Някои предложения са неясни, непрецизни и крайно неудачни, допълва и.ф. главен прокурор

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпрати до министъра на правосъдието Мария Павлова становище от името на Прокуратурата на Република България по проекта на Закон за съдебната власт (ЗСВ), публикуван за обществено обсъждане през март.

Прокуратурата: Промените в Конституцията засягат правната сигурност и стабилност

Предложеният проект на ЗСВ съдържа сериозни недостатъци и противоречиви норми, които налагат допълнително обсъждане и неизбежна редакция на значителна част от текстовете. В него са заложени противоконституционни норми и законодателни решения, които са резултат от съзнателен и политически мотивиран стремеж за неравно третиране на съдиите и на прокурорите и следователите, посочва Сарафов.

В становището е направен обстоен преглед на предложенията за промени като са изложени аргументи за това, че някои от тях не съответстват на Конституцията и са в противоречие с принципите на правовата държава. Други са неясни, непрецизни, вътрешнопротиворечиви, крайно неудачни. Част от конституционните норми са пренесени буквално в проекта за ЗСВ без да са доразвити детайлно, казва още и.ф. главен прокурор.

С основните възражения, свързани с предложенията за промени, както и с цялото становище може да се запознаете ТУК

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase