Средната брутна работна заплата в дружеството е 2649 лв.

„Елаците-Мед” АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, е сред 25-те нефинансови предприятия с най-висок директен принос за домакинските бюджети в България. Разходите за персонал на компанията достигат 88,5 млн. лв. за 2022 г.

Компанията, която добива и преработва мед, развива дейността си в 5 общини – Етрополе, Мирково, Златица, Чавдар и Челопеч. Над 83 % от всичките ѝ работници са жители на седем общини. Това съобщи Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ) въз основа на данни за приноса на „Елаците-Мед“ за социално-икономическото развитие на Етрополе и Средногорието.

За 23 години от приватизацията на предприятието е постигнато много и компанията е успешен пример за дигитална трансформация с новите технологии и иновации, които е внедрила. Те позволяват удължаване на живота на рудника, който днес е важен и с оглед на бъдещия Закон за критичните суровини в ЕС. Медодобивният комплекс е от малкото в ЕС, а целите на съюза са до 2030 г. да се добива 10% мед от нужните суровини, при 3% към момента.

„Голяма част от компаниите в света залагат като приоритет постигането на максимална ефективност и печалба. Това е за сметка на съкращаване живота на рудника. Докато при нас философията е да се търси максимален живот на дружеството. Приели сме подхода за максимална сигурност. Т.е. хората, които работят, да имат сигурност и перспектива за следващите 20 години, да имат доходи и да се гарантира поминъка на региона за дълъг период от време“, каза Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед”.

Според действащия концесионен договор компанията може да добива медна руда до 2031 г. Но екипът ѝ е разработил проект за удължаване на концесията и работата на дружеството до 2041 г., който в момента се съгласува с държавните институции.

„С инвестициите, които направихме през последните години, повишихме капацитета на цялото предприятие и с добиването и оползотворяването на по-бедни руди, каквато е тенденцията в световен мащаб, успяваме да произведем същото количество меден концентрат“, каза инж. Стоил Димитров, директор „Производство“.

Компанията полага систематични усилия по опазване и възстановяване на околната среда. За 23 години от приватизацията до момента е вложила 1,3 млрд. лв. за инвестиции и разходи за опазване на околната среда. Сред реализираните проекти в областта на околната среда са 3 пречиствателни станции. На територията на рудника работят 2 от тях - едната от които по иновативна технология на японската "ММТЕС". Предвижда се изграждането на четвърта, по германска технология.

Благодарение на инвестициите в нови ел. багери и сонди, автосамосвали и спомагателно оборудване, от 2019 г. досега на рудника са спестени над 3500 тона въглероден диоксид. Чрез модерна система за управление на минното производство се оптимизира броя на автосамосвалите и се намаляват престоите но товарни разтоварни пунктове. Това, от своя страна, намалява вредните емисии и оптимизира работата на заетия персонал.

За постигане на целите на Зелената сделка ръководството на компанията инвестира и във възобновяеми енергийни източници. През 2023 г. е въведена в експлоатация фотоволтаична централа с мощност 1 MWp за производство на електрическа енергия за собствено потребление на територията на Обогатителния комплекс в с. Мирково. Дружеството работи и над по-голям проект за добив на чиста енергия от фотоволтаици.

„Елаците-Мед” е извършило техническа и биологична рекултивация на около 600 дка на освободени от дейност руднични терени и на действащото хвостохранилище „Бенковски-2“.

„През 2011 г. започна процесът на възстановяване на нарушени терени или т.н. рекултивация. Участъците, на които не се извършва дейност, се залесяват с подходящи култури, за да се върнат в максимално близък до естествения им вид“, посочи Александър Григоров, директор „Околна среда“ в компанията. Технологията е съобразена с най-добрите практики в ЕС.

В дружеството работят над 2040 души - 1500 мъже и 550 жени. Въпреки, че става дума за тежка индустрия, броят на жените не е малък, което е важно с оглед бъдещи европейски регламенти. Над 23% от работещите са с висше образование, голям процент са тези със средно специално техническо образование, следвани от тези с основно. Има и над 100 работници, които учат задочно във ВУЗ и компанията подпомага следването им.

От ИПИ изнесоха данни за приноса на "Елаците-Мед" към региона на Етрополе и Средногорието, които показват, че от 7150 работни места в седемте общини, 2042 са в „Елаците-Мед” АД или 26,6% от всички частни работни места. Средната брутна работна заплата в дружеството е 2649 лв., като за сравнение посочиха тази в страната - 1761 лв. За двете основни професии в екипа компанията изпреварва средната работна заплата за страната със 104 % за машинните оператори и монтажистите с 60% за квалифицираните работници. При техниците и приложните специалисти работната заплата изпреварва средната за страната в професията с 42%.

Благодарение на направените концесионни плащания към местните власти, внесените данъци и даренията, „Елаците-Мед“ създават над 36% от собствените приходи на седемте общини. За община Етрополе – това е 67%, за община Мирково – 73%, за Чавдар – 45%, за Златица, Антон и Пирдоп е от порядъка на 14 – 16%, за община Челопеч – 8%.

След важните приоритети на компанията са осигуряване на дългосрочна експлоатация на минния комплекс и устойчиво производство, оптималното използване на природните ресурси, намаляването на отпадъците, внедряване на иновативни проекти, автоматизация и дигитализация на производствените процеси с цел ефективност и по-добри условия за работа, развитие на човешките ресурси и корпоративна социална отговорност.