Правила

ПРАВИЛА

ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНКУРС „МИЛИ ДЯДО КОЛЕДА”

 

Начало на Конкурса: 12:00 ч. на 02 декември 2013 г.

Край на Конкурса: 12:00 ч. на 21 декември 2013 г.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ:
тримата участници, събрали най-много харесвания в интернет сайта NovaPlay

 

НАГРАДАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ: „ХИПОЛЕНД” АД, ЕИК 201917687

 

НАГРАДА:

три ваучера на стойност, определена от Нова, за пазаруване в детски хипермаркет

 

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА КОНКУРСА:

Интернет сайта NovaPlay на адрес: http://play.novatv.bg/

 

УЧАСТНИК В КОНКУРСА:

Участие в Конкурса могат да вземат деца ненавършили 8 годишна възраст към датата на заявяване на участие и които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие и Общите услoвия, посочени по-долу.

Възможността за публикуване на съдържание на платформата NovaPlay се предоставя само след предварителна регистрация и приемане на настоящите Правила и Общите условия за участие в конкурса „Мили Дядо Коледа” чрез родителя на участника или законния му представител.

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Провеждането и участието в конкурса „Мили Дядо Коледа” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в конкурса само след приемане на настоящите Правила, валидно приемане е само това, извършено по посочения в тези правила ред чрез родителя на участника или законния му представител.

3. За участие в конкурса участникът трябва да посети страницата на NovaPlay http://play.novatv.bg/.

4. Участието се извършва посредством качване (upload) на видеоклип (потребителско съдържание) в страницата на NovaPlay в интернет сайта http://play.novatv.bg/.

За да може участникът чрез своя родител или законен представител да публикува съдържание, родителят/законовият представител трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://play.novatv.bg/. Когато родителят се регистрира, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия и това видео с моето дете да бъде използвано съобразно правилата и целите на конкурса „Мили Дядо Коледа” в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай”, родителят извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Правила и Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При попълване на заявлението за регистрация Родителят/Законният представител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, данните на своето дете или другите изискуеми от електронната форма за участие в Конкурса. Родителят/Законният представител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, администраторът на сайта има право да откаже регистрацията.

5. НОВА няма задължението да публикува цялото изпратено потребителско съдържание. НОВА по своя преценка решава колко и коя част от потребителското съдържание може да публикува на уебсайта http://play.novatv.bg/.

НОВА не се задължава да публикува изпратените и одобрените видеа веднага или в конкретен времеви диапазон.

В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, НОВА съхранява потребителско съдържание, разположено от потребителя на сървърите на НОВА, и има право да го предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на НОВА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните органи по надлежен ред. НОВА има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Правила изисквания и/или на ограниченията на приложимото българско право.

6. Родителят/Законният представител на участника изразява предварително съгласие, че каченото от него видео може да се използва за целите и нуждите на „Нова Броудкастинг Груп” АД.

7. Разрешено е качване само на 1 (един) брой видеоклип.

8. Видеоклиповете следва да бъдат не по-големи от 100 MB и с продължителност до 90 секунди.

9. Участниците, респективно техните родители/ представители се задължават да не зареждат, разполагат на сървър на НОВА и да не правят достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

9.1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Правила, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

9.2. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

9.3. с порнографско или открито сексуално съдържание;

9.4. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

9.5. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

9.6. с големина на файла над определените максимални размери;

9.7. предоставят за използване видео, на което е заснето друго дете без съгласието на неговите родители.

10. Участниците, респективно техните родители/ представители се задължават: 

10.1. да не извършват злоумишлени действия по смисъла на действащото законодателство;

10.2. да не се представят за друго лице или за представител на деца, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

10.3. видеото, с което участват в Конкурса, да не показва дете, по-голямо от 7 годишна възраст;

11. Участниците, респективно техните родители/представители имат право по всяко време по своя собствена преценка да поискат предоставеното от тях Потребителското съдържание да бъде свалено от уебсайта, като докажат пред администратора на сайта авторството си върху съдържанието.

12. Участниците, респективно техните родители се задължават да не използват, копират и разпространяват съдържание за каквито и да било търговски цели.

 

ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

1. Конкурса „Мили Дядо Коледа” се провежда в периода 02 декември 2013 г. – до 21 декември 2013 г., включително. Начало и краен срок за качване на видеата е 12.00 часа на съответната дата.

2. В рамките на периода по т. 1, участниците, респективно техните родители/представители имат възможност да качват видеоклип на сайта на NovaPlay. В рамките на периода на конкурса екип на НОВА, ежедневно ще гледа всички публикувани на NovaPlay клипове.

3. Победителите са тримата, получили най-много харесвания в интернет в сайта на NovaPlay. На всеки от победителите НОВА ще предостави ваучер на стойност, определена от НОВА, за пазаруване в детски хипермаркет.

4. Нова анонсира печелившия видеоклип на 21 декември 2013 г. след приключване на Конкурса на Facebook профила на NovaPlay: https://www.facebook.com/nova.play.

 

ІІІ. УЧАСТИЕ

1. Участието в Конкурса се осъществява с качването на видеоклип в интернет страницата на NovaPlay http://play.novatv.bg/. С качването на видеоклип по посочения начин се приема, че родителят/ представителят на детето е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си и тези на своето дете и съдържанието на видеоклипа за обработка от страна на екипа на НОВА.

2. С качването (предоставянето) на видеоклип по посочения начин, родителят/законният представител заявява и декларира, че:

2.1. притежава изцяло правата върху качения материал с неговото дете;

2.2. съдържанието на видеоклипа не противоречи на закона;

2.3. има правото да разпространява неговото съдържание по дадения начин (интернет сайт);

2.4. е получил надлежно съгласие от лицата, изобразени в клипа, за разпространението му и за даването на възможност на неограничен кръг лица за достъп до видеоклипа;

2.5. видеоклипът не съдържа сцени на или подтикващи към физическо и психическо насилие, към увреждане на морала или доброто име, нито пък че има порнографско съдържание;

2.6. видеоклипът не съдържа данни за извършено престъпление;

2.7. видеоклипът не противоречи на добрите нрави;

2.8. видеоклипът не уврежда доброто име или репутация на Нова (респективно някое от нейните предавания);

2.9. видеоклипът не разкрива държавна, търговска или друга тайна;

3. С качването на видеоклип по посочения начин, родителят на детето - участник в Конкурса се съгласява безусловно, че носи изцяло отговорност за съдържанието на качения материал и за правата върху него, включително и за всички вредни последици, които материалът би могъл да причини.

4. НОВА не носи отговорност за качеството, произхода, съдържанието на видеоклипа, нито за правата върху него или за евентуални вреди, причинени от него. НОВА си запазва правото да премахне от интернет страницата на NovaPlay всеки видеоклип, който според НОВА противоречи на закона, добрите нрави, настоящите правила, общи условия, или който е несъвместим с принципите и политиката на НОВА.

 

ІV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на NovaPlay http://play.novatv.bg/, участникът, респективно неговият родител предоставя на НОВА неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет и/или излъчва по безжичен път и предава и/или препредава по кабел и/ или сателит и/или чрез всякакво друго техническо устройство - ТВ , включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НОВА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на НОВА включва правото да използва съдържание за нуждите на промотиране или реклама на конкурса и/или програмите на НОВА или нейните сайтове, както и допълнителни продукти, свързани с тях. В това число промотиране на NovaPlay http://play.novatv.bg/ в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на съдържанието на видеоклипа на други медии. Участникът, респективно неговият родител/законен представител декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, участникът, респективно неговият родител декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в съдържанието на видеоклипа с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на NovaPlay http://play.novatv.bg/.

2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на NovaPlay http://play.novatv.bg/, участникът, респективно неговият родител се съгласява и предоставя на всички останали потребители на NovaPlay, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НОВА, както и за разумен срок след премахване или изтриването му или за срока, определен от НОВА.

3. Участникът, респективно неговият родител/законен представител се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от НОВА на NovaPlay http://play.novatv.bg/ с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на NovaPlay в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

4. Участникът, респективно неговият родител/законен представител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на NovaPlay, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на НОВА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

6. В случай, че участникът, респективно неговият родител счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в NovaPlay, той следва да изпрати уведомление на следния адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5

Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

            а) Подпис (вкл. електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;

            б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;

            в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от администратора на уебсайта;

            г) Информация, достатъчна за НОВА, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;

            д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;

            е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

Нова по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

7. В случай, че Участникът, респективно неговият родител/законен представител счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до НОВА със съдържанието и по реда, предвиден в т. 6. След получаване на уведомлението, НОВА го препраща на Потребителя, подал уведомление по т. 6 и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в онлайн конкурса „МИЛИ ДЯДО КОЛЕДА”

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между НОВА и участниците в онлайн Конкурса „Мили Дядо Коледа”, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Конкурса” е „Мили Дядо Коледа”, която се провежда в рамките на интернет страницата на NovaPlay http://play.novatv.bg/.

2. „Участник” e всяко дете ненавършило 8 годишна възраст, което е регистрирано за участие от своя родител, законен представител, който след регистрация, качи (upload) видео клип на интернет страница на NovaPlay http://play.novatv.bg/ съгласно Правилата на дадения интернет сайт и на Конкурса.

Чл. 3. (1) Участник в Конкурса може да бъде само дете ненавършило 8 години, за което е изразено съгласие за участие от неговия родител/законен представител, което съгласие се счита за надлежно дадено след регистриране за участие по реда на правилата и общите условия на конкурса.

            (2) Не може да бъде участник дете, чиито родители и близки, са ангажирани в дейността на НОВА, или които са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Конкурса.

            (3) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, НОВА има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. НОВА самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в Конкурса и съгласие с правилата на конкурса, в това число и с настоящите Общи условия, чрез своя родител/законен представител, с качването на видеоклип на интернет страница на NovaPlay http://play.novatv.bg/.

            (2) Участникът, респективно неговият родител/законен представител се съгласява, че може да получава информация, свързана с Конкурса, чрез съобщения, изпратени на имейл адресът, с който участва в Конкурса.

ЧЛ. 5. НОВА определя правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. НОВА има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 6. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от НОВА.

            (2) Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват НОВА.

            (3) НОВА е длъжна да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

            (4) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страница на NovaPlay http://play.novatv.bg/. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Конкурса с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в Конкурса посредством попълване на регистрационна форма от негов родител/законен представител в интернет сайта http://play.novatv.bg/, преди качването на видеото.

            (2) НОВА се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Конкурса. Обявяването на участника-победител се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

Чл. 8. Участието в Конкурса е безплатно.

Чл. 9. (1). Родителите, които качват видео на своите деца носят пълна отговорност за произхода, качеството и съдържанието на видеоклипа, както и за евентуални претенции от страна на трети лица.

            (2) НОВА има право по своя преценка да премахне видеоклип от страницата на NovaPlay, ако счете, че той не отговаря на изискванията на закона или на правилата на Конкурса, респективно на настоящите общи условия.

Чл. 10. Победители в Конкурса са тримата, получили най-много харесвания в интернет страница на NovaPlay http://play.novatv.bg/.

Чл. 11. Правилата на Конкурса са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 12. Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността, на който и да е резултат, от страна на участник няма действие спрямо НОВА.

 

Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 02.12.13 г.