Те ще са в сила от 4 юни 2021 г.

БНБ прие изменения в наредбата за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка. Те ще са в сила от 4 юни 2021 г.

Променя се определението за свръхрезерв, който банките поддържат при БНБ, като за такъв се приема превишението на наличностите, държани в резервни активи над изискуемия размер на задължителните минимални резерви.