СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

1. Администратори на лични данни, за когото давам съгласието си да обработва личните ми данни, са:

„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с адрес на регистрация: ул. „Неделчо Бончев” 10, 1528, София, България и „Нак – Зак Вижън“ ООД, с адрес на регистрация: ж.к. Младост 1, бл. 14А, вх. 3, ап. 8, 1750, София, България, (наричани по-долу „Администратори“)

 

Данни за контакт с администраторите: „Нова Броудкастинг Груп“ АД и „Нак – Зак Вижън“ ООД е и-мейл: sdelkailine@ntv.bg

 

Задълженията на Администраторите за обработката на лични данни следват от:

Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и останалото приложимо национално и европейско законодателство.

 

2. Спецификация на личните ми данни, за които давам съгласие да бъдат обработвани:

2.1. всички мои лични данни, които съм посочил/-а в попълнената от мен кастинг форма и в други документи и информация, предоставена на Администраторите, както и

2.2. други мои лични данни, които съм разкрил/-а или ще разкрия по какъвто и да е начин пред Администраторите включително, но не само: лично и фамилно име, образователни и квалификационни степени, постоянен адрес, година (или дата) на раждане или информация за моята възраст, предишна месторабота, образование, служебна квалификация и умения, данни за контакт, както и

2.3. информация кога съм разкрил/-а личните си данни пред Администраторите, като съм ги въвел в кастинг форма на Администраторите; информация, предоставена в рамките на кастинга, в който съм участвал/-а; участие в други кастинги на Администраторите (наричани по-долу „моите лични данни“).

 

3. Информиран съм, че:

3.1. Администраторите нямат право да изискват информация за раса или етнически произход, политически убеждения, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, както и информация, която противоречи на добрите нрави, освен ако тази информация не се изисква за нуждите на Предаването;

3.2. Администраторите нямат право да изискват информация, която не е свързана с конкретния кастинг, включително, но не само: информация за сексуална ориентация, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако закон не предвижда друго;

 

Потвърждавам, че не съм разкривал никои от личните данни, изброени по-горе – нито в кастинг формата, нито в други документи, предоставени от мен на Администраторите. В случай, че съм предоставил който и да е тип лични данни от описаните по-горе, се съгласявам, че Администраторите могат да изтрият тези лични данни.

 

4. Срокът, за който давам съгласие за обработка на личните ми данни, е:

3 (три) години считано от деня, в който давам съгласието си (в зависимост от варианта, който съм избрал с отбелязването на избора си в електронната форма) – наричан оттук нататък „Уговорен срок“.

 

5. Цели на обработката на личните ми данни, за които давам съгласие:

5.1. вземане на решения от страна на Администраторите за участие в кастинга за Предаването, както и при вземането на решение дали Администраторите ще ме изберат за участник в Предаването;

5.2. съхранение на моите личните данни от страна на Администраторите за целия Уговорен срок,

5.3. разкриване и прехвърляне на личните ми данни към трети лица (посочени по-горе) през Уговорения срок в рамките на Европейския съюз;

5.4. вземане на решение от страна на Администраторите дали (в който и да е момент от Уговорения срок) да бъда включен/-а в бъдещ кастинг на Администраторите, както и за вземане на решения дали Администраторите да ме изберат за участие в предаване, филм и/или сериал;

5.5. отправяне на предложение към мен (в който и да е момент от Уговорения срок) от страна на Администраторите да участвам в друг кастинг на Администраторите;

 

6. Начин на обработка на моите лични данни, с който се съгласявам:

Моите лични данни могат да бъдат обработвани в електронна и в писмена форма по преценка на Администраторите.

 

7. Съгласен/-на съм личните ми данни да бъдат прехвърлени на трети лица – обработващи и/или администриращи лични данни, които предоставят услуги на Администраторите.

 

8. Информиран съм и съм съгласен/-на, че следните лица ще имат достъп до моите лични данни:

9.1. Служители на Администраторите;

9.2. Трети лица, ангажирани от Администраторите с реализация и промоция на Предаването.

 

9. Запознат/-а съм, че:

9.1. съгласието ми е законовата основа за обработването на моите лични данни от Администраторите.

9.2. не съм длъжен/-a да предоставям личните си данни на Администраторите и да давам съгласие за обработването на моите лични данни доброволно;

9.3. в случай че:

а) не предоставя на Администраторите такава част от моите лични данни, която е необходима, за да вземат Администраторите решение дали съм подходящ кандидат за участие в Предаването, или

б) оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни (частично или изцяло), няма да бъдат включен/-а в базата данни на Администраторите, съдържаща информация потенциални участници в предавания на Администраторите. В този случай Администраторите или някое от свързаните лица няма да могат да ми предложат евентуално участие в предаване, филм и/или сериал.

 

10. Запознат съм със следната информация за мерките за сигурност във връзка с личните ми данни:

10.1. Администраторите са предприели адекватни и подходящи мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на моите лични данни.

10.2. Между Администраторите и всяко лице, обработващо лични данни има „договор за обработка на лични данни“, който съдържа включително, но не само задълженията на обработващия в сферата на сигурността и защитата на личните данни.

10.3. Администраторите са приели вътрешни правила, установяващи отговорностите в сферата на сигурността на личните данни.

10.4. Служителите на Администраторите или лицата, обработващи моите лични данни въз основа на „договор за обработка на лични данни“ са задължени да спазват конфиденциалността на моите лични данни.

 

11. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на Администраторите: и-мейл dpo@ntv.bg, адрес: София 1528, ул. „Неделчо Бончев“ № 10.