Правила

ПРАВИЛА 
за участие в Играта с наименование „Спечели награди от  Като две капки вода”

 

Играта с наименование „Спечели награди от Като две капки вода”, свързани с поддържаните от „Нова Броудкастинг Груп” АД Instagram профил на шоуто “Като две капки вода” - https://www.instagram.com/kato2kapkivoda и Facebook страницата на шоуто https://www.facebook.com/2kapki.voda/

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:


18.02.2021 – 25.05.2021

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ:


„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41 

 

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

 

„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41 

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

 

Instagram профила на шоуто “Като две капки вода” - https://www.instagram.com/kato2kapkivoda , където ще бъдат публикувани Победителите от Играта, когато тя се провежда на тази платформа;

и
Facebook профила на шоуто “Като две капки вода” - https://www.facebook.com/2kapki.voda/, където ще бъдат публикувани  Победителите от Играта, когато тя се провежда на тази платформа.
 

Общите условия на Играта ще бъдат публикувани на сайта https://nova.bg.

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

 

Възможност да подкрепят любимите си участниците от шоуто „Като две капки вода“

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

 

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта, като : 1. оставят коментар под постовете, свързани с нея, според условията, упоменати в текста към съответния пост, обявяващ Играта, когато тя се провежда на Facebook страницата на шоуто „Като две капки вода“ или като 2. публикуват снимка и/или история (story) в личните си профили в Instagram, като отбележат снимката или историята (story) с профила на “Като две капки вода” - @kato2kapkivoda, в случаите, когато Играта се провежда в Instagram профила на шоуто. Победителите, които печелят предвидените в Играта награди, се избират на седмична база при провеждане на жребий измежду всички регистрирани през текущата седмица в рамките на периода на провеждане на Играта.

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

 

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в Играта „Спечели награди за Като две капки вода”.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

  1. Провеждането и участието в Играта “Спечели награди за Като две капки вода” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
  2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила, и след като остави коментар под постовете, свързани с Играта, според условията, упоменати в текстовете към съответните постовете, обявяващи Играта, или публикува снимка и/или история (story) в личните си профили в Instagram, като отбележат снимката с профила на “Като две капки вода” - @kato2kapkivoda, в случаите, когато конкретното условие към Играта, ги приканва към това. 
  3. За участие в Играта Участникът използва своя личен Facebook или Instagram профил.
  4. За участие в Играта Участникът следва да има регистриран профил във Facebook и/или публичен /public/Instagram профил с оглед механиката на Играта и по-конкретно с оглед индивидуализирането на Участниците и победителите в Играта.
  5. Участието в Играта е безплатно. 
  6. За участие в Играта е необходимо Участник със съответния публичен /public/ потребителски профил в Instagram да публикува снимка и/или история (story) в него, като добави и тага - @kato2kapkivoda. 
  7. За участие в Играта потребителите трябва да са на възраст над 18 години.
  8. „Нова Броудкастинг Груп” АД, в качеството си на Организатор на Играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването й има единствено декларативен характер.

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА: 

 

Играта се провежда всяка седмица в периода 18.02.2021 – 25.05.2021, като участниците имат право чрез потребителски профил във Facebook или Instagram да публикуват съответно коментари или снимки и/или  история (story) с таг @kato2kapkivoda.

 

Участието за всяка отделна седмица в рамките на периода на провеждане на Играта приключва в петък в 16:00 часа, когато предстои излъчване на шоуто в последващия понеделник. Организаторът е задължен да обявява победители до 2 дни преди датата на шоуто, за което победителите са спечелили награди в Играта на Facebook и/или Instagram профилите, в зависимост от платформата на провеждане на Играта -  https://instagram.com/kato2kapkivoda или https://www.facebook.com/2kapki.voda/.           
 

УЧАСТИЕ:

 

Участието в Играта е безплатно.

За участие в Играта е необходимо потребител, навършил 18 години, с 1. Facebook  профил да остави коментар под постовете, свързани с Играта, според условията, упоменати в текстовете към съответните постове, обявяващи Играта, или с 2. публичен (public) Instagram профил да публикува снимка и/или история (story) в личния си профил в Instagram, като отбележат снимката с профила на “Като две капки вода” - @kato2kapkivoda, в случаите, когато текста към Играта, ги приканва към това. 

Снимките и историите (story) не следва да съдържат лични изображения на Участник и/или на трети лица, като Организаторът не носи каквато и да било отговорност при публикуването на такива снимки и/или истории (story)с таг @kato2kapkivoda. В такъв случай единствен отговорен е лицето, в чийто профил е публикувана съответната снимка и/или истории (story) с таг @kato2kapkivoda, съдържаща негово лично изображение и/или такова на трети лица.

Всяка седмица в петък, когато в последващия понеделник предстои излъчване на шоуто „Като две капки вода“, се избират победители измежду всички, включили се с коментар или чрез публикуване на снимка и/или история (story) в рамките на периода на Играта. 

С публикуването на коментар в Facebook или на снимка и/или история (story) с таг @kato2kapkivoda в Instagram в рамките на Играта в периода 18.02.2021 – 25.05.2021  участникът заявява съгласие с настоящите Правила и официалните правила на Instagram и Facebook страниците и се задължава да ги спазва. 

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Игрите самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Спечели награди от Като две капки вода”

 

Чл. 1.Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта „Спечели награди от Като две капки вода”, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2.Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е Играта с наименование „Спечели награди от Като две капки вода”, която се провежда в Facebook и Instagram профилите на шоуто https://instagram.com/kato2kapkivoda и https://www.facebook.com/2kapki.voda/ в периода 18.02.2021 – 25.05.2021 г.

2. „Участник” e всяко физическо лице, което участва с личен потребителски Facebook профил или публичен /public/ потребителски Instagram профил.

3. „Организатор” е „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629, гр. София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 41

Чл. 3./1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4.Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на сайта https://nova.bg, с  публикуването на коментар във Facebook или с публикуването на снимка и/или история (story) с таг @kato2kapkivoda в Instagram. 

Чл. 5.Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 6./1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Facebookстраницата: https://www.facebook.com/2kapki.voda/

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 7.Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

Чл. 8./1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в профила си в платформите Facebook и Instagram, както и с публикуването на коментар, снимка и/или история (story) с таг @kato2kapkivoda.

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.  

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 31.05.2021 г. 

Чл. 9.Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 10./1/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook и/или Instagram профил е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

/2/ Организаторът не носи отговорност при невъзможност да бъде открита публикувана снимка с таг @kato2kapkivoda поради избраните настройки на личния Instagram профил от страна на съответния Участник.

Чл. 11.Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани в Instagram профила https://instagram.com/kato2kapkivoda  или Facebook страницата https://www.facebook.com/2kapki.voda/ или на сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите. 

Чл. 12.Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” АД.

Чл. 13.Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 14.Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 15.Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези. 

Чл. 16.Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 17.За целите на организиране и провеждане на Играта, „Нова Броудкастинг Груп“ АД декларира, че в качеството си на администратор на лични данни е възложил обработване на личните данни на спечелилите участници на следните трети лица за долупосочените цели: 

 

„Ейт Пи Ем" ООД, ЕИК 203174691, Адрес: София, ул. Шейново 4Б  – с цел идентифициране и предоставяне на наградата на спечелилите участници.

Чл. 18.Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

Чл. 19.Организаторът ще се свърже със спечелилите Участници с лично съобщение в Instagram или Facebook не по-късно от 2 часа след обявяването им, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата. 

Чл. 20./1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, както и тези на придружителя си, съвпадащи с имената им от документите им за самоличност.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелил Участник да предостави необходимите данни за получаването на награда си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

Чл. 21.Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл. 22.Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 23.Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 24.Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 25.Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 26.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 27.Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 28.Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 29.Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 30.Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 31.Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 32.Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.