Нова възможност за теб

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

NOVA възможност за теб

 

„НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 205738443 („Нова“) и „НЕТ ИНФО“ АД, ЕИК 202632567 („Нет Инфо“) стартират кампания за подпомагане на малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 („Кампанията“). Кампанията представлява предоставяне на безвъзмездна телевизионна реклама от Нова и безвъзмездна интернет реклама от Нет Инфо на кандидатите, отговарящи на настоящите Условия и процедура за кандидатстване („Условията“) и класирали се за участие в Кампанията.

Условия на Кампанията:

 1. Общият рекламен фонд, предоставен от Нова и Нет Инфо по настоящата Кампания, се равнява на 1 000 000 лв.;
 2. Общият рекламен фонд се усвоява под формата на 100 рекламни пакета, всеки от които на стойност от 10 000 лв. („Рекламен пакет“);
 3. Рекламният пакет включва телевизионна реклама на стойност 9 000 лв. и интернет реклама на стойност 1 000 лв.;
 4. Класиралият се кандидат има право да избере телевизионна реклама измежду двата предварително дефинирани от Нова Рекламни пакета, както са посочени в Приложение № 1 към настоящите Условия;
 5. Телевизионната реклама се излъчва по следните телевизионни канали: Нова телевизия, Диема, Диема Фемили и Кино Нова – в зависимост от конкретно избрания Рекламен пакет;
 6. Наред с избрания Рекламен пакет за телевизионна реклама се реализира интернет реклама  в интернет сайтовете на Нет Инфо на стойност 1 000 лв.;
 7. Всеки кандидат, класирал се за участие, има право да избере и реализира без заплащане на възнаграждение един Рекламен пакет, като позиционирането на рекламните материали се осъществява от Нова и Нет Инфо;
 8. Срокът за кандидатстване по Кампанията е до 31.05.2020 г., който срок може да бъде едностранно удължаван от Нова и Нет Инфо;
 9. Периодът на реализиране на всички Рекламни пакети по настоящата Кампания е от 15.05.2020 г. до 15.08.2020 г.;
 10. Период за реализиране на един Рекламен пакет е 14 или 30 последователни дни (в зависимост от Рекламния пакет), като началото се избира от класиралия се за участие кандидат;
 11. Рекламните пакети включват излъчване на рекламен клип с продължителност до 30 секунди. В случай на рекламни клипове, по-кратки от 30 секунди, броят излъчвания се определя от Нова и Нет Инфо съгласно коефициент за дължина на спот, както е посочен в Рекламната тарифа на Нова за 2020 г.;
 12. Класиралият се кандидат следва да предостави на Нова и Нет Инфо рекламен клип, отговарящ на настоящите Условия и на другите приложими изисквания. В случай че класиралият се кандидат не разполага с рекламен клип, Нова и Нет Инфо съдействат за изготвянето на такъв съобразно възможностите си;
 13.  След реализиране на Рекламния пакет, класиралият се кандидат предоставя обобщени и анонимизирани данни на Нова и Нет Инфо относно ефекта на Кампанията, включително, но не изчерпателно: промяна в реализираните продажби спрямо предходен период и същия период през предходни години; промяна в реализираните оборот и печалба спрямо предходен период и същия период през предходни години и др. Нова и Нет Инфо имат право да използват получените данни за проучвания, презентации, медийни съобщения и др.;
 14. Доколкото е допустимо от приложимото законодателство, всички данъчни тежести във връзка с реализиране Кампанията съгласно настоящите Условия са за сметка на класиралите се кандидати.

Изисквания към кандидатите - допустимите кандидати трябва да отговарят кумулативно на следните изисквания:

 1. Да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за народната просвета;
 2. Да отговарят на изискванията за малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия;
 3. Да извършват търговска дейност от минимум една календарна година преди началото на настоящата Кампания;
 4. Да бъдат нови рекламодатели по отношение на телевизия, т.е. никога да не са рекламирали в телевизия;
 5. Да не бъдат свързани лица с Нова и/или Нет Инфо, като свързаността се определя по смисъла на Търговския закон;
 6. Да извършват дейност в съответствие с и да отговарят на всички приложими законодателни изисквания.

Процедура по кандидатстване:

 1. Кандидатстването по настоящата Кампания се осъществява онлайн, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра на следния интернет адрес: nova.bg/zateb;
 2. Всеки кандидат задължително приема настоящите Условия и декларира съответните обстоятелства, включително, че отговаря на всички условия за кандидатстване;
 3. Кандидатите могат да подадат само един формуляр за участие при съобразяване на изискванията от настоящите Условия. В случай че един и същи кандидат е подал повече от един формуляр за участие, ще бъде разгледан само първият постъпил формуляр.

Класиране за Кампанията:

 1. Първите 100 кандидата, които отговарят на настоящите Условия и са кандидатствали съгласно настоящата процедура, се класират за Кампанията;
 2. Нова и Нет Инфо уведомяват всички класирали се за участие в Кампанията кандидати;
 3. Всеки класирал се кандидат подписва съответен договор по бланка на Нова и Нет Инфо. Реализиране на Рекламен пакет не може да стартира без подписване на съответен договор;
 4. Нова и Нет Инфо имат право да откажат участие на кандидати, които, по преценка и проверка на Нова и Нет Инфо, не отговарят на настоящите Условия, не са спазили процедурата по кандидатстване, декларирали са неверни обстоятелства, не отговарят на или извършват дейност в противоречие с приложимото законодателство;
 5. В случай че реализирането на рекламен пакет на класиран кандидат е започнало, след което Нова и Нет Инфо установят обстоятелствата по т. 4) непосредствено по-горе, съответният кандидат следва да заплати реализираната част от Рекламния пакет.

 

 

Приложение № 1 – Рекламни пакети за телевизионна реклама

 

 1. Пакет с Нова телевизия:
 • Период на излъчване – 14 дни;
 • Общ брой излъчвания – 67 броя, разпределени по канали, както следва:
  • Нова телевизия – 10 излъчвания;
  • Диема – 19 излъчвания;
  • Диема Фемили – 19 излъчвания;
  • Кино Нова – 19 излъчвания;
 • Разпределение на излъчванията по дни:
  • От понеделник до петък – 75%;
  • Събота и неделя – 25%;
 • Разпределение на излъчванията по часови пояси:
  • Прайм тайм – 50%;
  • Извън Прайм тайм – 50%.

 

 1. Пакет без Нова телевизия:
 • Период на излъчване – 30 дни;
 • Общ брой излъчвания – 146 броя, разпределени по канали, както следва:
  • Диема – 46 излъчвания;
  • Диема Фемили – 50 излъчвания;
  • Кино Нова – 50 излъчвания;
 • Разпределение на излъчванията по дни:
  • От понеделник до петък – 75%;
  • Събота и неделя – 25%;
 • Разпределение на излъчванията по часови пояси:
  • Прайм тайм – 50%;
  • Извън Прайм тайм – 50%.