Конкретната стойност на лимитите по общини, както за проекти, така и за плащания, са определени в шест категории

„Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. е приета Национална инвестиционна програма, която включва както проекти на министерства, така и общински проекти”. Това заяви служебният вицепремиер и финансов министър Людмила Петкова на изслушване в парламента, предаде БГНЕС.

От изслушването ѝ стана ясно, че общият лимит на капиталовите разходи по Консолидираната фискална програма са в размер до 9,994 млрд. лв.

“Прогнозно за реализиране на Инвестиционната програма на общините са предвидени средства в размер на 1,2 млрд. лв.”, каза Петкова. Тя обясни, че по отношение на общинските проекти всяка община представя проекти в размер за 2024 г.

„Конкретната стойност на лимитите по общини, както за проекти, така и за плащания, са определени в шест категории за 265-те общини в България", каза Петкова. 

- Първа категория – лимит до 50 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 23 общини)

- Втора категория – лимит до 30 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 26 общини)

- Трета категория – лимит до 15 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 81 общини)

- Четвърта категория – лимит до 10 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 85 общини)

- Пета категория – лимит до 6 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 46 общини)

- Шеста категория – за общини с население над 180 х. души – лимит до 100 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 4 общини – София, Пловдив, Бургас и Варна)

В рамките на тези лимити няма ограничение по отношение на броя проекти, които всяка община може да реализира, стана ясно още от изслушването на министър Петкова. Например: Община X от обхвата на първа категория е реализирала изцяло проектите си за 2024 г. в размер на 50 млн. лв. В този случай през 2025 г. същата община ще има лимит от 50 млн. лв. за нови проекти. 

МФ: Над един милиард от приходите в резерва за април са под въпрос

В случай че община X получи само авансово плащане през 2024 г. в размер на 10 млн. лв., през 2025 г. общината може да получи 50 млн. лв., включващи остатъка от 40 млн. лв. за изпълнение на проектите от предходната година и 10 млн. лв. за нови проекти.

„Тези параметри и този принципен подход ще се приложат само, в случай че през следващите години се запази същият принцип на капиталово бюджетиране”, категорична бе Петкова.

Тя уточни, че прогнозно за реализиране на Инвестиционната програма на общините са предвидени средства в размер на 1,2 млрд. лв., от които 450 млн. лв. вече са преведени по сметките на МРРБ (за финансиране на съответните плащания по сключени споразумения – 400 млн. лв. и 50 млн. лв. за превозвачи).

„Възстановяването на средствата от МРРБ по централния бюджет не е допълнителен приход за 2024 г., а е възстановен разход и не оказва влияние върху бюджетното салдо на касова основа, но би могло да окаже влияние върху салдото на начислена основа в зависимост от разплащанията по проекти”, подчертава министърът.

Тя припомни, че Министерският съвет е одобрил проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., който вчера беше приет на второ гласуване от Комисията по бюджет и финанси.

„Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложение на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.”, обясни Людмила Петкова и коментира, че с изготвения законопроект за изменение на ЗДБРБ за 2024 г. се постига заложената цел за даване на възможност на общините да извършат последващо приоритизиране и промяна на обектите, нуждаещи се от финансиране, при оптимално отчитане интересите на местната общност и обществената значимост на обектите.

„Извън обхвата на Инвестиционната програма, със ЗДБРБ за 2024 г. е определена и целева субсидия за капиталови разходи на общините в размер на 426,3 млн. лв. Към края на месец март 2024 г. са заредени лимити в СЕБРА в размер на 18,6 млн. лв., в това число 11,5 млн. лв. за прихващане на непогасени в срок безлихвени заеми на общините от централния бюджет и 7,1 млн. лв. по заявки на общините за подлежащи на разплащания капиталови разходи”, обясни служебният министър. Тя коментира, че усвоените към края на месец март от тях са в размер на 17,0 млн. лв. (91,7%), а неусвоените – 1,6 млн. лв. (8,3%). В началото на месец април са заредени още 30,4 млн. лв. лимити за разплащане на заявени от общините капиталови разходи за обекти от техните инвестиционни програми за 2024 г., които не са включени в Националната инвестиционна програма. По искания на общините е подготвено предложение за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа, общински пътища и сгради – публична общинска собственост в размер на 29,5 млн. лв.”, добави Людмила Петкова.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase.