ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Награди "NOVA подкрепя българските филми" 2019


 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

В продължение на един месец феновете на българските филми ще имат възможност да гласуват за любимите си филми, сериали и актьори в кампания на NOVA с наименование Награди "NOVA подкрепя българските филми" 2019 („Кампанията”), която ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД интернет страница https://nova.bg/filmovinagradi. Връчването на наградите на спечелилите в категории ще се осъществи публично.

А. Период на реализация:

03.10.2019 г. до 23:59 ч. на 31.10.2019 г.

Б. Организатор на Кампанията:

„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, наричан по – долу „NOVA“.

В. Награди за Участниците:

Осигуряват се от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443.

НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА:

  • за 10 участници - възможност лично да връчат награда - „статуетка“, на победителя в съответната категория, спечелил след гласуването на Участниците;

     

  • за 10 участници – рекламни подаръци.


 

  • за гласувалите участници – възможност за присъствие на церемонията на 1 ноември

Г. Платформа, в която се реализира гласуването в КАМПАНИЯТА:

Интернет страница https://nova.bg/filmovinagradi  

Д. Участник:

Участие в КАМПАНИЯТА могат да вземат всички лица, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие (по-долу „Правила”).


 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и Участниците в КАМПАНИЯТА, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

  1. КАМПАНИЯТА” е събитие с наименование "Награди "NOVA подкрепя българските филми" 2019", в което гласуването ще се провежда в рамките на интернет страница https://nova.bg/filmovinagradi и за срок от 01.10.2019 г. до 23:59 ч. на 31.10.2019 г. включително

  2. Участник” (респ. „Участници”) e всяко физическо лице, навършило 18 години, което е извършило регистрацията в интернет страницата на КАМПАНИЯТА, поместена на https://nova.bg/filmovinagradi, чрез своя Facebook профил и е гласувало в КАМПАНИЯТА.

  3. Организатор” или „Организатор на КАМПАНИЯТА” е „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443.

Чл. 3. (1) Участник в КАМПАНИЯТА може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.

(2) Не може да бъде участник в КАМПАНИЯТА лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на КАМПАНИЯТА, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на КАМПАНИЯТА.

(3) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на КАМПАНИЯТА има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в КАМПАНИЯТА и съгласие с настоящите Правила, след успешна регистрация на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi посредством Facebook профил и гласуване за избрана от него категория или категории.

(2) С изпълнението на условията за участие в КАМПАНИЯТА Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с КАМПАНИЯТА чрез съобщения, изпратени по имейл, който Участникът е предоставил на Организатора с тази цел.

Чл. 5. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на КАМПАНИЯТА, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

Чл. 6. (1) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията на Правилата.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в КАМПАНИЯТА от момента на обявяването им.

Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в КАМПАНИЯТА посредством общодостъпните данни от профила си във Facebook, чрез който взима участие в гласуването на интернет страницата на КАМПАНИЯТА - https://nova.bg/filmovinagradi.

(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(3) Организаторът обработва личните данни на Участниците, станали му известни при участието им в КАМПАНИЯТА законосъобразно и добросъвестно.

(4) Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 8. (1) Участието в КАМПАНИЯТА е безплатно.

(2) Участието в КАМПАНИЯТА се осъществява след успешна регистрация на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi, чрез „логване“ чрез Facebook профила на Участника и гласуване;

(3) С изпълнението на условията за участие, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба – регистрация и гласуване Участникът приема безусловно настоящите Правила и се задължава да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на КАМПАНИЯТА личните си данни за обработване за целите на КАМПАНИЯТА – индивидуализиране на участниците, записване на същите за участие, както и индивидуализиране на победителите в КАМПАНИЯТА и раздаване на спечелените от тях награди.

Чл.9. (1) Всеки Участник можете да гласува по веднъж за всяка една от категориите до 23:59 ч. на 31.10.2019 г. Всеки Участник може да гласува за една или повече категории, по веднъж за категория.

(2) След успешно гласуване се появява поп-ъп („pop-up“) прозорец, който предоставя възможност на Участниците да се регистрират за томбола и да спечелят покана за церемонията на КАМПАНИЯТА, която ще се проведе на 01.11.2019. За да се регистрират за участие Участниците следва да предоставят две имена и имейл адрес. На посочения имейл адрес Участниците ще получават единствено информация относно церемонията на КАМПАНИЯТА.

 

(3) Организаторът си запазва правото да дисквалифицира кандидати или да прекрати гласуването, ако са налице основателни причини и подозрение за евентуална измама или ако е направен опит гласовете да бъдат манипулирани. Организаторът има право да въведе алтернативен метод за избор по свое собствено усмотрение. Ако по някаква причина в системата за онлайн гласуване настъпи срив и тя не функционира нормално, гласуването може да бъде временно преустановено или да бъде задействан резервен план. Организаторът си запазва правото да променя, отменя или временно да прекрати гласуването във всеки един момент.

Чл. 10. (1) Организаторът обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът предприема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 11. (1) Печелившите в КАМПАНИЯТА се определят чрез жребий измежду всички гласували за всяка отделна категория Участници.

(2) Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 3 дни след края на КАМПАНИЯТА.

(3) Печелившите Участници ще бъдат обявени на сайта на КАМПАНИЯТА: https://nova.bg/filmovinagradi - в рамките на три (3) дни след края на КАМПАНИЯТА.

Чл. 12. (1) Спечелената награда от печелившия Участник се предава или осигурява, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

  1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi, посредством Facebook профил и е гласувал в поне една от категориите, част от КАМПАНИЯТА;

  2. Участник, избран чрез жребий от гласувалите за определената категория, се е свързал с Организатора в тридневен срок от публикуване на спечелилите Участници на интернет страницата https://nova.bg/filmovinagradi и е изразил желание да се възползва от наградата.

(2) Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаване на наградата/ участието му в официалното връчване на наградите за категориите, в чието гласуване е участвал. В случай че спечелилият Участник не отговаря на e-mail адреса си, предоставен от него на Организатора, както и ако в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите участници не се осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Чл. 13. (1) Наградата се предоставя/осигурява лично на спечелилия Участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, което е участвало в гласуването на страница https://nova.bg/filmovinagradi

(2) Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове, губят правата си върху тях.

(3) Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност.

(4) Участник, който е избран и изрази съгласие да се възползва от предоставената му награда - възможност да връчи статуетка на спечелилия в съответната категория, посредством участието си в КАМПАНИЯТА дава своето изрично съгласие да бъде фотографиран, филмиран, записван по време на събитието по връчване на наградите и във връзка с него. Организаторът има право да използва и да се разпорежда със снимковия материал и записите без ограничение във времето и както намери за добре.   

Чл. 14. (1) Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън КАМПАНИЯТА, както и да ги предоставя на трети лица.

(2) Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни или неточни данни, подадени от него.

(3) Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

(4) Организаторът си запазва правото да прекрати КАМПАНИЯТА едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в КАМПАНИЯТА.

Чл.16. Всеки потенциален спор между Организатора на КАМПАНИЯТА и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 17. (1) Участието на всеки Участник в КАМПАНИЯТА e изцяло на негов риск и отговорност.

(2) Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във КАМПАНИЯТА, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в КАМПАНИЯТА при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.