СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

1. Администраторите на лични данни, за които давам съгласието си да обработват личните ми данни, са: 

 

  1. „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 2015738443, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6;

 

  1. „Глобал Филмс“ ЕООД, ЕИК 130921634, със седалище и адрес на управление София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 51 А, ет. 2

 

Данни за контакт: „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, отдел „Програма“ и отдел „ПР“, за Игра с наименование „Стани виртуална публика в Като две капки вода“ 

 

Задълженията на Администраторите за обработката на лични данни следват от: 

Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и останалото приложимо национално и европейско законодателство. 

  

2. Спецификация на личните ми данни, за които давам съгласие да бъдат обработвани: 

2.1. всички мои лични данни, които съм посочил/-а в попълнената от мен регистрационна форма, достъпна на www.nova.bg/kapki, както и 

2.2. други мои лични данни, които съм разкрил/-а или ще разкрия по какъвто и да е начин пред Администраторите в рамките на провеждане на Играта за Виртуална публика за осми сезон на телевизионното предаване „Като две капки вода“, както и при евентуалното ми участие в живото предаване на „Като две капки вода“, сезон осем.

 

3. Информиран съм, че

3.1. Администраторите нямат право да изисква информация за раса или етнически произход, политически убеждения, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, както и информация, която противоречи на добрите нрави, освен ако тази информация не се изисква за нуждите на Предаването; 

3.2. Администраторите нямат право да изисква информация, която не е свързана с конкретното предаване, включително, но не само: информация за сексуална ориентация, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако закон не предвижда друго; 

3.3. Администраторите имат право да предостави данните ми на трети лице – независим продуцент, който реализира Предаването.  

 

Потвърждавам, че не съм разкривал никои от личните данни, изброени по-горе – нито в регистрационната форма, нито в други документи, предоставени от мен на Администраторите. В случай, че съм предоставил който и да е тип лични данни от описаните по-горе, се съгласявам, че Администраторите могат да изтрият тези лични данни. 

 

4. Срокът, за който давам съгласие за обработка на личните ми данни, е: 

1 (една) години считано от деня, в който давам съгласието си (в зависимост от варианта, който съм избрал с отбелязването на избора си в електронната форма) – наричан оттук нататък „Уговорен срок“. 

 

5. Цели на обработката на личните ми данни, за които давам съгласие:  

5.1. вземане на решения от страна на Администраторите за участието ми като „виртуална публика“ в осми сезон на телевизионното предаването „Като две капки вода“,  

5.2. съхранение на моите личните данни от страна на Администраторите за целия Уговорен срок, 

 

6. Начин на обработка на моите лични данни, с който се съгласявам:  

Моите лични данни могат да бъдат обработвани в електронна и в писмена форма по преценка на Администраторите.  

 

7. Съгласен/-на съм личните ми данни да бъдат прехвърлени на трети лица – обработващи и/или администриращи лични данни, които предоставят услуги на Администраторите като независими продуценти, които реализират Предаването. 

 

8. Информиран съм и съм съгласен/-на, че следните лица ще имат достъп до моите лични данни:  

8.1. Служители на Администраторите; 

8.2. Трети лица, ангажирани от Администраторите с реализация и промоция на Предаването. 

 

9. Запознат/-а съм, че: 

9.1. съгласието ми е законовата основа за обработването на моите лични данни от Администраторите. 

9.2. не съм длъжен/-a да предоставям личните си данни на Администраторите и да давам съгласие за обработването на моите лични данни доброволно;  

9.3. в случай че:  

а) не предоставя на Администраторите такава част от моите лични данни, която е необходима за да вземат Администраторите решение дали съм подходящ кандидат за участие в качеството на „виртуална публика“ в телевизионното предаване „Като две капки вода“, сезон осем, или 

б) оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни (частично или изцяло), 

няма да бъдат включен/-а в телевизионното предаване „Като две капки вода“ на Администраторите или някое от Свързаните лица.

 

10. Запознат съм със следната информация за мерките за сигурност във връзка с личните ми данни:  

10.1. Администраторите и Свързаните лица са предприели адекватни и подходящи мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на моите лични данни. 

10.2. Между Администраторите и всяко лице, обработващо лични данни има „договор за обработка на лични данни“, който съдържа включително, но не само задълженията на обработващия в сферата на сигурността и защитата на личните данни.  

10.3. Администраторите са приели вътрешни правила, установяващи отговорностите в сферата на сигурността на личните данни. 

10.4. Служителите на Администраторите или лицата, обработващи моите лични данни въз основа на договор за обработка на лични данни са задължени да спазват конфиденциалността на моите лични данни. 

 

11. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на Администратора „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД: Мила Димитрова и-мейл dpo@ntv.bg; адрес: София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше бизнес център.