Увеличението е 1,8% на тримесечна база

Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2023 г. с 0,4% спрямо второто тримесечие, показва неревизираната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ). БВП пък се повишава в периода юли - септември с 1,8% при експресна оценка на НСИ за нарастване с 1,7%  и след растеж с 2,0% през второто тримесечие.

Основна подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие оказва нарастването на крайното потребление с 0,6% и на бруто образуването на основен капитал със 7,9% спрямо предходните три месеца. Така, на годишна база, крайното потребление нараства с 4,3%, а бруто образуването на основен капитал - с 9,6 на сто.

Произведеният БВП през третото тримесечие възлиза на 48,4661 млрд. лева по текущи цени, като на човек от населението се падат 7522 лева (3846 евро). Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 42,2783 млрд. лева по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през третото тримесечие на 2023 г. намалява дела си спрямо същото тримесечие на предходната година с 2,9 процентни пункта до 5,3 на сто. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,0 процентен пункт до 28,8%, а относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се повишава до 65,9% спрямо 64,0% през съответното тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2023 г. крайното потребление нараства с 0,6% спрямо предходното тримесечие, когато се повиши с 1,4%, като в същото време се повишава с 4,3% в сравнение с година по-рано. Бруто образуването в основен капитал нараства със 7,9%  след повишение с 2,9% през второто тримесечие, а на годишна база се увеличава с 9,6 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава през третото тримесечие с 0,2% спрямо второто, когато се сви с 0,2%, като спрямо година п-рано отбелязва спад с 3,1% след понижение с 2,3% през предходните три месеца.

Вносът на стоки и услуги се увеличава спрямо предходното тримесечие с 1,5% (след спад с 4,8% през второто тримесечие), но спрямо година по-рано се свива с 5,5% (след спад с 10% през периода април-юни).

Въпреки по-сериозното нарастване на вноса спрямо износа, външнотърговското салдо на нашата страна през третото тримесечие е положително и в размер на 3,6156 млрд. лева, което са равнява на относителен дял от 7,4% от БВП.