Той трябва да бъде гласуван и в пленарната зала

На извънредно заседание днес Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., която представлява мотивите към законопроекта.

 

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г., се запазва на нивото на 2015 г. и е в размери, съответно, 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.

 

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 300 лв. на 330 лв. от 1 януари 2016 г. В същото време се запазва размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 2600 лв.

 

За 2016 г. няма да се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, а максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

 

От 1 януари 2016 г. се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лицата, на които не достигат до 12 месеца възраст, но имат необходимия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец.

 

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход, получаван преди загубата на работа.

 

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст на 340 лв., както и размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

 

Очакванията за реалния растеж на БВП са през 2016 г. да достигне 2,1% и запазване на относително стабилни нива на растежа през 2017 и 2018 г., съответно 2,5% и 2,7 на сто.

 

Планирано е дефицитът по консолидираната фискална програма за 2016 г. е в размер на 2% от БВП при 2,5% от БВП за 2016 г., заложена в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта на тази година. Планираният дефицит за 2017 г. и 2018 г. е съответно на нива от 1,4% от БВП и 1% от БВП.

 

Предвижда се да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2016 г., като за 2017 г. и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с по 1 процентен пункт.

 

В бюджетната прогноза е предвидено минималната работна заплата да се увеличи на 420 лева от 1 януари 2016 г. на 420 лв., от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазването ѝ за 2018 г. на нивото от 2017 година. 

 

За периода 2016-2018 г. процентите на увеличение на размерите на пенсиите от 1 юли всяка година са съответно: 2016 г. – 2,5% от осъвременяването по чл. 100 от КСО; 2017 г. – 2,7% , а през 2018 г. – 2,8%.