ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” ЕООД

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205738443, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Неделчо Бончев“ № 10, наричано за краткост НБГ.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на НБГ;

 • "УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- НБГ

 • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което НБГ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 • САЙТОВЕТЕ НА „НБГ” ЕООД са:

nova.bg

kinonova.bg

play.diemaextra.bg


 

 I. Предмет на Общите условия

Чл. 1 (1)Тези общи условия представляват Договор между потребителите на сайтовете на НБГ и НБГ, с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребител на услугите на сайта и НБГ.

(2) Интернет сайтовете на НБГ са всички уебсайтове собственост на НБГ, достъпни чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

(2) В случай, че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия , то моля, не използвайте сайтовете на НБГ.

Чл. 3 (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на НБГ потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите на НБГ в реално време, получаване на информация за програмите на НБГ, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете, както и други..

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на НБГ.

 II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 4 Всички потребители получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия

Чл. 5 Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6 (1) Потребителите имат право да публикуват материали на сайта, като визуализирането на материалите на сайта ще става само след одобрение от страна на модератор на НБГ.

(2) С натискането на бутона „Изпрати“, потребителят се съгласява и отстъпва на НБГ всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право НБГ да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права. Гореспоменатото важи и за секция „Моята новина“.

(3) Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) притежава изключителното право да използва създаденото от него произведение.

(4) Потребителят се съгласява, че НБГ има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.

(5) Потребителят с натискането на бутона „Изпрати” декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Чл. 7 (1) Потребителите имат право да публикуват коментари на сайта,като следва да имат предвид факта, че публикуването на коментар(и) към конкретни материали на сайта се осъществява посредством инструмента „Дискъс” (“Disqus”), който се предоставя от трета страна - Disqus, Inc. За да бъде използван инструмента „Дискъс” от потребителите, те трябва да се регистрират, като посочат избрано от тях потребителско име, имейл адрес и парола или да използват вече съществуващите си Facebook, Twitter или Google регистрации.

(2) Използването на описания инструмент от потребителите е изцяло доброволно. Въпреки това всеки един публикуван коментар на потребител подлежи на съответната модерация относно съдържанието му.

(3) НБГ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения, като при добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на НБГ, достъпни на https://nova.bg/rules.

Чл. 8 (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от НБГ, като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) НБГ има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

 III. Права и задължения на страните

Чл. 9 НБГ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 10 Във връзка с обработването на лични данни от страна на НБГ в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;

б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисия за защита на личните данни.

з) Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттеглите по всяко време. В този случай НБГ ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

Чл. 11 НБГ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 12 НБГ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. Повече информация относно „бисквитките“ може да бъде намерена на https://passport.netinfo.bg/nipass/index.php?cmd=termscookie.

Чл. 13 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до НБГ на следния адрес или email за контакти:  dpo@ntv.bg

(2) Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Oбщите условия за ползване на сайтa или Правилата за ползване на форумите.

Чл. 14 (1) НБГ си запазва правото да организира игри без/с различни награди, предоставени от НБГ или от трети страни.

(2) НБГ обявява условията на игрите на сайтовете от групата при провеждането на игрите. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия на „НБГ” ЕООД и могат да бъдат променяни по всяко време.

Чл. 15 (1) НБГ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. НБГ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на НБГ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) НБГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта.

Чл. 16 НБГ  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Чл. 17 НБГ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Чл. 18 НБГ си запазва правото да прецени дали да предостави данни за потребителя, да отстрани или ограничи потребителски действия, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на НБГ.

Чл. 19 НБГ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Чл. 20 Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на партньори на НБГ, като използват съществуващата регистрация. При регистрацията си в сайта на съответния партньор, потребителите ще дават изрично съгласие НБГ да предостави на партньора данните от регистрацията им в сайтовете на НБГ.

 VI. Заключителни разпоредби

Чл. 21 НБГ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 22 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство, както и Общи условия на някой(и) от изброените по-горе сайтове, ако има такива.

Тези условия за потвърдени от управителните органи на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД на 09.07. 2019г.