Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТВ ПРЕДАВАНЕ “СДЕЛКА ИЛИ НЕ”

 

Определения:

Компания”: „Баит Заав” ООД, организаторът и Продуцент на ТВ предаване „Сделка или Не”.

 

Телевизията”: „Нова Броудкастинг Груп” АД, която създава програмите „Нова телевизия”, „Диема”, „Диема Фемили”, „Кино Нова” и „Нова Спорт”.

 

Кандидат-Участник”:- всеки, който се регистрира за участие в съответствие с „Правилата” и попълни необходимите за това анкетни карти и документи.

 

Участник”: всеки един от 24-мата, избрани от Компанията за участие и допуснати до Студиото за участие в записите на Предаването.

Играч” или „Финалист”: Участник, който е избран на произволен принцип от компютъра в Студиото.

 

Студиен етап”: част от снимачния процес, от почивките, дадени по време на снимачния процес или от време на престой в Студиото, както и по време на снимки/запис на епизоди от Предаването в Студиото.

 

Дата на снимки”: Датата на ефективен снимачен процес на епизоди от Предаването в Студиото. „Студио”: Всяко студио, което Компанията определи.

 

Предаване”: епизод или съвкупност от епизоди в еднакъв формат с наименованието „Сделка или не” „Банка” или „банкер”: Член на екипа на Компаниятя, който в рамките и според правилата на Предаването, отправя своите

 

оферти чрез телефона или по друг начин към Финалиста във всеки избран от него момент в епизода и по време на играта. „Кутия” или „Кутии”: 24 еднакви кутии, обозначени с поредни номера от 1 до 24, съдържащи на случаен принцип 22 различни, неповтарящи се суми и две кутии със суми, които могат да дублират друга сума в дадена кутия.

Кутия „Жълт ХИКС” или „Кутия Червен ХИКС”: кутия, която може да съдържа съответно:

 

1/ за Жълт ХИКС – всяка сума в интервала от 100 лева до 4999,99 лева, включително и предметна награда или обозначение, рефериращо към предмет или друга материална или нематериална придобивка.

2/ за Червен ХИКС – всяка сума в интервала от 5000 лева до 100 000 лева.

 

Всяка подобна Кутия не се отличава външно от друга, намираща се в студиото пред всеки един Участник.

 

Суми в кутиите”: сумите в кутиите са стойностно определени числа, представляващи и по подразбиране обозначения в съответната левова равностойност. Изписването на сумата е с арабски цифри или в случай на текст - на български език, като всеки надпис се поставя на плочка (табела) от вътрешната страна на кутията. Сумите могат да бъдат на син, жълт или червен фон, образно разделени в три групи, както са изписани и на видеостената в Студиото. Изключение са Х-кутиите, които са обозначение със оранжеви табелки в тях с надпис на цифрите в жълт или в червен цвят. Тяхното съдържание остава маркирано с Х на видеостената, до определен етап от развитието на играта.

 

Сумите, които се съдържат в кутиите са както следва:

Кутия

сума

Кутия

сума

1

X-box – сума от 100

13

X-box – сума от 5 000

 

лева до 4999.99 лева

 

лева до 100 000 лева

2

0.10 лева

14

750 лева

3

0.20 лева

15

1 000 лева

4

0.50 лева

16

2 500 лева

5

1

лев

17

5 000 лева

6

5 лева

18

7 500 лева

7

10

лева

19

10 000 лева

8

20

лева

20

12 500 лева

9

50

лева

21

15 000 лева

10

100 лева

22

25 000 лева

11

200 лева

23

50 000 лева

12

300 лева

24

100 000 лева

 

 1. Всеки участник е лигитимен, ако отговаря на условията по настоящите Правила, има навършени 18 години и е подписал всички документи, предоставени му от Продуцента във връзка с Участието му в Предаването.

 

 1. В телевизионното Предаване „СДЕЛКА ИЛИ НЕ”, продуцирано и организирано от Компанията, всеки един Участник, одобрен и допуснат до участие в Студиото ще има възможността да премине през различните кръгове на играта, в момента в който компютърът избере неговото име или обозначение (името, псевдонима или съкращението, което е дал за участие, при избора му за Участник). Всеки участник, избран от компютъра или на друг принцип, определен със съгласието на всички участници в Студиото се превръща във Финалист за конкретния епизод на Предаването и може да спечели всяка сума намираща се в някоя от кутиите или предоставена му като избор за отказване от играта.

 

 1. Във всеки един епизод на Предаването участие взимат 24 Участника, всеки от които по собствен избор представлява един град, а в случай, че този град съществува и е избран от друг Участник или по решение на Продуцента, Участникът избира друг град. Всеки Участник има табелка пред себе си, която освен името на града съдържа и неговото собствено име или псевдоним, под който участва в Предаването.

 

 1. Всеки участник е позициониран в началото на самостоятелна банка, на която е поставена една от 24 кутии .

 

Различните табели със стойностите на сумите се поставят в кутиите по начин по който да гарантира че всяка кутия съдържа една от поставените суми и никоя кутия, извън определените по регламент, не съдържа повтаряща се сума или такава, която не е според настоящите правила. Ако по силата на друго изрично условие, цитирано по настоящите правила една сума се повтаря или се различава от сумата в кутията, то това няма да се счита за нарушение на правилата. Поставянето на табелите със сумите се извършва от независим от Продуцента нотариус или друга независимо лице в място с ограничен за Участници, публика и екип достъп и кутиите се запечатват с печат на Предаването върху мек материал или друга подходяща основа. Всички табели със суми се подреждат по кутиите на случаен принцип и не следват логика на повтаряемост или липсата на такава в поредните епизоди.

Всички 24 готови и запечатани кутии се поставят на банките пред участниците произволно непосредствено преди започване на снимачния процес на всеки епизод.

 

 1. Нотариусът, избран от Компанията присъства като обективен свидетел на снимачния процес, протоколира реда на отваряне на кутиите и намиращите се сумите в тях, следи за спазването на правилата от страна на Участниците и екипа на Компанията и протоколира спечелената печалба от Финалиста във всеки епизод от Предаването.

 

 1. Целта на играта е всеки финалист във всеки епизод на Предаването след отварянето на произволни номера кутии и елиминирането на сумите в тях, сам да прецени и да вземе решение дали да продаде своята кутия на банката”, да я запази докрай или да я продаде за по-висока сума по нататък в хода на играта. Банката прави своите оферти след края на всеки рунд, като предлага на Играча определена сума пари, срещу която Играчът се отказва от понататъшна игра, но се задължава да изиграе кръговете, така както ако беше продължил играта. Приемането или отхвърлянето на офертата зависи от решението и действието (натискане на бутона или затваряне на капака – респективно означаващи „приемам офертата на банката” и „отхвърлям офертата на банката”) на участника, като за меродавно се приема неговото действие, доколкото приоритет е визуалното представяне на събитията. Всяка оферта към Участника не може да се тълкува като такава със случаен харакер и и съдържа в себе си субективна преценка.

 

Отварянето на кутиите от Играча се извършва след като той гласно е назовал номера на Кутията, която иска да отвори, или я е определил достатъчно ясно с други обозначителни похвати и Участника зад избраната кутия я отвори, като развали печата на мястото на запечатването. Независимо от това дали Участникът се е отказал от избора си по време на отваряне на кутия, ако тази кутия е с развален печат, тя се счита за отворена и Участника не може да има претенции към Продуцента или друг Участник и респективно да търси вина или умисъл. Вниманието за начина на отваряне, поредността в отварянето на номерата на кутиите и момента на избор на номер са изцяло в решението, вниманието и отговорността на Финалиста във всеки конкретен епизод.

 

 1. За всяко свое решение - отваряне на произволна кутия, приемане или отхвърляне на офертата на Банката, отказ от награда или друго, извършено по време на Играта, и след нея е на Играча и той не може да държи отговорен за нея което и да е трето лице – Водещ, екип на предаването, публика или някой от другите Участници в Студиото. Решението на Участника или на Играча ще се счита за заявено в момента, в който е изразено вербално или с други методи ясно е изказано или обозначено какво Участникът или Играчът прави или какво иска от Водещия да направи. Промяна на заявено решение не се допуска, освен в случаите, в които все още действието не е извършено от Водещия или от Участника зад кутията (в случай на отваряне на такава). Във всички останали случаи ще се счита, че решението е взето и действието е извършено, което предполага Нотариусът да маркира това действие и да протоколира резултатите от него. Всеки Играч е длъжен да се съобрази и да приеме резултата от своето решение. При всички случаи на спор за валидно ще се приема това решение, което е заснето с камерите. В случай, че Продуцентът прецени, че Участник умишлено е дал две противоречащи си решения (налице е противоречие между действията и вербалното им обозначаване от Участника), което води до възможност за нееднозначно тълкуване на дадена ситуация, Продуцентът има право самостоятелно да обяви действието, което ще приеме за валидно.

 

Етапите от заснемане/развитието на всеки епизод от Предаването са както следва: 1/ Предварителен етап

 

След поставяне на всички кутии по банките в центъра на студиото, в присъствие на всички Участници и екипа, се извършва теглене от прозрачна купа на номерата на кутиите, зад които всеки Участник трябва да застане. Редът на Участниците, които теглят номер на кутията, зад която ще застанат, се определя на база номер на кутията, която е била разпределена на Участника в предходен епизод на предаването. Така например първи тегли първият Участник, който е бил с кутия номер 1 в предишния епизод, следван от този, който е бил с кутия номер 2 и т.н. На мястото на Финалиста от предишния епизод влиза нов Участник, който тегли по ред с номер номера на кутията на игралия Финалист. В случай, че в обявеното време за теглене, някой от Участниците не е в студиото, независимо от основанието за това, за него автоматично остава последния неизтеглен номер на кутия,. В случай на повече от един Участник, Продуцентът изтегля номерата зад които застават неявилите се навреме Участници от останалите в кутията неизтеглени номера. До колкото всяко закъснение и отклонение от правилата и инструкциите за безопасност и указанията на екипа ще се тълкува за нарушение, то системното неявяване на време за теглене на кутии също ще се тълкува като неспазване на правилата за участие и може да доведе до елиминиране на Участник от потанатъшно участие в играта. След изтегляне на номера на кутията, всеки Участник застава зад този номер кутия, като премества обозначителната си табела с името и града пред кутията, чийто номер е изтеглил.

 

2/ Етап на избор на Играч (Финалист)

 

Този етап има за цел да определи финалиста в епизода на Предаването. Изборът се прави пред всички присъстващи в Студиото. Имената на всички Участници в Предаването, намиращи се зад кутиите с поредни номера от 1 до 24 се въртят на екран в студиото. Компютърната система на „Сделка или не” посочва името на финалиста, който ще има възможност да играе в епизода. Финалистът взима кутията на неговата банка и заема своето място до водещия в центъра на студиото. От този момент до края на играта това ще бъде неговото място. Мястото е централно, определено така, че Финалистът да има видимост към всички кутии, както и към плазмените монитори, на които се показва графиката с отворените и неотворените суми по кутиите. При всеки старт на Предаването, всички 24 суми ще бъдат изписани на специалната видеостена в студиото, с изключение на съдържанието на X-кутиите, които се разкриват на видеостената като суми на определен етап от играта.

 

След заемането на така определеното място от Финалиста, същинската игра започва. Финалистът и останалите 23ма Участници остават в Студиото до края на Предаването. След приключване на играта на Финалиста, 23мата Участници продължават по право

 

 • следващия епизод на Предаването. Към тях ще се присъедини нов участник на мястото на финалиста при спазване на условията

 • Предварителния етап.

 

В рамките на един епизод може да има само един Финалист. Всеки един Участник станал един от Участниците в Предаването има възможността да стане финалист – независимо колко време ще му отнеме да бъде селектиран от компютърната система на Предаването.

 

Всеки Участник може да се откаже от игра във всеки един момент, като губи правото да бъде избиран отново в който и да е от следващите епизоди или сезони на Предаването. В този случай мястото му заема следващият избран за участие от Продуцента участник.

 

3/ Игра 3.1. Начален етап на играта.

 

След като Участникът е избран за Финалист в епизода, той има право да избере да играе някой от следните варианти на Сделка или не:

1/ Класически вариант на играта, познат от предишни сезони и основен за играта, представен по-долу като правила съгласно посоченото в т. 4.

 

2/ Игра Сделка или не „с множители”, в която в до 5 кутии по решение на Продуцента може да има символи „х2” и/или „х3” („по 2” и/или „по 3”), което означава, че сумата в конкретна кутия, в която се намира някой от тези символи се умножава по цифрата 2 или по цифрата 3. Поставянето на символите в кутиите е направено преди започване на всяка игра и те са налични в кутиите, независимо от обстоятелството Участникът кой от представените тук четири варианти ще избере да играе. Преди началото на всяка игра ще бъде известно колко е броят на символи, поставени в кутиите, без да е известно кои са кутиите, в които тези символи са разпределени. Символите „х2” и х3” не променят графичното изобразяване на сумите на плазмените монитори, съгласно посоченото в раздел „Определения”.

 

3/ Игра Сделка или не „с плаваща оферта”, в която след съответния рунд и по време на оферта на банката, Банкерът звъни по телефона в студиото и дава първоначална оферта към Финалиста. След тази оферта и в случай, че тя не е приета от Финалиста, Банкерът има право да променя офертата, като не звъни по телефона, а офертата на Банкера се визуализира само на таблото в студиото. Всяка визуализирана оферта не може да пада под първоначалната оферта на Банкера, дадена по телефона за този рунд. Приемането на последната визуализирана оферта на таблото или нейното отхвърляне спира етапа на оферта между рундовете с отварянето на кутии.

 

4/ Игра Сделка или не „с две кутии, в която, след като Финалистът е определен и е избрал да играе тази разновидност, , той има право, чрез натискане на бутона на компютъра, да избере още една кутия, която се поставя върху първата. За целите на настоящия вариант на играта долната кутия се нарича „първа кутия”, а горната кутия (тази, която участникът е избрал „втора”) се нарича „втора кутия”. Финалистът може да продаде втората кутия по време на оферта на банката, включително да я използва, когато има оферта на Банката „Смяна на кутиите”. В случай, че Финалистът е решил да продаде Втората кутия, тя кутия се съхранява при нотариуса и по този начин временноизлиза извън играта. Втората кутия се отваря винаги в последния (седми) рунд. Продажбата на втората кутии не спира играта на Участника и той продължава да играе с първата. Финалистът може да прави всички описани по настоящите правила действия с първата кутия – да я продаде за предложена оферта или да я смени с друга, в случай на дадена такава оферта. В случай, че продаде и първата кутия, Участникът преустановява своята игра и печели сума в размер на по-голямата от двете приети оферти за всяка от кутиите. В случай, че Участникът е запазил и двете кутии до рунд седем, се прилага същото правило – отваря се втората кутия, следва оферта на банката и ако тя бъде отхвърлена, Участникът печели сума в размер на по-голямата от двете суми в кутиите. В случай, че по време на оферта в рамките на рунд седем, Участникът приеме офертата на Банката, Участникът печели сума в размер на по-голямото от офертата на Банката или сумата във втората кутия . В случай, че е продал и двете кутии по време на оферта на банката той е задължен да изиграе играта до край, така все едно не е спирал играта.

 

Забележка: Броя и вида на игрите се определя от Продуцента. Това означава, че на таблото може да бъдат визуализирани най-малко един и най-много три от четирите варианта, изброени по-горе. В случай, че е визуализиран само един от изброените четири варианта, на практика Финалистът е длъжен да изиграе точно този вариант на играта. В случай на предложени два или три варианта – Финалистът има право да избере измежду тях кой от възможните варианти да избере. Направеният от Участника избор на вариант на играта е окончателен. За всяка избрана игра ще важат кореспондиращите с нея условия за игра.

 

3.1. Първи рунд

 

Играта започва с последователното отваряне на 6 (шест) избрани от Участника кутии, отворени съгласно неговото решение. Всяка отворена кутия се прибира от съответната банка, на която е поставена, а всяка разкрита сума отпада от графиката, показвана на видеостената, включително ако при отварянето е разкрит символ „по 2” или „по 3”, който също отпада от играта.

 

3.2. Първа оферта от “Банката”

 

След отварянето на първите 6 (шест) кутии Банката прави своята първа оферта. Офертата на Банката се съобщава само и единствено на Водещия по специално предназначен за това телефон, поставен до мястото, на което се намира Играча. За верификация на съобщената оферта на екрана в студиото се изписва офертата, независимо дали Водещият я е съобщил или не на Играча. Играчът може да приеме офертата на Банката или да я отхвърли. Всяко такова действие на приемане или отхвърляне се отнася до офертата, която е визуализирана последно на таблото пред Участника.

 

 • случай, че Играчът играе Сделка или не извън варианта „две кутии” и реши да приеме оферта на Банката, това означава, че той взима предложената от Банката сума и тя е неговата окончателна награда от Участието му в Предаването. Независимо от това, той изиграва играта до край, като независимо от нейното развитие спечелената от него награда остава тази, която е приел като оферта от Банката. Доиграването е задължително.

 

 • случай, че Играчът е избрал Сделка или не с „две кутии” и в този рунд приеме оферта на Банката за втората кутия, приетата на този етап оферта не представлява спечелена награда в Предаването и не следва да се тълкува за такава. Тя се третира както е посочено по-горе в описанието на играта „Сделка или не” „две кутии” и се съотнася към съдържанието на първата кутия или към приетата оферта (печели по-голямата сума). Същото правило важи, ако Участникът е решил да продаде втората кутия. Тогава за него играта приключва, той се отказва от по-нататъшно участие в нея, като с това решение показва, че взима предложената сума, или ако първата приета е по-голяма и това е неговата окончателна награда от Участието му в Предаването.

 

Независимо от това доиграването е задължително.

Ако Финалистът реши да откаже дадената от Банката оферта играта продължава в следващия рунд..

 

3.3. Втори рунд и втора оферта на Банката

Преди да отвори следващите кутии, на видеостената се разкрива съдържанието на жълтата Х-кутия (ако Играчът не я е отворил в

 

предходен рунд, където е видял какво е нейното съдържание и това вече е станало достояние в Студиото). Финалистът отваря нова серия от 4 (четири) кутии и след последната банката прави своята втора оферта. Приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

 

Разкриването на жълтата Х-кутия може да се случи във всеки един момент по време на този рунд, ако Финалистът е поискал или се е съгласил с това и това няма да се тълкува като нарушение на правилата.

 

3.4. Трети рунд и трета оферта от Банката

 

Финалистът отваря нова серия от 3 (три) кутии и след последната банката прави своята трета оферта. Приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

 

3.5. Четвърти рунд и четвърта оферта от Банката

 

Преди да отвори следващите кутии, на видеостената се разкрива съдържанието на червената Х-кутия (ако Играчът не я е отворил в предходен рунд, където е видял какво е нейното съдържание и това вече е станало достояние в Студиото).Финалистът отваря нова серия от 3 (три) кутии и след последната банката прави своята четвърта оферта. Приемането и или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

 

3.6. Пети рунд и пета оферта от Банката

Финалистът отваря нова серия от 3 (три) кутии и след последната банката прави своята пета оферта. Приемането и или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

 

3.7. Шести рунд и шеста оферта от Банката

 

Финалистът отваря нова серия от 2 (две) кутии и след последната банката прави своята шеста оферта. Приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

 

3.8. Седми рунд и седма оферта от Банката

 

 • случай, че Финалистът е избрал да играе Сделка или не с „две кутии” и пред него все още са двете кутии, т.е. той не е сключил сделка с банката втората кутия се отваря и нейното съдържание се разкрива.

 

 • случай, че при избор на Финалист да играе Сделка или не с „две кутии” той е продал вече втората кутия в предходен рунд и тя се намира при Нотариуса, тази кутия се отваря от Водещия и нейното съдържание се разкрива, като тя няма отношение към бъдеща печалба на Финалиста и се тълкува като отпаднала от играта сума. При този вариант банката дава дава своята последна задължителна оферта в играта, като приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т.3.2 При всички други варианти на игра в Сделка или не, Финалистът отваря нова, последна кутия и след нея банката прави своята

 

седма, последна оферта.

 

 • случай, че Играчът приеме офертата той си тръгва от Предаването с награда приетата от банката оферта, независимо от съдържанието на оставащата пред него кутия. В този случай двете оставащи кутии, неговата и тази срещу него, пред някой от Участниците се отварят от Водещия, Играча или друг Участник в епизода, за да се види тяхното съдържание и правилността на взетото от Играча решение.

 

 • случай, че Играча отхвърли офертата в играта остават две кутии – тази на Финалиста пред самия него и една в някой от другите Участници. Играчът печели тази сума, която се намира в кутията пред него, независимо от нейното съдържание. Ако играе Сделка или не с две кутии и вече има сключена сделка за втората кутия, той печели по-голямата сума между сумата в неговата кутия или приетата на по-ранен етап от играта оферта за вторатау кутия. Ако е задържал двете кутии, той печели също по-голяма сума измежду всяка от тях.

 

4. Основни правила на “Сделка или не”

 

 1. Ако Финалистът откаже предложената му от банката оферта, той трябва да отвори пълния брой кутии за следващия рунд преди да има възможност да получи следваща оферта.

 

 1. С отхвърляне на офертата на Банката от страна на Играча, тази оферта става невалидна. Всяка дадена оферта е валидна до нейното отхвърляне или до нейното приемане, стига тя да е визуализирана според правилата на играта. Банката има право да даде друга оферта, преди подадената да е приета или отхвърлена, само ако тя е парична или е по-изгодна за Играча.

 

 1. Банката има право да дава оферти освен в предвидените случаи, така и по всяко време между отваряне на две кутии през рундовете. Банката има право да дава и повече от една оферта, последователно след отваряне на кутиите в даден рунд. Всички такива оферти са извънредни и са извън задължителните оферти между рундовете. Банката има право да дава всякакви оферти, включително да предлага суми, които да се прибавят кумулативно към спечелената от Участника награда след края на предаването, при определени, поставени от Банката условия. В този случай Банката едностранно взима решение дали да прибави или не тази сума към крайната награда на Играча.

 

 1. Офертите на банката могат да бъдат парични оферти, както и „смяна на кутиите”. При оферта „смяна на кутиите” Играчът има право да смени собствената си кутия (както първата кутия (само когато втората кутия е извън играта), така и втората кутия, в случай, че играе с две кутии) с всяка друга, останала неотворена в текущия момент от развитието на играта. Приемането на тази оферта не спира играта, така както приемането на парична оферта. В случай, че Играч приеме оферта „смяна на кутиите” това ангажира Играча да реално да смени кутията и следва да бъде изпълнено. В случай на отказ от решение Нотариусът има право да избере една по своя преценка и да я постави пред Играча.

 

 1. Банката има право да даде по всяко време оферта „смяна на кутиите”, дори без Играчът да е отворил и нито една кутия. Банката е задължена да даде поне веднъж в играта парична оферта.

 

 1. Банката може да даде всякаква оферта. Оферти, които са необичайно ниски или необичайно високи спрямо останалите суми в играта са изцяло в прерогативите на банката и нито на нея, нито на продуцента, нито на излъчващата медия може да бъде търсена отговорност за това.

 

 1. Краят на играта за Финалиста настъпва или при приемане на оферта от банката, или при отварянето на собствената му кутия, след отвхрълянето на с офертата в края на седми рунд. В случай, че играе с две кутии, краят на играта настъпва или когато е приел две оферти на банката за двете кутии пред него или когато е приел една оферта или е отворил преди седма оферта горната си кутия от двете и е отворил собствената си кутия след отхвърляне на седмата задължителна оферта на банката

 

 1. За да бъде официално приета или отхвърлена офертата на банката от Финалиста, офертата трябва да му бъде съобщена на глас от Водещия, изписана на екрана в Студиото и Финалистът трябва да натисне намиращия се пред него бутон в случай, че иска да ПРИЕМЕ офертата (ИМА СДЕЛКА) и да затвори капака на бутона, за да ОТХВЪРЛИ офертата (НЯМА СДЕЛКА). Затварянето на капака или натискането на бутона маркира преминаването от един рунд в друг за Играча, независимо дали играта продължава или завършва.

 

 1. Ако по някаква причина, независимо от нейното естество, има разминаване между желанието на Играча изразено с думи и неговото финално действие, за валидно и еднозначно ще се приема акта на неговото действие – натискане на бутон за приемане или затваряне на капака за отказване на офертата.

 

 1. Всеки Участник в Предаването, не може да се кандидатира за повторно участие в програмата, освен в случаите, когато бъде специално поканен от Продуцента за създаване на специални епизоди от Предаването.

 

5. Общи правила

 

 1. Предаването „Сделка или не“ не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта и другите нормативни документи. Спечелената награда подлежи на облагане и деклариране от получателя и, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и по-специално ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбите му Компанията декларира пред НАП всички спечелили участници и техните награди в сроковете, предвидени в закона.

 

 1. Изплащането на всяка спечелена награда се извършва по банков път, по банкова сметка на Участника. Липсата на такава е

 

предпоставка за неизплащане или задържане на наградата в посочените в настоящите правила срокове.

 

5.3. Всяка награда подлежи на изплащане в срок от минимум 45 работни дни от датата, на която заснетият епизод с участието на Участника като Финалист е бил излъчен от излъчващата телевизия. В случай, че Участник е изпълнил всички условия по настоящите правила и не е устновено нарушение, което може да доведе до неизплащане на спечелена от него награда, Компанията изплаща наградата.

 1. Продуцентът и/или излъчващата телевизия могат да решат да не излъчват един или няколко епизода от Предаването, поради което на Играчите, взели участие в тези епизоди наградата не подлежи на изплащане, освен ако епизодите не са излъчени на по-късен етап. В последния случай наградата се дължи в предвидените срокове от момента на излъчване.

 

 1. Служители на Компанията и Телевизията (и всички подизпълнители и агенти, предоставящи услуги във връзка с Предаването), всеки спонсор; членове на техните семейства; лица до 18-годишна възраст или такива, осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани, както и всички трети лица, които са в зависимост или в правни или облигационни отношения с лицата, посочени по-горе са нелегитимни за регистриране и участие в Предаването. Невъзможността да се представят доказателства за легитимността при регистрация или след поискване от страна на Компанията, може да доведе до дисквалификация и/или задържане или отнемане на награда. Задължение на Кандидат Участника или на Участника е да докаже своята лигитимност. В случай на установена нелигитмност след като Предаването е произведено или излъчено не е предпоставка за признаване и зачитане на наградата.

 

 1. Лицата трябва да се регистрират за участие в Програмата с тяхно собствено име по документ за самоличност. Регистрация с пълномощно не се допуска и ще се счита за недействителна. Регистрацията за участие се извършва само по реда, описан в анкетната карта и в настоящите Правила.

 

 1. Компанията може, по собствено усмотрение, да изключи всеки Участник от участие в Предаването или да не изплати спечелена от неправомерно Участие награда, което може да включва без ограничения:

 

(а) обстоятелства, при които по мнение на Компанията, Участникът е негоден да участва в Предаването; (б) невъзможност да бъде представена документация, определена от Компанията, която доказва самоличността на Участника и

 

всички други обстоятелства, които не отговарят или биха довели до несъответствие с правилата и целите на Предаването, както и в случаите когато такива са показани, но са се оказали недействителни. В случи, в които се окаже, че наличните документи не са представени до момента на излъчване на епизода от излъчващата медия, ще се счита, че те са недействителни и спечелената награда не подлежи на изплащане от Продуцента. За дата на представяне на тези документи ще се счита датата на представянето им, подписана от двете страни. Задължение на Участника е да документира тази дата, като недокументирането и, ще се третира като нарушение на общите условия от страна на Участника.

 

(в) Участник е накърнил интересите или обществената представа за Продуцента, Предаването, излъчващата медия или други свързани със заснемането или излъчването на Предаването субекти. Всяко подобно действие включва, описано неизчерпателно, изказване на публично мнение в ущърб на посочените лица, изказване на мнение във интернет форуми, социални мрежи или други интерактивни медии, което уронва престижа на тези лица, както и всякакви други случаи, които представляват недобросъвестно поведение спрямо тези лица. При констатирани случаи се прави разпечатка на публикуваната информация, тя се прикрепва към подписаните документи от Участника и той се уведомява, че наградата няма да му бъде изплатена съгласно настоящите правила.

 

(г) обстоятелства, които показват намерение, подбуда към трети лица или заговор с трети лица или Участници за манипулация, фалшификация или нагласяване на играта от страна на Участника. За такива ще се считат описани неизчерпателно: отваряне на кутията, опит за гледане в нея, който деформира кутията, всяко местене на кутията от една позиция на втроа без предварителното съгласие на Продуцента или друг оторизиран член на екипа, опит или промяна на местоположението зад кутиите, скъсване на механизъм за запечатване или неговото отваряне и опит или превеждането му в първоначален вид, злоупотреба и разпространяване на слухове за подредба на суми по кутии, както и всяко друго действие или вербално изразяване, което може да бъде счетено, че е с цел облагодетелстване, в по-голяма степен отколкото ако дейстивето или информацията не бяха направени или разпространени.

 

 1. Компанията може да откаже изплащане на печалби или да изиска обратно всички суми, платени на Финалиста от дадено Предаване, в случай на измама, нечестност или несъвместимост за участие в Програмата, съгласно Правилата, независимо от момента на нейното установяване. Давността на тези констатации се погасява с изтичането на двугодишен срок от датата на Участние на Играча.

 

 1. В случай на грешка, неразбирателство или спор относно Предаването и/или функционирането на системата за записване, или валидността, на който и да етап от Предаването, решението на Компанията ще се приеме за окончателно.

 

 1. Компанията си запазва правото да нанася промени в настоящите Правила, да прекрати Предаването по всяко време, както и да променя условията, на които да отговаря лигитимния Участник по всяко време, като е длъжна да уведоми Кандидат Участниците и всички Участници в подходящи срокове.

 

 1. Ако провеждането на снимки на Предаването, записването, излъчването на който и да е или всички епизоди е възпрепятствано от форсмажорно събитие, Компанията може да отмени снимачния ден или Предаването, да го прекрати или да обяви всички тези епизоди за недействителни. Неизлъчването им под каквато и да е форма или поради каквато и да е причина от страна на излъчващата телевизия ги прави също недействителни.

 

 1. Компанията ще полага всякакви разумни усилия за даване на възможност на Кандидат Участниците да участват в Предаването, както и да установи контакт с всички от тях. Задължение на Кандидат Участниците е да са представили и предоставили изчерпателна информация за връзка с тях. Липса на надлежен адрес и телефон за връзка с Кандидат Участник или с Участник, който вече е играл може да доведе до отказ от изплащане на наградата или да направи записание епизод или кандидатурата на Участника недействителни.

 

 1. Независимо от случаите посочени в настощяите правила, Участието на който и да е Участник не му гарантира Участие като Финалист и не може да се тълкува като гаранция за спечелване на каквато и да е награда или сума. Компанията не може да бъде държана отговорна за подобни случаи.

 

 1. Всички Участници, които взимат участие във записите на Предаването са длъжни да спазват разпоредбите, давани от екипа на предаването за предвижване в Студиото, за почивки, за места за хранене, почивка и престой. Всяко неспазване на указанията ще се третира като нарушаване на тези правила.

 

 1. Компанията не носи отговорност за здравето на Участници, които не са декларирали или са умишлено скрили свое заболяване, което е съществено за тяхното пребиваване в Предаването или в Студиото. В случай, че Участника е декларирал заболяване, което изисква внимание към него или предполага по-чести лекарски намеси, то той е длъжен да предостави всички необходими документи, относими към заболяването си, за да може Продуцентът да бъде уведомен, че Участника изискава внимание към неговото здраве.

 

 1. Компанията не носи отговорност за наранявания или претърпени инциденти, ако Участник не е изпълнил указание на екипа или е нарушил правилата за пожарна и аварийна безопасност, не е декларирал свое заболяване или не е предоставил пълния комплект документи за заболяването.

 

 1. За целите на настоящите правила Компанията може да определя продължителността на снимачния ден, съобразно своя график за заснемане на Предаването.

5.18.При случай на спор или претенция от страна на Участник към Продуцента, Предаването, неговите правила или спор от друг характер, за меродавно ще се приема решението на Продуцента, Компанията или нейния законен представител.

 

 1. Вски Участник се съгласява, че Компанията може да ксерокопира негови лични документи само и единствено за удостоверяване на информацията и съблюдаване на законодателството при изплащане и деклариране на спечелените награди или взетото Участие в Предаването.

 

 1. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите правила и да подпише необходимите и изискани от Компанията документи и декларации.

 

6. Регистрация за участие

 1. Регистрация чрез директно записване посредством интернет формата за участие:

 

Регистрирането за участие в предаването се извършва посредством попълване на спрциалния формуляр на „Сделка или не” на интернет адрес sdelka.novatv.bg – анкетна карта, отговаряне на всички въпроси и прилагане на изискваните снимки и следвайки Общите условия, поместени в същия сайт. Попълването на Анкетната карта не изисква изпълнението на предварителни условия за записване.

6.2.Регистрация чрез изтегляне на регистрационната форма и изпращането и по пощата Кандидатите за участие в играта имат възможност да се регистрират безплатно и чрез изтегляне на регистрационния формуляр от

интернет - адреса sdelka.novatv.bg, и попълването му в съответствие с Общите условия, поместени в същия сайт. Какдидат-участникът следва да изпрати попълнения по реда на предходната точка регистрационен формуляр по пощата, на следния адрес: гр.София 1784, бул. „Цариградско шосе” 137, вх.Б, ет.5.

 

С подаване или изпращане на формуляра за записване, Кандидат Участниците декларират, че са запознати с Общите условия за попълване и изпращане на формуляра, настоящите общи условия и се кандидатират за етапа на селекция. Изпращането на попълнен формуляр не е гаранция за участие в Предаването.

 

Всеки участник може да попълни и изпрати неограничен брой формуляри.

 

ТЕЗИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 30 АВГУСТ 2014 ГОДИНА И ОТМЕНЯТ ПРАВИЛАТА УТВЪРДЕНИ НА 30 АВГУСТ 2013 ГОДИНА. ТЕЗИ ПРАВИЛА СА ВАЛИДНИ ДОКАТО ОПРЕДЕЛИ КОМПАНИЯТА.