Правила

ПРАВИЛА

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА НОВА ТВ

„ТАНЦУВАЙ С НАС”

НАЧАЛО НА ИГРАТА:

12.00 ч. на 22 април 2014 г.

КРАЙ НА ИГРАТА:

12.00 ч. на 02 юни 2014 г.

НАГРАДА: Излъчване на видео на победителят в ефира на ”Нова телевизия” в  ТВ предаването „Dancing Stars”

НАГРАДАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Нова Броудкастинг Груп” АД (за краткост „Нова”)

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ:

Печелившият ще бъде определен от представител на журито или танцьорите, участващи в „Dancing Stars” или други лица, посочени от Нова.  Победителят ще бъде избран от десетте най-харесвани изпълнения, чрез бутона Facebook Like в Nova Play. Името на печелившия ще бъде публикувано на адрес: http://play.novatv.bg/dance

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Интернет сайта: http://play.novatv.bg/dance

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в Играта могат да вземат всички пълнолетни български граждани, навършили 18 години към датата на заявяване на участие, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие, посочени по-долу.

Възможността за участие в Играта се предоставя само след предварителна регистрация и приемане на настоящите правила за участие.

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

І. Общи положения

 

1. Провеждането и участието в Играта „Танцувай с нас” се извършва в съответствие с правилата по-долу.

 

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в играта само след приемане на настоящите Правила.

 

3. За участие в играта участникът трябва да посети страницата на Нова ТВ http://play.novatv.bg/dance

 

4. Участието се извършва посредством изпращане на авторско заснето видео в страницата http://play.novatv.bg/dance.

Видеото представлява записан кратък танц с продължителност до 2 минути. За успешно участие в играта счита, ако в изпратеното авторско видео участникът/ците  следват стъпките, хореографията и условията на танца,  зададен в конкретния видео танцов урок, публикуван на http://play.novatv.bg/dance 

Видео урокът се публикува на 22 април 2014 г., участниците изпращат своите видеа до 2 юни 2014 г.

 

Урокът се показва във видео урок от лица, избрани от Нова.


В авторското  видеото на участикът/ците може да участват един или двама души.  Лица под 18-годишна възраст не се допускат в конкурса.


В играта може да се участва само с едно видео.


Изпратените авторски видеа ще бъдат публикувани в www.play.novatv.bg.  Там ще се осъществява и гласуването чрез бутона Like на Facebook.

 

За да може Потребителят да заяви участие в Играта „Танцувай с нас”, Потребителят трябва се регистрира чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия”. Потребителят извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Правила, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При попълване на заявлението за участие, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма за участие в играта на Предаването. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, администраторът на сайта има право да откаже участието.

5. Участието в Играта е безплатно.

6. Потребителят се задължава да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

ІІ. Продължителност на Играта

 

1. Играта „Танцувай с нас” се провежда в периодa 22 април 2014 г. – 2 юни 2014 г., включително.

 

2. В рамките на периодите по т. 1, участниците имат възможност да изпратят свое авторско видео на http://play.novatv.bg/dance 

 

3. След определяне на всеки един победител в трите урока, Нова  излъчва видеото на победителя в ефира на ”Нова телевизия” в  ТВ предаването „Dancing Stars”. Срокът, в който Нова излъчва победителя се решава еднолично от Нова.

 

4. Нова обявява името на победителя след избор, направен от представител от журито или танцьорите, участващи в „Dancing Stars” или лица посочени от Нова, като обявява имената на победителите на сайта http://play.novatv.bg/dance 


ІІІ. Участие

 

1. Участието в Играта се осъществява чрез изпращане на авторско видео на страницата http://play.novatv.bg/dance. С участието в Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си за обработка от страна на екипа на Нова.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за участие в играта „Танцувай с нас”

 

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нова от една страна и участниците в играта „Танцувай с нас” от друга страна, както и условията за участие в нея.

 

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е „Танцувай с нас”, която се провежда в рамките на интернет страницата на http://play.novatv.bg/dance 

2. „Участник” e всяко физическо лице, навършило 18 години, което след регистрация, изпрати свое авторско видео на http://play.novatv.bg/dance съгласно правилата на дадения интернет сайт на Играта.

 

Чл. 3. (1) Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.

(2) Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на Нова, което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта, или е ангажирано в дейността, свързана с предаването -  Dancing Stars”.

(3) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Нова има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Нова самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата, в това число и с настоящите Общи условия,  регистрацията си и изпращането ти на своето авторско видео на страницата http://play.novatv.bg/dance

(2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, както и други Игри на Нова, чрез съобщения, изпратени на имейл адреса, с който участва в Играта.

 

Чл. 5. Нова определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Нова има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

 

Чл. 6. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Нова.

(2) Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързва Нова.

(3) Нова е длъжна да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

(4) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страница на http://play.novatv.bg/dance Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 

Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством попълване на регистрационна форма в интернет сайта  http://play.novatv.bg/dance.

(2) Нова се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на печелившите се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

 

Чл. 8. Участието в Играта е безплатно.

 

Чл. 9. Победителят в Играта се определя сред 10-те получили най-много одобрение чрез гласуване с бутона Like във Facebook, след посочване   от представител от журито или танцьорите, участващи в „Dancing Stars” или лица определени от Нова.

 
 

Чл. 10. (1) Спечелената награда – показване на част от/авторското видео в ефира на Нова по време на предаването „Dancing Stars”, настъпва, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

1. Участникът е изпратил коректно авторско видео спрямо условията на играта www.play.novatv.bg/igra.

2. Играещият участник отговаря на определените условия за участие в Играта;

 3. Участникът е избран от представител от журито или танцьорите, участващи в „Dancing Stars” или лица определени от Нова  и спечелилият участник е изразил желание да се възползва от наградата.

 

Чл. 11. Правилата на Играта са неразделна част от настоящите Общи условия.

 

Чл. 12. Оспорването на резултатите от Играта от страна на участник няма действие спрямо Нова.

 

Настоящите общи условия и правила влизат в сила от  22.04.2014 г.