Проектът е пилотен и демонстрационен и е реализиран по ОП „Околна среда 2014-2020”

Острата необходимост от решения в областта на устойчивото управление на отпадъците и важността от повишаване на обществената информираност за рециклирането са горещи теми, които обединяват бизнеса, правителствата, неправителствените организации, водещите световни политически и икономически структури, научни институти, и които трябва да стоят в основата на законотворчеството и на всяка социално отговорна корпоративна инициатива.

Именно в контекста на постоянно нарастващото потребление на стоки и ресурси, с което нараства и списъкът със суровини с критично значение, експерти на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, съвместно с партньори от Химико-технологичния и металургичен унивеститет в гр. София, разработват полезен метод и патентоват първата инсталация в България за обезвреждане и рециклиране на литиево-йонни, никел-металхидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори.

Реализирането на пилотната демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на отпадъци от батерии и акумулатори заляга в инвестиционно намерение на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, което в края на 2021 г. е одобрено и се реализира в проект № BG16M1OP002-2.009-0042, с наименование "Демонстрационен проект за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали", финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 465 799,20 лв., от които 332 491,10 лв. – европейско финансиране, 58 674,90 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет на Р.България и 74 633,20 лв. – собствени на компанията средства.

Oсновната цел е разработване и прилагане на нов подход за предотвратяване образуването, подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), като поток битови отпадъчни материали, чрез който да се осигури ефективност и ефикасност на технологията, превенция срещу замърсяването на околната среда, както и ресурсна ефективност и практически модел на кръгова икономика.

Снимка: iStock

От години ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД обслужва всекидневно цялата страна, осигурявайки оборудвани центрове за дейности с отпадъци, мобилни екипи и безплатна услуга по извозване на негодни за ползване батерии, електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба МПС. На територията на страната са разположени съдове за събиране на НУБА, които могат да бъдат намерени на достъпни и комуникативни места – административни сгради, търговски вериги, училища, университети, детски градини и други. Системата е създадена съвместно с над 20 от най-големите български общини, като броят им се увеличава всяка година, а кошчетата на територията на България достигнаха 10 000 бр.

Изградената комплексна инсталация ще даде възможност за увеличаване на обемите за повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от батерии и акумулатори като в същото време те бъдат третирани съгласно най-добрите налични техники и практики, с фокус ограничаване на потенциалните заплахи, причинени от наличието на опасни компоненти в тях.

Смесването на батериите с битовите отпадъци, които се събират и обезвреждат в депа, довежда до попадането на този изключително съдържателен на тежки и опасни химикали отпадък в почвите и водите, което застрашава околната среда и човешкото здраве. При нарушаване целостта на батериите и акумулаторите, се освобождават живак, кадмий, олово и други токсични вещества, които биха могли да засегнат жизнено важни регулатори в организма като бъбречната функция и нервната система.

В резултат от изпълнението на проекта, количеството негодни за употреба батерии и акумулатори, което се очаква да бъде отклонявано всяка година от депонирания общ поток на домакинските отпадъци, възлиза на 228 000 килограма. При правилното му третиране и рециклиране, ще се спестят около 550 000 килограма въглеродни емисии (СО2), което се равнява на 150 500 километра безвредно шофиране.

Успешно осъщественият демонстрационен проект и дейностите по подготовката за повторно използване и/или рециклиране, свързани с него, увеличава технологичния потенциал на страната за изпълнение на националните и европейски цели в сектора, тъй като подходът позволява да се приложи както на национално, така и на регионално и местно ниво.