материал по посочения начин, участникът заявява и декларира, че:
2.1. притежава изцяло правата върху качения материал;
2.2. даденият материал не противоречи на закона;
2.3. има правото да разпространява неговото съдържание по дадения начин;
2.4. даденият материал не съдържа сцени на или подтикващи към физическо и психическо насилие, към увреждане на морала или доброто име, нито пък че има порнографско съдържание;
2.5. даденият материал не съдържа данни за извършено престъпление;
2.6. даденият материал не противоречи на добрите нрави;
2.7. даденият материал не уврежда доброто име или репутация на Нова (респективно някое от нейните предавания);
2.8. даденият материал не разкрива държавна, търговска или друга тайна;
3. С изпращането на снимков или видео материал по посочения начин, участникът в играта се съгласява безусловно, че носи изцяло отговорност за съдържанието на качения материал и за правата върху него, включително и за всички вредни последици, които материалът би могъл да причини.
4. Нова и екипът на шоуто „VIP Brother” не носят отговорност за качеството, произхода, съдържанието на снимковия или видео материал, нито за правата върху него или за евентуални вреди, причинени от него. Нова си запазва правото да премахне от интернет страницата на Нова всеки снимков или видео материал, който според Нова противоречи на закона, добрите нрави, настоящите правила, общи условия, или който е несъвместим с принципите и политиката на Нова.
ІV. Интелектуална собственост
1. С разполагането на всяко изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта http://novatv.bg/vipigra, Участникът предоставя на Нова правото да го използва, записва, съхранява, разпространява публично чрез всякакъв технически способ, включително чрез /аналогово или цифрово/ телевизионно излъчване, интернет разпространение, публикуване и разпространение чрез печатни медии, в това число да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Предоставеното право на Нова включва и правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на Предаването и Уебсайта http://novatv.bg в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии. Участникът декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.
2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта http://novatv.bg, Участникът се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Уебсайта, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Нова, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.
3. Участникът се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Нова на Уебсайта http://novatv.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
4. Участникът е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Нова и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
6. В случай, че Участникът счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг участник и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:
Гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5
Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис (вкл. електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношение на няколко материала - изчерпателен списък на всички материалиг) Информация, достатъчна за Нова, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
Нова по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.
7. В случай, че Участникът счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Нова със съдържанието и по реда, предвиден в т. 6. След получаване на уведомлението, Нова го препраща на Участника, подал уведомление по т. 6 и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
УЧАСТИЕ В ИГРАТА "ПОЗДРАВИ VIP BROTHER СЪС СОЦ ЛОЗУНГ!"
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нова и Продуцента от една страна и участниците в онлайн играта "ПОЗДРАВИ VIP BROTHER СЪС СОЦ ЛОЗУНГ!"„от друга страна, както и условията за участие в него.
Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. Играта "ПОЗДРАВИ VIP BROTHER СЪС СОЦ ЛОЗУНГ!"се провежда в рамките на интернет страницата на Нова http://novatv.bg/vipigra
2. „Участник” e всяко физическо лице, навършило 18 години, което след регистрация, качи (upload) снимков или видео материал на интернет страница на Нова http://novatv.bg/vipigra съгласно правилата на дадения интернет сайт и на играта.
Чл.3. (1) Участник в играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.
(2) Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на Нова или Продуцента, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта.
(3) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Нова има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Нова самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в играта и съгласие с правилата на същия, в това число и с настоящите Общи условия, с надлежна регистрация и с качването на снимков или видео материал на интернет страница на Нова http://novatv.bg/vipigra
(2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с играта или други бъдещи игри организирани от Нова, чрез съобщения, изпратени на имейл адреса, с който участва в нея.
Чл. 5. Нова определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл. 6. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Нова.
(2) Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързва Нова.
(3) Нова е длъжна да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
(4) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страница на Нова http://novatv.bg. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.
Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в играта посредством попълване на регистрационна форма в интернет сайта http://novatv.bg , преди качването на снимковия или видео материала.
(2) Нова се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали известни при участието им в играта. Обявяването на участника-победител се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.
Чл. 8. Участието в играта е безплатно.
Чл. 9. (1). Участникът носи пълна отговорност за произхода, качеството и съдържанието на снимковия или видео материала, както и за евентуални претенции към него от страна на трети лица.
(2) Нова и екипът на шоуто имат право по своя преценка да премахнат снимковия или видео материал от страницата на Нова, ако счетат, че той не отговаря на изискванията на закона или на правилата на играта, респективно на настоящите общи условия.
Чл. 10. Спечелилите участници в играта се определят едностранно от Нова и екипа на шоуто.
Чл. 11. (1) Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:
1. Участникът се е регистрирал надлежно и е качил снимков или видео материал на страницата на Нова в интернет на адрес http://novatv.bg/vipigra, съгласно в рамките на определения за това срок.
2. Играещият участник отговаря на определените условия за участие в играта;

3. Най-добрите снимки и видеа се избират по свободна преценка на Нова и екипа на шоуто.
4. Спечелилият участник е изразил желание да получи наградата.
(2) Със спечелилия участник следва да се уточнят детайлите за ползването на наградата. В случай, че спечелилият участник не отговаря на посочения от него телефонен номер или на съобщенията, изпратени му до посоченият от него имейл адрес в рамките на 2 (два) дни от обявяването на печелившото лице, то не осъществи контакт с Нова, то за печеливши се обявява следващият участник, избран от екипа, в рамките на определения за това срок.
Чл.12. Наградата се осигурява лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, качило снимковия или видео материал на интернет страницата http://novatv.bg/vipigra
Чл.13. Правилата на играта са неразделна част от настоящите Общи условия.
Чл.14. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от гласуване, от страна на участник няма действие спрямо Нова и екипа на шоуто. Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 02.09.2014 г.
НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 02.09.2014 Г.