ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на „Нова Броудкастинг Груп” АД (Нова Броудкастинг Груп). Тези общи условия представляват Договор между Вас и Нова Броудкастинг Груп, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Нова Броудкастинг Груп. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Нова Броудкастинг Груп.

Нова Броудкастинг Груп не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Нова Броудкастинг Груп. Нова Броудкастинг Груп не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Нова Броудкастинг Груп се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Нова Броудкастинг Груп може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нова Броудкастинг Груп на следния адрес или email за контакти:  web@ntv.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

1. Организиране на игри

Нова Броудкастинг Групси запазва правото да организира игри без/с различни награди, предоставени от Нова Броудкастинг Груп или от трети страни.

Нова Броудкастинг Груп обявява условията на игрите на сайтовете от групата при провеждането на игрите. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия на „Нова Броудкастинг Груп” АД и могат да бъдат променяни по всяко време.

Нова Броудкастинг Груп прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Нова Броудкастинг Груп не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Нова Броудкастинг Груп за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Нова Броудкастинг Груп не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Нова Броудкастинг Груп  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Нова Броудкастинг Груп има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

2.Услуги, изискващи регистрация

Нова Броудкастинг Груп  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

- Възможност за публикуване на коментари, наречени статуси от страна на потребителя в някои от сайтовете на Нова Броудкастинг Груп

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Нова Броудкастинг Груп.

Нова Броудкастинг Груп си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Нова Броудкастинг Груп.

Нова Броудкастинг Груп си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на партньори на Нова Броудкастинг Груп, като използват съществуващата регистрация. При регистрацията си в сайта на съответния партньор, потребителите ще дават изрично съгласие Нова Броудкастинг Груп да предостави на партньора данните от регистрацията им в сайтовете на Нова Броудкастинг Груп.

Нова Броудкастинг Груп си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на „Нова Броудкастинг Груп” АД (Нова Броудкастинг Груп).

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на Нова Броудкастинг Груп

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Нова Броудкастинг Груп се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

САЙТОВЕТЕ НА „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД са:

nova.bg

play.nova.bg

kinonova.bg

diema.nova.bg

diemafamily.nova.bg

diemaextra.nova.bg

diemasport.nova.bg

play.diemaextra.bg

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

.