63% имат бизнес в сферата на селското, горското и рибно стопанство

6 218 собственици на ведомствени бензиностанции и други задължени лица са подали данни за 12 335 собствени съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива. 96% от притежаваните съоръжения и съдове са за съхранение и зареждане с газьол, сочи обобщената статистика на Националната агенция за приходите (НАП).

 

Най-много от задължените – 63%, имат бизнес в сферата на селското, горското и рибно стопанство. Съдове и съоръжения са декларирали и 693 собственици, работещи в областта на транспорта, складирането и пощите. Петима собственици са посочили като своя икономическа дейност създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения.

 

От декларираните данни става ясно още, че за зареждане и съхранение с гориво се ползват най-много стационарни цистерни – 6 545 броя (52%), а на второ място се нареждат собствените бидони (варели) – 34% от общо декларираните съоръжения и съдове. Един собственик е декларирал също, че притежава вагон за съхранение на гориво.