Правила

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Награди "NOVA подкрепя българските филми" 2018

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

 

В продължение на един месец феновете на българските филми ще имат възможност да гласуват за любимите си филми, сериали и актьори в кампания на NOVA с наименование Награди "NOVA подкрепя българските филми" 2018 („Кампанията”), която ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД интернет страница https://nova.bg/filmovinagradi. Връчването на наградите на спечелилите в категории ще се осъществи публично.

А. Период на реализация:

15 февруари 2018 г. – до 18.00 ч. на 15 март 2018 г.

Б. Организатор на Кампанията:

„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 83209362, наричан по – долу „NOVA“.

В. Награди за Участниците:

Осигуряват се от „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.

НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА:

Наградите са само и единствено:

за 12 участници - възможност лично да връчат награда - „статуетка“, на победителя в съответната категория, спечелил след гласуването на Участниците;
за 12 участници - рекламни подаръци.

Г. Платформа, в която се реализира гласуването в КАМПАНИЯТА:

Интернет страница https://nova.bg/filmovinagradi

Д. Участник:

Участие в КАМПАНИЯТА могат да вземат всички лица, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие (по-долу „Правила”).

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и Участниците в КАМПАНИЯТА, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „КАМПАНИЯТА” е събитие с наименование "Награди "NOVA подкрепя българските филми" 2018", в което гласуването ще се провежда в рамките на интернет страница https://nova.bg/filmovinagradi и за срок от 15 февруари 2018 г. – до 18.00 ч. на 15 март 2018 г включително.

2. „Участник” (респ. „Участници”) e всяко физическо лице, навършило 18 години, което се е съгласило до участва в гласуването за Kампанията и е извършило регистрацията в интернет страницата на Кампанията, поместена на https://nova.bg/filmovinagradi, чрез своя профил във Facebook.

3. „Организатор” или „Организатор на КАМПАНИЯТА” е „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.

Чл. 3. (1) Участник в КАМПАНИЯТА може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.

          (2) Не може да бъде участник в КАМПАНИЯТА лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на КАМПАНИЯТА, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на КАМПАНИЯТА.

          (3) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на КАМПАНИЯТА има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в КАМПАНИЯТА и съгласие с настоящите Правила, след успешна регистрация на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi посредством Facebook профил и гласуване за избрана от него категория

            (2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с КАМПАНИЯТА чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал във Facebook профила си, с който участва в КАМПАНИЯТА.

           Чл. 5. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на КАМПАНИЯТА, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

Чл. 6. (1) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията на Правилата.

            (2) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в КАМПАНИЯТА от момента на обявяването им.

Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в КАМПАНИЯТА посредством профила си във Facebook, посредством който взема участие в гласуването на интернет страницата на КАМПАНИЯТА - https://nova.bg/filmovinagradi.

            (2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

            (3) Организаторът обработва личните данни на Участниците, станали му известни при участието им в КАМПАНИЯТА, съгласно разпоредбите на Закона за зашита на личните данни. Обявяването на печелившите Участниците се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

Чл. 8. (1) Участието в КАМПАНИЯТА е безплатно.

            (2) Участието в КАМПАНИЯТА се осъществява след успешна регистрация на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi, чрез „логване“ чрез Facebook профила на Участника и гласуване;

            (3) Така регистриралият се Участник приема безусловно настоящите Правила и се задължава да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на КАМПАНИЯТА личните си данни за обработване за целите на КАМПАНИЯТА.

Чл.9 ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕТО

(1). Всеки Участник можете да гласува по веднъж за всяка една от категориите до 18.00 часа на 15 март. За да гласува за избраната категория, трябва да отвори неговия профил и да натисне бутона “Гласувай”. Всеки Участник може да гласува за една или повече категории, по веднъж за категория.

(2). Гласуването става чрез Facebook профил на Участника. В базата данни на Организатора се записват: общодостъпния профил на Участника, електронна поща, рожден ден и местожителство, за кого и в колко часа е гласувал. По този начин всеки Участник може да гласува само веднъж за определената категория, независимо дали го прави от различни компютри и/или различни браузъри.

(3). Броят на гласовете, които са показани за всяка категория, не винаги се обновява в реално време. Броят на гласовете, които се виждат на сайта, може да зависи и от други фактори - например настройките на браузър, настройки на кеша и т.н. В този смисъл посоченият брой на гласовете е ориентировъчен.

(4). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира кандидати или да прекрати гласуването, ако са налице основателни причини и подозрение за евентуална измама или ако е направен опит гласовете да бъдат манипулирани. Организаторът има право да въведе алтернативен метод за избор по свое собствено усмотрение. Ако по някаква причина в системата за онлайн гласуване настъпи срив и тя не функционира нормално, гласуването може да бъде временно преустановено или да бъде задействан резервен план. Организаторът си запазва правото да променя, отменя или временно да прекрати гласуването във всеки един момент.

Чл. 10. Защита на личните данни

Чл. 10 Организаторът обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Чл. 10.2 Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то взема съответните специални мерки за защита на данните.

Чл. 10.3 Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 11. (1) Печелившите в КАМПАНИЯТА се определят чрез онлайн платформа за обработка на данни - жребий измежду гласувалите за всяка отделна категория Участници.

            (2) Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 3 дни  след края на КАМПАНИЯТА.

            (3) Наградите се осигуряват от „Нова Броудкастинг Груп” АД. Наградите в КАМПАНИЯТА са само и единствено:

  • за 12 участници - възможност за връчване на награда - „статуетка“, на победителя в категорията, избран от участващите в гласуването, което ще се проведе на специално събитие.
  • за 12 участници - рекламни подаръци;

Наградите ще бъдат обявени на сайта на КАМПАНИЯТА: https://nova.bg/filmovinagradi - в рамките на три (3) дни след края на КАМПАНИЯТА.

Чл. 12. (1) Спечелената награда от печелившия Участник се предава или осигурява, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

            1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi, посредством Facebook профил и е гласувал;

            2. Участник, избран чрез жребий от гласувалите за определената категория, се е свързал с NOVA в тридневен срок от публикуване на спечелилите участници на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi и е изразил желание да се възползва от наградата.

            (2) Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаване на наградата/ участието му в официалното връчване на наградите за категорите, в чието гласуване е участвал и е изтеглен. В случай че спечелилият Участник не отговаря на e-mail адреса си, посочен в профила му във Facebook, както и ако в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите участници не се осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Чл. 13. (1) Наградата се предоставя/осигурява лично на спечелилия Участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, което е участвало в гласуването на страница https://nova.bg/filmovinagradi

            (2) Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове, губят правата си върху тях.

            (3) Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност.

            (4) Участник, който е избран и изрази съгласие да се възползва от предоставената му награда - възможност да връчи приз на спечелилия в съответната категория, посредством участието си в КАМПАНИЯТА дава своето изрично съгласие да бъде фотографиран, филмиран, записван по време на събитието по връчване на наградите и във връзка с него. Организаторът има право да използва и да се разпорежда със снимковия материал и записите без ограничение във времето и както намери за добре.   

Чл. 14. Отговорности

14.1   Участникът трябва да вземе участие чрез Facebook профил, с който може да се идентифицира посредством две лични имена и e-mail адрес за контакт.

14.2   Няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън КАМПАНИЯТА, както и да ги предоставя на трети лица.

14.3   Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни или неточни данни, подадени от него.

14.4   Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

14.5   Организаторът си запазва правото да прекрати КАМПАНИЯТА едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение.

Чл.15. Грешки и невалидни регистрации

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в КАМПАНИЯТА.

Чл.16. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на КАМПАНИЯТА и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

Чл.17 Публичност

С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в КАМПАНИЯТА и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, както и предоставят изричното си съгласие Организаторът на КАМПАНИЯТА да обработва предоставените от тях лични данни.

Чл. 18. Отговорност

18.1   Участието на всеки Участник в КАМПАНИЯТА e изцяло на негов риск и отговорност.

18.2   Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във КАМПАНИЯТА, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в КАМПАНИЯТА при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Чл. 19. Общи правила

Общите правилата на КАМПАНИЯТА са достъпни на интернет страницата на КАМПАНИЯТА - https://nova.bg/filmovinagradi. Участието в КАМПАНИЯТА означава, че лицето приема настоящите общи правила.

Чл. 20. Настоящите Правила влизат в сила на 15 февруари