Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТВ ПРЕДАВАНЕ “СДЕЛКА ИЛИ НЕ”

Определения:

 

"Компания": “Нак-зак вижън” ООД, организаторът и Продуцент на Предаването.

“Телевизията”: Нова ТВ или Нова или Нова телевизия – „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД

"Кандидат-Участник":- всеки, който се регистрира за участие в съответствие с "Правилата" и попълни необходимите за това анкетни карти и документи.

"Участник" – всеки един от 24-мата, избрани от Компанията за участие и допуснати до Студиото за участие в записите на Предаването.

“Играч”или „Финалист”: Участник, който е избран сред 24те намиращи се в студиото участници от компютъра в Студиото.

"Студиен етап": част от снимачния процес, от почивките, дадени по време на снимачния процес или от време на престой в Студиото, както и по време на снимки/запис на епизоди от Предаването в Студиото.

"Дата на снимки": Датата на ефективен снимачен процес на епизоди от Предаването в Студиото.

"Студио": Всяко студио, което Компанията може да определи.

„Предаване”: епизод или съвкупност от епизоди в еднакъв формат с наименованието „Сделка или не”

„Кутия” или Кутии”: 24 еднакви кутии, обозначени с поредни номера от 1 до 24, съдържащи на случаен принцип 24 различни, неповтарящи се суми. Всяка сума може да бъде заменена от предметна награда, съответстваща на заменената сума. Индикирането на замяната се извършва по подходящ начин или се указва устно от Водещия без да се променя стойността в кутията в случай, че в играта или в кутия има продуктово позициониране.

„Суми в кутиите”: сумите в кутиите са стойностно определени числа, представляващи и по подразбиране обозначения в съответната левова равностойност. Изписването на сумата е с арабски цифри или в случай на текст на български език, като всеки надпис се поставя на плочка (табела) от вътрешната страна на кутията. Сумите са на златист фон, както са изписани и на видеостената в Студиото. Фонът на таблеките със сумите може да се различава за една или няколко таблеки и респективно суми, в зависимост от наличето на продуктово позициониране или при допълнително обяснено преди играта от Водещия или Компанията продуцент условие или причина за това.

Сумите, които се съдържат в кутиите (дърво на парите) са както следва:

Кутия

сума

Кутия

сума

1

0.01 лева

13

1 000 лева

2

0.10 лева

14

1 500 лева

3

0.50 лева

15

2 500 лева

4

1 лева

16

5 000 лева

5

2 лев

17

7 500 лева

6

5 лева

18

10 000 лева

7

10 лева

19

12 500 лева

8

50 лева

20

15 000 лева

9

100 лева

21

20 000 лева

10

250 лева

22

25 000 лева

11

500 лева

23

50 000 лева

12

750 лева

24

100 000 лева

 

Всеки участник е лигитимен, ако отговаря наусловията по настоящите Правила, има навършени 18 години и е подписал всички документи, предоставени му от Продуцента във връзка с Участието му в Предаването.

В телевизионното Предаване СДЕЛКА ИЛИ НЕ, продуцирано и организирано от Нак-зак вижън ООД, всеки един Участник, одобрен и допуснат до участие в Студиото ще има възможността да премине през различните кръгове на играта, в момента в който компютъра избере неговото име или обозначение (името, псевдонима или съкращението, което е дал за участие при избора му за Участник). Всеки участник, избран от компютъра или на друг принцип, определен със съгласието на всички участници в студиото се превръща във финалист за конкретния епизод на Предаването и може да спечели всяка сума намираща се в кутиите или предоставена му като избор за отказване от играта.

Във всеки един епизод на Предаването участие взимат 24 Участника, които определят по собствено желание от един град, от който да се представят, който в случай, че съществува и Продуцентът реши, следва да бъде избран друг. Всеки Участник има табелка пред себе си, която освен неговото собствено име или псевдоним, под който участва в Предаването, може да съдържа и град или други обозначения по решение на Продуцента.

Всеки участник е позициониран в началото на самостоятелна банка, на която е поставена една от 24те кутии .

Различните табели със стойностите на сумите се поставят в кутиите по начин по който да гарантира че всяка кутия съдържа една от поставените суми и никоя кутия, извън определените по регламент не съдържа повтаряща се сума или такава, която не е според настоящите правила. Ако по случайност или по независещи от Продуцента обстоятелства има повтаряща се сума в кутиите, то играта се преиграва и независимо от спечелената сума, Участникът има право да реши след изиграване на новата игра дали да задържи спечелената на финала сума от старата игра, или да задържи наградата от новата такава. Поставянето на табелите със сумите се извършва от наето от Продуцента лице и те се затварят на скрито за екип, участници и трети лица место и се запечатват по подходящ начин, гарантиращ целостта им до отваряне.. Всички табели със суми се подреждат по кутиите на случаен принцип и не следват логика на повтаряемост или липсата на такава в поредните епизоди. Всечки 24 готови и запечатани кутии се поставят на банките пред участниците произволно непосредствено преди започване на снимачния процес на всеки епизод. За гарантиране на случайността преди всеки епизод всички участници теглят номерче и съответно отиват зад кутията, отговаряща на номерчето, което са изтеглили.

Целта на играта е всеки финалист във всеки епизод на Предаването след отварянето на произволни номера кутии и елиминирането на сумите в тях, сам да прецени и да вземе решение дали да продаде своята кутия на “банката”, да я запази докрай или да я продаде за по-висока сума по нататък в хода на играта. Банката прави своите оферти след края на всеки рунд, като предлага на Играча определена сума пари, срещу която Играча се отказва от понататъшна игра, но се задължава да изиграе кръговете, така както ако беше продължил играта. Приемането или отхвърлянето на офертата зависи от решението и действието на участника, като за меродавно се приема неговото действие, доколкото приоритет е визуалното представяне на събитията. Всяка оферта към Участника няма случаен харакер и му се дава спрямо човешка преценка. На всяка оферта на банката на Финалиста му се дава карточне, имащо значение на чек, на гърба на което се изписва сумата, която Банката предлага. Отхвърлянето на офертата се случва когато Участникът върне на Водещия чека, или го пусне в специален процеп. С това си действие той се отказва от дадената му оферта и продължава напред в играта. Приемането на оефертата се извършва като дадения на Участника чек се задържи от него, а процепът се заключи. При оферта СМЯНА НА КУТИИТЕ, чек не се пише, а офертата се счита за приета, след като имаме взета друга кутия на мястото на тази, с която играе текущо Участника, а в случай на вербален отказ се пропдължава напред с отваряне на следваща кутия. Назоваването на следващ номер кутия за отваряне след вербалното изричане „НЯМА СДЕЛКА” или аналогична фраза от Финалиста дава индикация, че офертата е наистина отхвърлена.

Отварянето на кутиите от Играча се извършва след като той гласно е назовал номера на Кутията, която иска да отвори, или я е определил достатъчно ясно с други обозначителни похвати и Участникът зад избраната кутия я отвори по начин ,по който да е видно сумата вътре. Независимо от това дали Участника се е отказал от избора си по време на отваряне на кутия, ако тази кутия е отворена и вече се е видяло какво е съдържанието и, тя се счита за отворена и Участника не може да има претенции към Продуцента или друг Участник и респективно да търси вина или умисъл. Вниманието за начина на отваряне, поредността в отварянето на номерата на кутиите и момента на избор на номер са изцяло в решението, вниманието и отговорността на Финалиста във всеки конкретен епизод.

За всяко свое решение - отваряне на произволна кутия, приемане или отхвърляне на офертата на Банката, отказ от награда или друго по време на Играта, и след нея е на Играча и той не може да държи отговорен за нея което и да е трето лице – Водещ, екип на предаването, публика или някой от другите Участници в Студиото. Решението на Участника или на Играча, в зависимост от момента на неговото взимане през целия етап на игра и участие, ще се счита взето в момента, в който е вербално или с други методи ясно изказано или обозначено какво Участника или Играча прави или какво иска от Водещия да направи. Промяна на решението не се допуска, освен в случаите, в които все още действието не е извършено от Водещия или от Участника зад кутията (в случай на отваряне на такава). Във всички останали случаи ще се счита, че решението е взето и действието е извършено. Всеки Играч е длъжен да се съобрази и да приеме резултата от така взетото решение. При всички случаи на спор за меродавно ще се взима това решение, което е заснето с камерите, освен в случаите на умисъл при разлика в действията и вербалното им обозначаване. Всеки подобен умисъл ще бъде по преценка на Продуцента.

След приключване на играта от Участника се подписва протокол за хронологията на отваряне на кутиите в играта, както и взетите от него решения по време на офертите. Този протокол е част от документите, без които не може да се изплати награда. Неподписването му, или отказ от подписването му, би водело до отказ от изплащане на спечелена награда и Участникът не може да има претенции или да търси отговорност от Продуцента за непреведена награда от Епизода или Предаването

Етапите от заснемане/развитието на всеки епизод от Предаването са както следва:

 

1/ Предварителен етап

 

След поставяне на всички кутии по банките в центъра на студиото в присъствие на всички Участници и екипа, се извършва теглене от прозрачна купа на номерата на кутиите, зад които всеки Участник трябва да застане. Реда на Участниците, които теглят номер на кутията, зад която ще застанат се извършва по номер на кутията от предходен епизод на предаването. Тегли първият Участник, който е бил с кутия номер 1 в предишния епизод, следван от този с кутия номер 2 и т.н. На мястото на Финалиста от предишния епизод влиза нов Участник, който тегли по ред с номер номера на кутията на игралия Финалист. В случай, че в обявеното време за теглене, някой от Участниците не е в студиото, независимо от основанието за това, той автоматично остава да тегли последен. В случай, че до идване отново на неговия ред да тегли номер на кутия не се е явил в студиото, Продуцентът има право да определи или изтегли неговия номер. До колкото всяко закъснение и отклонение от правилата и инструкциите за безопасност и указанията на екипа ще се тълкува за нарушение, то системното неявяване на време за теглене на кутии също ще се тълкува като неспазване на правилата за участие и може да елиминира Участник от потанатъшно участие в играта.

След изтегляне на номера на кутията, всеки Участник застава зад този номер кутия, като премества обозначителната си табела с името и града пред кутията на банката, чийто номер е изтеглил.

 

2/ Етап на избор на Играч(Финалист)

 

Този етап има за цел да определи финалиста в епизода на Предаването. Изборът се прави пред всички присъстващи в Студиото. Имената на всички Участници в Предаването, намиращи се зад кутиите с поредни номера от 1 до 24 се въртят на екран в студиото. Компютърната система на „Сделка или не” избира името на финалиста, който ще има възможност да играе в епизода. Финалистът взима кутията на неговата банка и заема своето място до водещия в центъра на студиото. От този момент до края на играта това ще бъде неговото място. Мястото е централно, определено така, че Финалиста да има видимост към всички кутии, както и към плазмените монитори, на които се показва графиката с отворените и неотворените суми по кутиите. Всички 24 суми при всеки старт на Предаването ще бъдат написани на специалната видеостена в студиото.

В този момент същинската игра започва, като останалите 23ма Участници остават в Студиото до края на Предаването и продължават по право в следващия епизод на Предаването. Към тях ще се присъедини нов участник на мястото на финалиста при тегленето на номер на кутията при заснемане на следващ епизод.

В рамките на един епизод може да има само един Финалист. Всеки един Участник станал един от Участниците в Предаването ще има възможността да стане финалист – независимо колко време ще му отнеме да бъде селектиран от компютърната система на Предаването.

Всеки Участник или Финалист, отказал се от игра в който и да е момент от предаването, губи правото да продължи или да бъде избиран наново в който и да е от следващите епизоди или сезони на Предаването. В този случай мястото му заема следващия избран за участие от Продуцента участник.

 

3/ Игра

 

Начален етап на играта.

След като Участника е избран за Финалист в епизода, за него играта започва.

3.1. Първи рунд

Играта започва с последователното отваряне на 6 (шест) избрани от Участника кутии, отворени съгласно неговото решение. Всяка отворена кутия се прибира от играта, а всяка разкрита сума отпада от графиката, показана на видеостената. В случай, че е разкрил някой от поставени сългасно настоящите условия символи в кутиите, те също отпадат от играта..

3.2. Първа оферта от “Банката”

След отварянето на първите 6 (шест) кутии Банката преценява отворените суми, както и тези оставащи в играта, преценява възможностите за това каква може да е сумата в кутията на Финалиста и прави своята първа оферта. Офертата на Банката се съобщава само и единствено на Водещия по специално предназначен за това телефон, поставен до мястото, на което се намира Играча. За верификация на съобщената оферта на екрана в студиото компютъра изписва офертата, независимо дали Водещият я е съобщил или не на Играча. В случай, че Водещият по грешка обяви различна от офертата изписана на видеостената, или напише на чека друга оферта, то за меродавна се приема тази, изписана на видео стената.

Играчът може да приеме офертата на Банката или да я отхвърли. Всяко такова действие на приемане или отхвърляне се отнася до офертата, която е визуализирана последно на таблото пред него.

В случай, че Играчът реши да приеме офертата, той се отказва от по-нататъшно участие в играта, като с това решение показва, че взима предложената сума и това е неговата окончателна награда от Участието му в Предаването. Независимо от това, той продължава играта така, както все едно не е приел офертата и изиграва играта до край, като независимо от нейното развитие спечелената от него награда остава тази, която е приел като оферта от Банката. Доиграването е задължително с цел да се провери дали е направил добра сделка при офертата на Бнката или е могъл да спечели повече пари, изграейки спрямо негови избор нататък в играта.

Ако Финалистът реши да откаже дадената от Банката оферта играта продължава в следващия рунд.

3.3. Втори рунд и втора оферта на Банката

Финалистът отваря нова серия от 4 (четири) кутии и след последната банката прави своята втора оферта. Приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

3.4. Трети рунд и трета оферта от Банката

Финалистът отваря нова серия от 3 (три) кутии и след последната банката прави своята трета оферта. Приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

3.5. Четвърти рунд и четвърта оферта от Банката

Финалистът отваря нова серия от 3 (три) кутии и след последната банката прави своята четвърта оферта. Приемането и или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

3.6. Пети рунд и пета оферта от Банката

Финалистът отваря нова серия от 3 (три) кутии и след последната банката прави своята пета оферта. Приемането и или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

3.7. Шести рунд и шеста оферта от Банката

Финалистът отваря нова серия от 2 (две) кутии и след последната банката прави своята шеста оферта. Приемането й или нейното отхвърляне води до следване на същата процедура, както описаната в т. 3.2.

3.8. Седми рунд и седма оферта от Банката

Финалистът отваря нова, последна кутия и след нея банката прави своята седма, последна оферта.

В случай, че Играчът приеме офертата той си тръгва от Предаването с награда, равна на приетата от банката оферта, независимо от съдържанието на оставащата пред него кутия. В този случай двете оставащи кутии, неговата и тази срещу него, пред някой от Участниците се отварят от Водещия, Играча или друг Участник в епизода, за да се види тяхното съдържание и правилността на взетото от Играча решение.

Ако офертат е СМЯНА НА КУТИИТЕ, то независимо от това дали офертата се приема или отхвърля, Финалистът си тръгва с награда, равна на това, което е в неговата кутия.

В случай, че Участникът отхвърли паричната оферта на банката, то той печели това, което е съдържанието на кутията пред него.

Играта приключва с отварянето на всики кутии и показване на съдържанието в тях.

Финалът на играта е финал и на епизода на Предаването.

 

4. Основни правила на “Сделка или не”

 

4.1. Ако Финалистът откаже предложената му от банката оферта, той трябва да отвори пълния брой кутии за следващия рунд преди да има възможност да получи следваща оферта.

4.2. С отхвърляне на офертата на Банката от страна на Играча, офертата става невалидна. Всяка дадена оферта е валидна до нейното отхвърляне или до нейното приемане, стига тя да е визуализирана според правилата на играта. Банката има право да даде друга оферта, преди подадената да е приета или отхвърлена, само ако тя е парична или е по-изгодна за Играча.

4.3. Банката има право да дава оферти освен в предвидените случаи, така и по всяко време между отваряне на две кутии през рундовете. Банката има право да дава и повече от една оферта, последователно след отваряне на кутиите в даден рунд. Всички такива оферти са извънредни и са извън задължителните оферти между рундовете. Банката има право да дава всякакви офери по сума, включително да предлага суми, които да се прибавят кумулативно към спечелената от Участника награда след края на предаването, при определени, поставени от Банката условия. В този случай банката едностранно взима решение дали да прибави или не тази сума към крайната награда на Играча.

4.4. Офертите на банката могат да бъдат числови парични оферти, както и „смяна на кутиите”. При такава оферта Играчът има право да смени собствената си кутия (тази която се намира непосредствено пред него) с всяка друга, останала неотворена в текущия момент от развитието на играта. Приемането на тази оферта не спира играта, така както приемането на парична оферта. В случай на оферта „смяна на кутиите” и фактът на нейното евентуално приемане, ангажира Играча да смени кутията, без да може да си промени решението си. В случай на отказ от решение Участникът пред кутия номер 1 или Продуцентът еднолично имат право да изберат една по своя преценка и да я поставят пред Играча, което действие може и да остане извън материал, предназначен за излъчване.

4.5. Банката има право да даде по всяко време оферта „смяна на кутиите”, дори без Играча да е отворил и нито една кутия. Банката е задължена да даде поне веднъж в играта парична оферта. Банката не е обвързана да предложи по което и да е време и в който и да е момент точно определена оферта, желана от Играча или „смяна на кутиите”.

4.6. Банката може да даде оферта, която по предварително изчисление се отклонява драстично от среднопретеглената или друга средна величина или сума в момента. Всяко подобно отклонение не е нарушение на правилата. Оферти, които са необичайно ниски или необичайно високи спрямо останалите суми в играта са изцяло в прерогативите на банката и нито на нея, нито на Продуцента, нито на излъчващата медия може да бъде търсена отговорност за това.

4.7. Краят на играта за Финалиста настъпва или при приемане на оферта от банката, или при отварянето на собствената му кутия, след отвхрълянето на седмата оферта в края на седми рунд.

4.8. За да бъде официално приета или отхвърлена офертата на банката от Финалиста, офертата трябва да му бъде съобщена на глас от Водещия, изписана на чека (който се връчва от Водещия на Участника), изписана на екрана в Студиото и Финалистът трябва да задържи чека си, в случай, че иска да ПРИЕМЕ офертата (ИМА СДЕЛКА) и да го пусне в процепа на масата пред него, за да ОТХВЪРЛИ офертата (НЯМА СДЕЛКА). В случай на смяна на кутиите, изказана от него кутия, с която иска да смени и взета от него или от Водещия се счита за окончателно действие по приемне на офертата. Ако реши да отхвърли офертата СМЯНА НА КУТИИТЕ, то Финалитът трябва да започне с отваряне на нови кутии и назоваването на кутия за отваряне приключва етапа на офертата СМЯНА НА КУТИИТЕ с липса на съгласие за сделка. При всички случаи Водещият може да връщи и чек с надпис СМЯНА НА КУТИИТЕ, за да се следва същата процедура, както и при паричните оферти. Правилата в този случаи са същите както и за приемането или отхвърлянето на паричните оферти.

4.9. Ако по някаква причина, независимо от нейното естество, има разминаване между желанието на Играча изразено с думи и неговото финално действие, за валидно и еднозначно ще се приема акта на неговото действие – натискане на бутон за приемане или затваряне на капака за отказване на офертата. Думите му се считат за нищожни и непораждащи никакви последици за играта.

4.10. Всеки Участник, влезнал в Предаването, не може да се кандидатира за повторно участие в програмата, преди да са минали 24 месеца от датата на излъчването на епизода с неговата игра, освен в случаите, когато бъде специално поканен от Продуцента за създаване на специални епизоди от Предаването.

 

5. Общи правила

 

5.1 Предаването „Сделка или не“ не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта и другите нормативни документи. Спечелената награда подлежи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбите му, Компанията удържа този данък от наградата, предназначена за плащане и декларира пред НАП всички спечелили участници и техните награди в сроковете, предвидени в закона.

5.2.Изплащането на всяка спечелена награда се извършва по банков път, по банкова сметка на Участника. Липсата на такава е предпоставка за неизплащане или задържане на наградата в посочените в настоящите правила срокове. Награди до 100 лева включително могат да бъдат изплащани и в брой при приключване на заснемането на епизода.В случай на желание на Участник или при спечелване на незначителна сума, то той може да се откаже от нея, като за целта подписва нарочен Протокол за отказ от награда. В случай на отказ от подписване на документи за констатиране и изплащане на награда, то такъв се подписва от двама свидетели, които констатират отказа и оформят протокола спрямо играта.

5.3. Всяка награда подлежи на изплащане в срок от минимум 60 работни дни от датата, на която заснетия епизод с участието на Участника като Финалист е било излъчено от излъчващата телевизия. Компанията не е длъжна да информира Участника за датата на излъчване на предаването в ефира на излъчващата медия. В случай, че Участник е изпълнил всички условия по настоящите правила и не е устновено нарушение, което може да доведе до неизплащане на спечелена от него награда, Компанията изплаща наградата. Това не отменя правото на Компанията да търси отговорност и връщане на изплатената награда в случай, че впоследствие се установят нарушения на настоящите правила или неправомерно поведение от страна на Участника.

5.4. Продуцентът и/или излъчващата телевизия могат да решат да не излъчват един или няколко епизода от Предаването, поради което на Играчите, взели участие в тези епизоди наградата не подлежи на изплащане, освен ако епизодите не са излъчени на по-късен етап. В последния случай наградата се дължи в предвидените срокове от момента на излъчване. В случай, че се предвижда предаването да бъде излъчено с повече от 3 месеца закъснение от предварително оповестения график по време на снимки, то Компанията уведомява за това Участниците по подходящ начин.

5.5. Служители на Компанията и Телевизията (и всички подизпълнители и агенти, предоставящи услуги във връзка с Предаването), всеки спонсор; преките членове на техните семейства; лица до 18-годишна възраст или с криминални присъди, както и всички трети лица, които са в зависимост или в правни или облигационни отношения с лицата, посочени по-горе са нелегитимни за регистриране и участие в Предаването. Невъзможността да се представят доказателства за легитимността при регистрация или след поискване от страна на Компанията, може да доведе до дисквалификация и/или задържане или отнемане на награда. Задължение на Кандидат Участника или на Участника е да докаже своята лигитимност. В случай на установена нелигитмност след като Предаването е произведено или излъчено не е предпоставка за признаване и зачитане на наградата.

5.6. Лицата трябва да се регистрират за участие в Програмата с тяхно собствено име по документ за самоличност. Регистрация с пълномощно не се допуска и ще се счита за недействителна. Регистрацията за участие се извършва само по реда, описан в анкетната карта и в настоящите Правила.

5.7. Компанията може, по собствено усмотрение, да изключи всеки Участник от участие в Предаването, да не изплати спечелена неправомерно от Участника награда, или да търси връщане на изплатена награда когато са налични обстоятелства без ограничения:

(а) обстоятелства, при които по мнение на Компанията, Участникът е негоден да участва в Предаването;

(б) при невъзможност да бъде представена документация, определена от Компанията, която доказва самоличността на Участника и всички други обстоятелства, които не отговарят или биха довели до несъответствие с правилата и целите на Предаването, както и в случаите когато такива са показани, но са се оказали недействителни. В случи, в които се окаже, че наличните документи не са представени до момента на излъчване на епизода от излъчващата медия, ще се счита, че те са недействителни и спечелената награда не подлежи на изплащане от Продуцента. За дата на представяне на тези документи ще се счита датата на представянето им, подписана от двете страни. Задължение на Участника е да документира тази дата, като недокументирането и, ще се третира като нарушение на общите условия от страна на Участника.

(в) Участник е накърнил интересите или обществената представа за Продуцента, Предаването, излъчващата медия или други свързани със заснемането или излъчването на Предаването субекти. Всяко подобно действие включва, описано неизчерпателно, изказване на публично мнение в ущърб на посочените лица, изказване на мнение във интернет форуми, социални мрежи или други интерактивни медии, което уронва престижа на тези лица, както и всякакви други случаи, които представляват недобросъвестно поведение спрямо тези лица. При констатирани случаи се прави разпечатка на публикуваната информация, тя се прикрепва към подписаните документи от Участника и той се уведомява, че наградата няма да му бъде изплатена съгласно настоящите правила.

(г) обстоятелства, които показват намерение, подбуда към трети лица или заговор с трети лица или Участници за манипулация, фалшификация или нагласяване на играта от страна на Участника. За такива ще се считат описани неизчерпателно: отваряне на кутията, опит за гледане в нея, който деформира кутията, всяко местене на кутията от една позиция на втроа без предварителното съгласие на Продуцента или друг оторизиран член на екипа, опит или промяна на местоположението зад кутиите, скъсване на механизъм за запечатване или неговото отваряне и опит или превеждането му в първоначален вид, злоупотреба и разпространяване на слухове за подредба на суми по кутии, както и всяко друго действие или вербално изразяване, което може да бъде счетено, че е с цел облагодетелстване, в по-голяма степен отколкото ако дейстивето или информацията не бяха направени или разпространени.

5.8. Компанията може да откаже изплащане на печалби или да изиска обратно всички суми, платени на Финалиста от дадено Предаване, в случай на негова/нейна измама, нечестност или липса на право на участие в Програмата, съгласно Правилата, независимо от момента на нейното установяване. Давността на тези и всички други констатации по т. 5 се погасява с изтичането на двугодишен срок от датата на Участние на Играча.

5.9. В случай на грешка, неразбирателство или спор относно Предаването и/или функционирането на системата за записване, или валидността, на който и да етап от Предаването, решението на Компанията ще се приеме за окончателно.

5.10. Компанията си запазва правото да нанася промени в настоящите Правила, да прекрати Предаването по всяко време, както и да променя условията, на които да отговаря лигитимния Участник по всяко време, като е длъжна да уведоми Кандидат Участниците и всички Участници в подходящи срокове, като им даде новите правила за запознаване. Несъгласие с новите правила ще се тълкува като отказ от продължаване напред в програмата..

5.11. Ако провеждането на снимки на Предаването, записването, излъчването на който и да е или всички епизоди е възпрепятствано от форсмажорно събитие, Компанията може да отмени снимачния ден или Предаването, да го прекрати или да обяви всички тези епизоди за недействителни. Неизлъчването им под каквато и да е форма или поради каквато и да е причина от страна на излъчващата телевизия ги прави също недействителни.

5.12. Компанията ще полага всякакви разумни усилия за даване на възможност на Кандидат Участниците да участват в Предаването, както и да установи контакт с всички от тях. Задължение на Кандидат Участниците е да са представили и предоставили изчерпателна информация за връзка с тях. Липса на надлежен адрес и телефон за връзка с Кандидат Участник или с Участник, който вече е играл може да доведе до отказ от изплащане на наградата или да направи записание епизод или кандидатурата на Участника недействителни.

5.13. Независимо от случаите посочени в настощяите правила, Участието на който и да е Участник не му гарантира Участие като Финалист и не може да се тълкува като гаранция за спечелване на каквато и да е награда или сума. Компанията не може да бъде държана отговорна за подобни случаи.

5.14. Всички Участници, които взимат участие във записите на Предаването са длъжни да спазват разпоредбите, давани от екипа на предаването за предвижване в Студиото, за почивки, за места за хранене, почивка и престой. Всяко неспазване на указанията ще се третира като нарушаване на тези правила.

5.15. Компанията не носи отговорност за здравето на Участници, които не са декларирали или са умишлено скрили свое заболяване, което е съществено за тяхното пребиваване в Предаването или в Студиото. В случай, че Участника е декларирал заболяване, което изисква внимание към него или предполага по-чести лекарски намеси, то той е длъжен да предостави всички необходими документи, относими към заболяването си, за да може Продуцентът да бъде уведомен, че Участника изискава внимание към неговото здраве. При всички случаи, Продуцентът и Компанията осигуряват лекарски екип на терен и всички Участници с декларирани здравословни проблеми следва да съобщят същата информация на лекарския екип и да следват неговите инструкции.

5.16. Компанията не носи отговорност за наранявания или претърпени инциденти, ако Участник не е изпълнил указание на екипа или е нарушил правилата за пожарна и аварийна безопасност, както и ако не спазва предписаният, дадени с инструктажа, не е декларирал свое заболяване или не е предоставил пълния комплект документи за заболяването.

5.17. За целите на настоящите правила Компанията може да определя продължителността на снимачния ден, съобразно своя график за заснемане на Предаването. Участниците следва да съзнават, че продължителността на снимачния ден може да е по-дълга от 12 последователни часа.

5.18.При случай на спор или претенция от страна на Участник към Продуцента, Предаването, неговите правила или спор от друг характер, за меродавно ще се приема решението на Продуцента, Компанията или нейния законен представител.

5.19. Всеки Участник се съгласява, че Компанията може да ксерокопира негови лични документи само и единствено за удостоверяване на информацията и съблюдаване на законодателството при изплащане и деклариране на спечелените награди или взетото Участие в Предаването при спазване на Закона за личните данни.

5.20. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите правила и да подпише необходимите и изискани от Компанията документи и декларации.

 

6. Регистрация за участие

 

6.1. Регистрация чрез директно записване посредством интернет формата за участие:

Регистрирането за участие в предаването се извършва посредством попълване на специалния формуляр на "Сделка или не" на интернет адрес www.nova.bg/sdelkailine (анкетна карта), отговаряне на всички въпроси и прилагане на изискваните снимки и следвайки Общите условия, поместени в същия сайт. Попълването на Анкетната карта не изисква изпълнението на предварителни условия за записване.

С подаване или изпращане на формуляра за записване, Кандидат Участниците декларират, че са запознати с Общите условия за попълване и изпращане на формуляра, настоящите общи условия и се кандидатират за етапа на селекция. Изпращането на попълнен формуляр не е гаранция за участие в Предаването.

Всеки участник може да попълни и изпрати неограничен брой формуляри.

 

Отказът да се приемат настоящите правила във всеки един етап от участие в играта е отказ от участие в игрите на Сделка или не и дава право на Продуцента да отстрани от участие всеки Участник, без оглед на начина на неговото избиране или подбиране както и всеки лигитимен Финалист.

 

 

 

ТЕЗИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 20 ЮЛИ 2023 ГОДИНА И СА ВАЛИДНИ ДОКАТО ОПРЕДЕЛИ КОМПАНИЯТА.