ДЕКЛАРАЦИЯ

По смисъла на настоящата декларация:

„Нова ТВ” е „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД с ЕИК 205738443, която е търговски телевизионен оператор, лицензиран и регистриран от Съвета за електронни медии;

„Участник” е физическо лице, изпълняващо инструкциите на член от екипа на Нова ТВ в рамките на времетраенето на Предаването.

„Предаването” е телевизионно предаване с наименование „Hell’s Kitchen Bulgaria”, чиито продуцент е Нова ТВ.

„Закона” е Законът за авторското право и сродните му права и останалото приложимо законодателство.

 

І. С подписване на настоящата декларация Участникът дава съгласието си за:

1. участие в Предаването и за заснемане и разпространение на неговото участие, съобразно намеренията на Нова ТВ. Участникът дава изричното си съгласие участието му да бъде записано, съхранявано и разпространявано чрез всички съществуващи технически средства, чрез електронни и печатни медии и чрез каквито и да било технически средства и платформи.

2. Нова ТВ да заснема, да прави видеозапис и/или звукозапис по всяко време през времетраенето на заснемане Предаването. Записите могат да се извършват и чрез наблюдателни камери или по друг начин, независимо дали заснемането се провежда на работното място на Участника или другаде. Участникът дава изричното си съгласие и приема да носи микрофон в случай, че това се изисква от Нова ТВ.

 

ІІ. С подписване на настоящата декларация Участникът се задължава да:

1. присъства на всички мероприятия във връзка с Предаването, според изискванията на Нова ТВ.

2. бъде на разположение на екипа на Нова ТВ в такива часове, такива дни и на такива места, които Нова ТВ може да поиска, включително без ограничение да участва в репетиции, рекламни трейлъри, изявления за средствата за масова информация, снимки, записи, снимачни дубли и/или други изпълнения (общо наричани „участие”).

3. се държи по подходящ начин, като спазва добрите нрави, всички процедури и правила и се подчинява на всички инструкции дадени от член на екипа на Нова ТВ.

4. не промотира, коментира или обсъжда своето Участие в Предаването или участието на други участници, както и свой или техни име, снимки, биографии, изображения и др. в каквато и да било печатна или електронна медия, включително чрез интернет или социални медии, освен при изрични инструкции на Нова ТВ или след изричното писмено разрешение на Нова ТВ за всеки отделен случай.

5. не разкрива пред трети лица каквато и да било информация отнасяща се до Предаването или участието си в Предаването или до екипа на Нова ТВ, която му е станала известна по време на или във връзка с участието му в Предаването.

 

ІІІ. Участникът отстъпва на Нова ТВ:

1. изключителното авторско и сродни на авторското права, както и всички други права от каквото и да е естество върху и спрямо участието си в Предаването. Участникът заявява, че предоставя на Нова ТВ правото да прехвърля без ограничения правата, които са й предоставени, и дава съгласие Нова ТВ да използва по какъвто и да било начин, включително, но не изчерпателно, да монтира, синхронизира, използва изцяло или частично участието на Участника за целия срок на защита на авторското и сродно право, включително всички продължения, възстановявания и подновявания на същия. С настоящото Участникът заявява, че отстъпва на Нова ТВ и неимуществените права по повод участието си в Предаването в съответствие със Закона. С подписване на настоящото Участникът приема, че не му се дължи възнаграждение за разпространение на неговото участие в Предаването за неограничен брой излъчвания, на територията на целия свят.

2. изключително право да прехвърля всички породени от Участието на Участника в Предаването права на трети лица.

 

ІV. Нова ТВ не носи отговорност пред Участника за загуба, вреда или пропусната полза, причинени на Участника или на имуществото му по време на или във връзка с участието му в Предаването.

 

V. Участникът дава съгласие Нова ТВ да обработва личните му данни при спазване изискванията на Закона. Повече за правата на Участника във връзка с приложимото законодателство в областта на личните данни са достъпни на: Политика за поверителност – участници в предаванe

 

Име

 

дата