Разделното изхвърляне на отпадъци вече не е мистерия

Разделното изхвърляне на отпадъци вече не е мистерия - имаме система от контейнери, в които да слагаме хартията, пластмасата, метала и стъклените бутилки.

Не е мистерия и пътят на отпадъците от общите контейнери, т.нар. битови отпадъци, които отиват в завода за производство на RDF гориво.

Как обаче да постъпим с опасните отпадъци? За тях има специален режим и се нуждаят от специалното ни отношение.

Нека първо да уточним кои са опасните битови отпадъци:

Най-често това са:

•          Лекарства с изтекъл срок на годност

•          Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак

•          Лакове и бояджийски материали, разтворители

•          Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.

•          Домакински препарати / битова химия

•          Фотографски материали

•          Киселини / основи

•          Мастила

•          Празни опаковки, обозначени със символите за опасност

•          Препарати за растителна защита и борба с вредители

Важно е да отбележим, че като опасни трябва да се третират не само опаковките, в които има останала течност, но и тези обозначени със символите за опасност, които сме използвали докрай.

Защо са опасни?

Дори и в малки количества тези продукти могат да замърсят почвата и подпочвените води или да предизвикат експлозии и пожари.

Ето защо трябва да бъдат “обезвредени” по правилен начин, за да не нанасят вреди на природата и здравето ни.

Снимка: iStock

Какъв е редът за събиране на опасни отпадъци в София?

В Столицата има организирана система за разделно събиране и третиране на опасните отпадъци от домакинствата. Те се събират директно по заявка от домакинството или от мобилен пункт по график.

Информация за графика и местата на мобилните пунктове, както и за условията, при които се пуска заявка за събиране на място, можете лесно да откриете тук >>>

Снимка: Столична община

Какво се случва след събирането на опасните отпадъци?

Съдбата на опасните отпадъци е различна, в зависимост от вида им. Първо се отделят онези елементи, които могат да се рециклират - метал, хартия, пластмаса.

След това по химичен или механичен път отпадъците се обезвреждат. Последната стъпка е контролирано изгаряне в инсинератор, при което се улавят вредните газове.

Като обем опасните отпадъци представляват само 1% от общите битови отпадъци, но последствията от тяхното безразборно изхвърляне може да са сериозни, както за здравето ни, така и за природата.

Нека не подценяваме процеса по безопасното им изхвърляне.

Периодично преглеждайте и отделяйте лекарствата, които са с изтекъл срок на годност. На техните опаковки няма поставени символи на опасност, но не употребявайте стари лекарства. Те са опасни за вашето здраве!

Предайте опасните отпадъци в Мобилния събирателен пункт! А информация за локациите, можете да намерите на интернет страницата на Столична община.