Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТВ ПРЕДАВАНЕ “СЕМЕЙНИ ВОЙНИ”

 

Определения:

"Компания": “Нак-зак вижън” ООД, което е организатор и Продуцент на Програмата.

Телевизия”/”Излъчваща медия”: програма „Нова Телевизия” на „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД "Кандидат-Участник": всеки, който се регистрира за участие, независимо дали самостоятелно или в полза на семейство и попълни необходимите за това анкетни карти и документи в съответствие с "Правилата".

"Участник": – всеки един кандидат-участник, самостоятелно или като част от отбор-семейство, избрани от Компанията за участие и допуснати до Студиото за участие в записите на Предаването.

Семейство”/”Отбор”: – отбор от пет или друг брой Участници или Кандидат-Участници, които са подали своите заявления и/или са допуснати за участие до Студийния етап. Семейството/Отборът следва да се състои от лица, от които минимум трима трябва да имат родствена връзка, т.е. да са роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен включително.

Капитан”: своеобразен отговорник на Семейството, избран съвместно между Компанията и Отбора да представлява Семейството в играта и да взима решения от името на Отбора в определените за това случаи.

Победител/”Финалист”: Всяко семейство, което завърши Предаването по настоящите правила до самия му край, изпълнявайки указанията на Компанията и спазвайки Правилата.

"Студиен етап": част от снимачния процес, от почивките, дадени по време на снимачния процес или от времето на престой в Студиото, както и времето на снимки/запис на епизоди от Предаването в Студиото. Продължителността на снимачния ден се определя от Компанията.

"Дата на снимки": Датата на ефективен снимачен процес на Студийния етап на епизоди от Предаването в Студиото, която се определя от Компанията.

"Студио": Мястото на реализация на Студийния етап. Всяко студио, което Компанията може да определи.

Предаване”/”Програма”: епизод или съвкупност от епизоди с наименованието „Семейни войни”

Въпрос”: всеки един от въпросите, зададени към Участник или към Семейството, на които се търси най-популярният отговор. Всеки въпрос има шест или друг, предварително обявени от Компанията, краен брой най-популярни отговори, които носят точки.

Верен отговор”: верен отговор е всеки отговор, който директно съвпада или е достатъчно близо до отговор от някои от най-популярните отговори. В случай на отговор, който има прилика, но не попада в никой от отговорите, Компанията има право едностранно да определи дали да приема този отговор за верен или не. Популярността на отговорите се измерва с броя хора, които са дали този отговор сред попитаните в Изследването.

Изследване”: предварително проведено допитване до минимум 100 човека, които са дали отговори на поставените въпроси. Като най-популярни се квалифицират първите шест отговора, които носят точки.

Хикс”: с буквата Хикс или Българско Х, ще се маркира всеки грешен отговор на Отбора или на Участника.

Точки”: точките, които Отбора получава за отговор, попадащ сред първите шест най-популярни отговора. Точките съответстват на броя хора, посочили този отговор измежду всички в Изследването. Сборът от точките на всички отговори на който и да е въпрос не може да надвишава 100, но може да е по-малко от 100, ако 6-те най-популярни отговора са събрали под 100% от отговорите. Разликата до 100 са други отговори, които са извън посочените като най-популярни.

Рунд”: всеки един етап от играта, в който могат да бъдат спечелени точки и прибавени към натрупания общ сбор точки на някое от Семействата. Във всеки рунд бива задаван по един въпрос, на който трябва да бъдат познати съответния брой най-популярни отговори.

Бързи пари”: финален етап от играта, в който играе само набралото най-много точки Семейство като сбор от рундове от едно до пет, т.е. победителят след пети рунд.

Загубил отбор”: е този отбор, който след първите пет рунда има по-малко събрани точки.

Табло”: информационно табло (видеостена), на която се изписват въпросите и отговорите, както и се намира информация за натрупаните точки за всяко Семейство или за временното състояние на Финалистите, които играят в последния рунд „Бързи пари”

Финалисти”: Семейството/Отбора, който е спечелил повече точки в първите пет рунда и продължава напред в рунд „Бързи пари“ както и в следващия епизод на Предаването.

 

 1. Условия за участие

Всеки участник, който отговаря на условията по настоящите Правила, има навършени 18 години, към датата на регистрацията и е подписал всички документи, предоставени му от Компанията във връзка с участието му в Предаването.

В случай, че Кандидат-Участник не е подписал необходимите документи, това ще бъде достатъчно условие за недопускане на Кандидат-Участника в студиен етап на Предаването, както и за недопускане на Отбора/Семейството, на което той е член и като част от което участва в играта.

 

 1. Обща постановка на предаването

  1. Играта – общо описание

СЕМЕЙНИ ВОЙНИ е телевизионна игра, което се играе от два Отбора/Семейства, състоящи се от по 5 човека за всяко Семейство/Отбор, минимум трима от които имат роднинска връзка. Играта се води от един водещ.

Целта на играта за всеки Отбор е да познае най-популярните отговори на въпроси, които предварително са били зададени на минимум 100 човека участвали в Изследването. Всеки правилен отговор, който попада сред първите шест най-популярни отговора, съгласно Изследването, носи определен брой точки. Тези точки съответстват на броя хора, които са дали този отговор в Изследването. В края на пети рунд печели Отборът, който има събрани най-много общ брой точки.

Всяко Семейство трябва да има избран свой представител, който представлява семейството и взима финалните решения от името на Отбора или избира кои Участници от Отбора трябва да играят във финалната игра Бързи пари. Това лице е Капитан на Отбора. Капитаните на двете Семейства винаги застават в Студиото в най-близката част до водещия, като след тях се подреждат останалите съотборници от Семейството.

 1. Рундове – общо описание

Във всеки рунд до масата на Водещия излиза по един Участник от всяко Семейство. За да стартира играта, водещият прочита въпроса, а избраните представители на двата Отбора трябва да натиснат възможно най-бързо бутона, разположен пред всеки от двамата Участници. Участникът успял да натисне по-бързо бутона има право да даде пръв предположение за отговор, който смята за най-популярен. След прочитане на въпроса от водещия, на Таблото се визуализира прочетения въпрос и точките, които са дадени за всеки един от отговорите, съотнесени към 100, като самите отговори остават неразкрити. Тази процедура се повтаря в рундовете от първи до пети. Първи рунд задължително стартира с участието на Капитаните. Във втори рунд участва Участникът от Отбора, който се намира до Капитана и т.н.

След като по-бързият Участник е натиснал бутона и е дал предположение за най-популярен отговор и този отговор е маркиран на таблото като най-популярният отговор на зададения въпрос, Участникът печели правото за своя отбор да продължи да дава предположения. Ако отговора не е най-популярният, представителят на другия Отбор придобива правото да даде свое предположение. В този случай водещият продължава да търси предположения за отговори на въпроса от Семейството, чийто Участник е дал по-популярен отговор. Отговори се дават по реда на Участниците в отбора след Капитана, като при достигане до петия участник се започва отново от Капитана.

Ако на даден въпрос, независимо кой е натиснал бутона по-бързо, никой от двамата Участници не е дал верен отговор, Водещият пита следващите Участници от отбора по ред след Капитана. Ако отново няма познат отговор, Водещият може да попита следващите след тях и т.н. като в случай, че няма познат отговор въпроса се отхвърля и се преминава към нов въпрос.

В пет рунда двете Семейства се състезават с цел да натрупат и спечелят повече точки. В първи и втори рунд най-популярните отговори са шест. В трети и четвърти рунд най-популярните отговори са пет. В пети рунд най-популярните отговори са четири. Точките от първи и втори рунд са с коефициент 1. В трети и четвърти рунд сбора от точките от съответния рунд се удвоява, а в пети рунд сбора от точките от съответния рунд се утроява. Победата след пети рунд гарантира на Финалиста участие в рунда „Бързи пари“ и възможността да продължи да се състезава в следващото предаване.

Всеки Участник от Отбор дава отговор по реда на подредбата им зад масата. Ако даден участник не даде отговор, който да е сред най-популярните маркирани на таблото, тогава за отбора се брои една допусната грешка, което се отбелязва със символа „Хикс“ на таблото. Всеки отбор, който дава предположения в даден рунд има право на максимум три грешни отговора, които не произвеждат резултат на таблото. При три грешни отговора противниковият Отбор има право да дава предположения за отговор на същия въпрос. Отговорът се дава от Капитана, независимо от мнението на останалите участници от Отбора. Ако този отговор е наличен на таблото то се счита, че това Семейство успешно е „откраднало” точките на другото и ги прибавя в своя актив, като в последния пети рунд има право и да прибави точките на дадения отговор към актива си. Ако отговора не е сред най-популярните, то тогава първото Семейство запазва точките от познатите отговори.

Играта Бързи пари е последната игра в Предаването. В нея участие взима Семейството спечелило най- голям общ брой точки от първите пет рундаа. Целта за това Семейство е да събере минимум 200 точки, опитвайки се да даде най-популярни отговори на 5 въпроса. Освен събирането на 200 точки, което носи допълнителна парична награда, Участниците ще могат да спечелят и допълнителни суми, в случай че познаят най-популярните отговори, дадени в Изследването.

 1. Бързи пари – общо описание

В играта „Бързи пари” Семейството Финалист излъчва двама свои представители, които да играят. Единият избран остава в студиото, а другият излиза и отива на място, на което да не може да вижда и чува, това което се случва в Студиото. Първият избран Участник има на разположение 15 секунди, за да отговори с първите хрумнали му отговори на 5 въпроса зададени от Водещия. Времето започва да тече в момента на изчитане от страна на Водещия на първия въпрос.

След изтичане на времето за отговор, Участникът и водещият проверяват кой от дадени отговори колко точки носи на Участника, респективно на Отбора Финалист.

След като приключи участието на първия участник, вторият Участник от Отбора отговаря на същите пет въпроса в рамките на 20 секунди. Той няма право да дава същия отговор както първият Участник, като в случай че някои от отговорите съвпадат, Участникът чува звуков сигнал и трябва да даде друг отговор.

След изтичане на времето на отговор и на втория участник, Водещият и Участникът отново проверяват колко точки носят дадените отговори на отбора. Спечелените от втория Участник точки се натрупват към точките на първия Участник. В случай, че общият сбор точки е повече или равен на 200 точки, то Семейството печели допълнителна парична награда.

 

 1. Награди


 

Етап

Награда за съответния етап/сума/

Отпаднал отбор след 5ти рунд

Утешителна награда по решение на Компанията

 

 

Победител от 5ти рунд

1000 лева

При достигане на 200т в играта Бързи пари

1000 лева

За всеки познат най-популярен отговор в играта Бързи пари

1000* лева

За познати 5 от 5 най-популярни отговори в играта Бързи пари

5000* лева

За спечелени 5 от 5 поредни предавания

5000 лева

*Награда за познат най-популярен отговор в играта „Бързи пари” се печели само, ако има достигнати минимум 200 т. от дадените отговори на въпросите.

Всички парични награди са кумулативни и се сумират във всеки епизод в зависимост от постиженията на Отбора.

 

 1. Етапите от заснемане/развитието на всеки епизод от Предаването са както следва: 3.1./ Предварителен етап

След провеждане на кастингите за Семейства, всеки одобрен Отбор се уведомява за приблизителната дата за заснемане на предаването, в което този Отбор ще вземе участие. В предварително съгласуван ден и час, Семейството следва да се яви в Студиото. Всяко Семейство трябва да бъде готово, в случай че продължат да играят в повече от едно предавания, да присъстват на снимачаната площадка в повече от един снимачен ден. В случай на отказ да присъстват на снимачната площадка или отказ на един или повече Участници от отбор да присъстват, това ще се третира като основание за недопускане до снимачна площадка и дисквалифициране на Отбора от играта или от по нататъшно участие.

Освен в случай на неявяване на време, всяко закъснение поради каквато и да е причина, както и отклонение от правилата и инструкциите за безопасност и указанията на екипа ще се тълкува за нарушение и неспазване на правилата за участие и може да доведе до елиминиране на Участник/Семейство от по-нататъшно участие в играта.

 1. ./ Заснемане на игра – детайлно описание

  1. Първи рунд

Първи рунд започва. На таблото са обозначени шест празни полета, съответсващи на възможните шест най-популярни отговора в низходящ ред, които трябва да бъдат разкрити. Всеки от отговорите носи точно толкова точки, колкото предварително са показани срещу отговора. Водещият прочита въпроса и най-бързият Участник, натиснал първи бутона има право да отговаря първи. Ако дадения от по-бързият участник отговор е най-популярният, водещият продължава играта със същия Отбор като се обръща за отговор към втория по ред след Капитана. Участниците нямат право да коментират възможните отговори помежду си. В случай, че дадения отговор не е най-популярен, водещият се обръща към Участника от другия Отбор, за да даде и той предположение. В този случай правилото е, че водещия отива при отбора, който е дал по-популярен отговор.

Всеки участник разполага с 3 секунди, за да отговори на въпроса, прочетен от Водещия. Всеки верен отговор прибавя към общата сума на разкритите отговори на съответния въпрос точките на съответния верен отговор. В случай, че даден отговор не е на таблото, в Студиото се чува звуков сигнал, който отразява това като грешка за Отбора. Всеки отбор има право на максимум три грешки в рунда. В случай,

че Участник просрочи времето от три секунди се приема, че е даден грешен отговор. Всяка грешка се маркира с Хикс на таблото. При втора грешка на Отбора, водещият приканва и дава правото на противниковото Семейство да се събере на съвет и да обсъди отговорите и възможните врианти. Водещият продължава да търси отговори от всеки от Участниците от отбора по ред, докато или не се разкрият всички отговори на таблото или докато отбора не сгреши три пъти. В случай, че бъдат разкрити всички най-популярни отговори на таблото от Семейството преди те да са направили три грешки, то Семейството печели точките от този рунд и ги прибавя в актива от натрупаните до този момент точки.

В случай, че Отборът е допуснал три грешки, противниковият отбор има възможността да „открадне” натрупаните до момента от първия отбор точки за съответния въпрос. Това става ако Семейството познае един от неразкритите на таблото отговори. Всеки Участник от отбора дава своето предположение, като крайното решение кой да е излъчения от отбора отговор е на Капитана. Даден верен отговор означава, че натрупаните на таблото точки за съответния въпрос влизат в актива на този отбор и той ги „открадва” в своята сметка, а грешен, че първото семейство, направило три грешки си запазва набраните до момента в рунда точки.

Основно правило при „открадване на точки” е, че точките за познатия отговор не се сумират в сбора на откраднатите точки за всички рундове от първи до четвърти, но без пети рунд, в който Отборът познал отговора прибавя и точките на този познат отговор в своя актив.

Водещият разкрива непознатите отговори на таблото, ако има такива и обявява при кой отиват всички точки и колко общо точки е натрупал всеки от Отборите.

Краят на рунда настъпва след като е ясен победителя от този рунд. Във всеки рунд може да има само едно Семейство победител.

 1. Втори рунд

Втори рунд е аналогичен на първия, като важат същите правила и цели за всеки Участник и Отбор.

 1. Трети рунд

Трети рунд е аналогичен на първия, като важат същите правила и цели за всеки Участник и Отбор. На таблото има вече пет най-популярни отговора, на зададен от водещия въпрос. Точките в този рунд се удвояват, като след разкриване на познат отговор, срещу него се изписват точките, съответстващи на хората, дали този отговор от Изследването, а в сбора се маркира удвоения им размер/сума.

Семейството победител в рунда прибавя към актива си точките от този рунд, изчислени по указания начин.

 1. Четвърти рунд

Четвърти рунд е аналогичен на третия, като важат същите правила и цели за всеки Участник и Отбор.

 1. Пети рунд

Пети рунд е аналогичен на първия, като важат същите правила и цели за всеки Участник и Отбор. На таблото има вече само четири най-популярни отговора, на зададен от водещия въпрос. Точките в този рунд се утрояват, като след разкриване на познат отговор, срещу него се изписват точките, съответстващи на хората, дали този отговор от Изследването, а в сбора се маркира утроения им размер/сума. Семейството победител в този рунд е отново това, което е познало всички отговори на таблото, респективно дало е три грешни отговора, но не са му откраднати точките или Семейството, което е откраднало успешно точките, познавайки верен отговор.

В случай, че един от Отборите има право да „открадне точки”, то при познат отговор, точките на този отговор се прибавят към „откраднатите точки”.

Семейството победител в рунда прибавя към актива си точките от този рунд, изчислени по указания начин.

Водещият разкрива непознатите отговори на таблото, ако има такива и обявява при кой отиват всички точки и колко общо точки е натрупал всеки от Отборите.

 1. Край на пети рунд

След края на пети рунд, водещият обявява кой е победител и Семейство–Финалист, което продължава в играта Бързи пари. В играта Бързи пари продължава само едно Семейство, а именно Семейството, което е събрало най-много точки като сбор от участието си в петте рунда до момента. Семейството Финалист печели 1000 (хиляда) лева и възможността да продължи играта и да печели допълнителни парични награди в играта Бързи пари, както и да участва в следващия епизод на Предаването, при същите условия на играта.

Семейството с по-малък брой точки отпада от играта, но печели утешителна награда по решение на Компанията.

В случай, че отпадналото Семейство е играло в няколко поредни епизода като Семейство Финалист, в момента на отпадането това Семейство печели всички натрупани парични награди от изиграните до момента игри във всеки от епизодите и утешителна награда от играта, в която отпада.

 1. Игра Бързи пари

Капитанът на Семейството-Финалист определя двама Участници от отбора, които ще вземат участие в играта Бързи пари. След като участниците бъдат определени, единия остава в студиото с водещия, а втория отива на предварително определено място, което е звуко и визуално изолирано от случващото се в студиото, за да изчака своя ред.

Целта на играта на двамата Участници е отговаряйки на едни и същи пет въпроса да съберат най-малко 200 точки, за да могат да печелят допълнителни парични награди. Точките по предходното изречение се получават като сбор от точките от отговорите на първия и втория Участник. В тази игра точки носят шестте най-популярни отговора, дадени на всеки въпрос. Отговор, който не е сред шестте най- популярни, независимо, че може да има хора, които са го посочили в Изследването, не носи точки.

Първият Участник, който е останал с водещия в Студиото ще има на разположение 15 секунди, за да отговори на 5 зададени от водещия въпроси. Времето започва да тече в момента на прочитане на първия въпрос. Ако Участникът не може да отговори на даден въпрос, трябва да каже „ПАС”, за да се премине към следващия въпрос. Водещият се връща на неотговорен въпрос отново, ако остане време.

След изтичане на 15-те секунди, на таблото се появяват отговорите на въпросите, зададени от водещия в рамките на лимитираното време. Ако на даден въпрос Участника не е отговорил или е дал отговор, който не е сред най-популярните, тогава този отговор не носи точки. По аналогия с предишните рундове, броя на точките съответства на броя хора, дали този отговор в Изследването. След изписване на отговорите на петте въпроса и точките, които всеки отговор носи се получава и сбора на тези точки, което е временния резултат, постигнат от първия Участник. След като първият Участник приключи участието си, в студиото се поканва втория Участник. Той трябва да отговори на същите пет въпроса в рамките на 20 секунди. Ако Участникът даде отговор, който е вече даден от първия Участник от отбора, той чува звуков сигнали трябва да даде друг отговор.

След изтичане на определеното време на таблото се появяват отговорите на първия участник и точките, които е набрал, като до тях се маркират полета, в които се изписват отговорите на втория Участник с точките, които той прибавя към общия сбор на точките в играта Бързи пари на Семейството. В случай, че са достигнати или надхвърлени 200 точки, Семейството печели още 1000 (хиляда) лева парична награда и възможността да спечели още такива.

Водещият анонсира кой е най-популярният отговор на всеки от въпросите и ако той е даден от някой от Участниците, този отговор се маркира по подходящ начин на таблото. Всеки познат най-популярен отговор от някой от двамата участници носи на семейството допълнителни 1000 лева парична награда. В случай, че са познати и петте най-популярни отговора на петте въпроса, независимо от кой от двамата Участници, то Семейството печели още 5000 (пет хиляди) лева.

В случай, че Семейството-Финалист не е събрало 200 точки от играта „Бързи пари” това Семейство си тръгва от предаването със спечелените до пети рунд, включително суми и правото да играе отново в следващия епизод на Предаването при същите условия.

В случай, че Отборът Финалист е победител в пети по ред епизод от Предаването, то той печели допълнително 5000 (пет хиляди) лева и преустановява участието си в Предаването.

 1. Край на епизода и играта

Краят на играта е и край на епизода.

 

 1. Основни акценти и правила на СЕМЕЙНИ ВОЙНИ

  1. Въпросите в Предаването може да бъде от всякакво естество. Всички въпроси са със сходна сложност, която се ограничава до обичайното ежедневие или е свързана с обичайния заобикалящ свят. Всеки въпрос започва с думите „попитахме 100...”.

  2. За верен ще се приема всеки отговор, който се разкрие на таблото и който е посочен от Изследването. Решението дали даден отговор да се приема за верен или не, е на Компанията и решението е окончателно за Семействата. Всеки отговор, даден от някой от Участниците ще се счита за окончателен и финален. Всеки отговор се дава в рамките на 3 секунди след като водещият е изчел въпроса.

  3. Участниците нямат право да коментират помежду си въпросите или възможните отговори, освен в случаите, в които водещият им е дал това право. Всяко нарушение на правилата може да доведе до незачитане на наградите спечелени от този епизод, независимо, че Семейството е изиграло до края своята игра и продължава напред в следващ епизод.

  4. Когато застава до масата на водещия, всеки Участник е длъжен да държи ръцете си зад гърба. В случай, че Участник не е бил с ръцете си зад тялото ще се счита, че той има явно преимущество в бързината за натискане на бутона пред него, поради което негов отговор няма да се зачита и право да отговори ще има другият Участник, включително да даде отговор, който е дал Участника с непозволеното преимущество. Двата бутона са свързани по начин, който гарантира, че натискането (т.е. активирането) на който и да е бутон, прави другия нефункционален. Това бива маркирано с подходяща светлинна индикация.

  5. Сумирането на точките, както и всякакви други изчисления става автоматично от софтуер и при разминаване между изписаното на таблото и изреченото от водещия, за меродавно ще се приема само това, което е изписано на таблото.

  6. Подредбата на Участниците от едно Семейство зад масата след Капитана се прави от Семейството или по инициатива на Компанията.

  7. Фамилията на Семейството, под която то се представя и играе, както и натрупаният общ сбор от точки към всеки един момент се изписва на отделен нарочен екран или табло, намиращо се под масата на съответното Семейство.

  8. Всяко време за отговор, започва да тече след като въпросът бъде изказан изцяло.

  9. По време на рунда Бързи пари за меродавен отговор ще бъде приеман първата изречена дума или съчетание от две или няколко думи за отговор на поставения въпрос. Думи като „не знам”, „не мога” и други, които са различни от „ПАС” ще се третират като отговори и водещия може да преминава към следващия въпрос без да е задължен да се върне на този въпрос, ако остане време. Замълчаване след края на отговора на Участник ще се счита за край на негов отговор, което е сигнал водещия да продължи с четенето на въпросите. Водещият ще се стреми да прочита въпросите по най-бързия за него начин, но ясно, отчетливо и с ясна дикция за зрителите.

  10. Семейство, което е участвало в Предаването, не може да се кандидатира за повторно участие в програмата, освен в случаите, когато бъде специално поканено от Продуцента за създаване на специални епизоди от Предаването.

  11. Веднъж играло в Предаването Семейство, което е отпаднало в първия епизод, в който е участвало няма право да вземе следващо участие в играта в следващите й епизоди или издания. Участник, взел участие в Предаването може да играе повторно, само ако Семейството е променено. Промяна в Семейството означава, че тримата души, имащи роднинска връзка помежду си са различни. При всички случаи Участник може да бъде Капитан само веднъж.

  12. При старта на предаването играта за всяко Семейство започва с актив от нула точки.

  13. Всеки отговор се приема за даден в момента на неговото изказване. В случай на промяна на отговора между момента на изричането му до момента на визуализиране на резултата на този отговор – верен или неправилен, дадения втори отговор, коригиращ първия може да не бъде зачетен.

  14. Във всяка игра може да има само един отбор Финалист.

  15. В играта Бързи пари и отговорите на втория Участник за същия или сходен отговор, даден както първия Участник ще се счита всеки, който попада смислово в същата категория. При спорове за достоверност на отговорите или съмнения в тълкуването на близоста на даден отговор с този на таблото, приоритет има решението на Компанията.

  16. В случай, че по някаква причина един от участниците от отбора напусне играта по време на снимачния цикъл, то това ще се тълкува като преимущество на отбора и може да доведе до отпадане на отбора след пети рунд и до загуба на правото на отбора да участва в рунда Бързи пари, независимо, че отборът може да е спечелил повече точки.

  17. Спорове, които са относими към правилата на играта ще бъдат решавани от Компанията. Всички подобни решения са окончателни и са задължителни за изпълнение от Участниците и Семействата.

  18. По време на заснемане на Предаването се правят две технически спирания за реклама,като местата им се решават от Компанията и са задължителни за всички в студиото.

  19. Всяко Семейство Финалист в дадено предаване има право да играе в до пет поредни епизода, в случай, че във всичките то е Семейството Финалист и играе Бързи пари. Наградите, спечелени от всяко подобно семейство във всеки пореден епизод са комулативни и не се губят, дори Семейството да отпадне в някой от епизодите преди пети.

  20. Семействата, които взимат участие във всеки епизод са по избор и решение на Компанията.

 

 1. Общи правила

  1. Предаването СЕМЕЙНИ ВОЙНИ не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта и другите нормативни документи. Спечелената награда подлежи на деклариране от получателя и съгласно разпоредбите на действащото законодателство и по-специално ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбите му, Компанията декларира пред НАП имената на всички спечелили участници и техните награди в сроковете, предвидени в закона. Ако е предвидено по закон, данъка от наградата се удържа авансово от платеца на дохода, а в противен случай от получателя.

  2. .Преди всяко предаване всички участници от един отбор подписват декларация за начина на разпределение на спечелената награда от Предаването. Изплащането на наградата е според така декларираното разпределение. Изплащането на всяка спечелена награда се извършва по банков път, по банкова сметка на всеки един от Участниците. Всеки спор по отношение на разпределението на наградата по време на или след предаването е недействителен по отношение на Компанията.

  3. Всяка награда подлежи на изплащане в срок от минимум 60 календарни дни от датата, на която последния пореден епизод с участието на Семейството е бил излъчен от излъчващата телевизия. Компанията не е длъжна да информира Участника за датата на излъчване на предаването в ефира на излъчващата медия. В случай, че всеки Участник е изпълнил всички условия по настоящите правила и не е устновено нарушение, което може да доведе до неизплащане на спечелена от него награда, Компанията изплаща наградата. Това не отменя правото на Компанията да търси отговорност и връщане на изплатената награда в случай, че впоследствие се установят нарушения на настоящите правила или неправомерно, подвеждащо, недобронамерено или заблуждаващо поведение от страна на Участник/Семейство, даващо им преимущество по време на играта или поведение, което е явно недобросъвестно. Всяка недобросъвестност и преднамереност може да се тълкува като уронващо престижа на Предаването поведение и да води до неизплащане на спечелената награда. В този случай Капитана на отбора се уведомява по подходящ начин за установеното поведение. Давността изтича в срок от две години от датата на излъчването на предаване в ефира на излъчващата медия.

  4. Продуцентът и/или излъчващата телевизия могат да решат да не излъчват един или няколко епизода от Предаването, поради което на Семействата, взели участие в тези епизоди наградата не подлежи на изплащане, освен ако епизодите не са излъчени на по-късен етап. В последния случай наградата се дължи в предвидените срокове от момента на излъчване. В случай, че се предвижда предаването да бъде излъчено със закъснение с повече от 3 месеца от предварително оповестения график по време на снимки, то Компанията уведомява за това Капитаните по подходящ начин.

  5. Служители на Компанията и Телевизията (и всички подизпълнители и агенти, предоставящи услуги във връзка с Предаването), всеки спонсор; преките членове на техните семейства; лица до 18-годишна възраст или с криминални или с влезли в сила присъди, както и всички трети лица, които са в зависимост или в правни или облигационни отношения с лицата, посочени по-горе са нелегитимни за регистриране и участие в Предаването. Невъзможността да се представят доказателства за легитимността при регистрация или след поискване от страна на Компанията, може да доведе до дисквалификация и/или задържане или отнемане на награда. Задължение на Кандидат Участника или на Участника е да докаже своята лигитимност. В случай на декларирани неверни данни след като Предаването е произведено или излъчено не е предпоставка за признаване и зачитане на наградата.

  6. Желаещите да участват се регистрират с името си по документ за самоличност. Регистрация с пълномощно не се допуска. Регистрацията за участие се извършва само по реда, описан в настоящите Правила.

  7. Компанията може, по собствено усмотрение, да изключи всеки Участник/Семейство от участие в Предаването, да не изплати спечелена неправомерно награда, или да търси връщане на изплатена награда когато са налични обстоятелства без ограничения:

(а) обстоятелства, при които по мнение на Компанията, Участник/Семейство е негоден да участва в Предаването;

(б) при невъзможност да бъде представена документация, определена от Компанията, която доказва самоличността на всеки Участник и всички други обстоятелства, които не отговарят или биха довели до несъответствие с правилата и целите на Предаването, както и в случаите когато такива са показани, но са се оказали недействителни. В случаи, в които се окаже, че наличните документи не са представени до момента на излъчване на епизода от излъчващата медия, ще се счита, че те са недействителни и спечелената награда не подлежи на изплащане от Продуцента. За дата на представяне на тези документи ще се счита датата на представянето им, подписана от двете страни. Задължение на Участника е да документира тази дата, като недокументирането и, ще се третира като нарушение на общите условия от страна на Участника.

(в) Участник е накърнил интересите или обществената представа за Продуцента, Предаването, излъчващата медия или други свързани със заснемането или излъчването на Предаването субекти. Всяко подобно действие включва, описано неизчерпателно, изказване на публично мнение в ущърб на посочените лица, изказване на мнение във интернет форуми, социални мрежи или други интерактивни медии, което уронва престижа на тези лица, както и всякакви други случаи, които представляват недобросъвестно поведение спрямо тези лица. При констатирани случаи се прави разпечатка на публикуваната информация, тя се прикрепва към подписаните документи от Участника/Семейството/Капитана и той се уведомява, че наградата няма да му бъде изплатена съгласно настоящите правила. В случай, че наградата е вече изплатена, Компанията има право да търси връщане на изплатената награда по надлежния ред.

(г) обстоятелства, които показват намерение, подбуда към трети лица или заговор с трети лица или Участници/Семейства за манипулация, фалшификация или нагласяване на играта от страна на всеки Участник. За такива ще се считат описани неизчерпателно: говорене с други Участници по време на снимки, опит за промяна на предварителната подредба на Участниците зад банката без предварителното

съгласие на Продуцента или друг оторизиран член на екипа, опит или промяна на ръцете по време на задаване на въпроса от страна на водещия на неговата маса пред бутоните, опит за гледане в листата на водещия, злоупотреба и разпространяване на слухове за подредба въпроси или подредба на въпроси по рундове, както и всяко друго действие или вербално изразяване, което може да бъде счетено, че е с цел облагодетелстване или създаване на преимущество, в по-голяма степен отколкото ако действието или информацията не бяха направени или разпространени.

(д) всяко изказване на Участник/Семейство в публичното пространство, под каквато и да е форма в срок от 6 (шест) месеца след датата на излъчване на последния епизод с негово/тяхно участие, което изказване касае Предаването, въпросите, събитията и въобще всичко случило се по време на заснемането на тези епизоди от Предаването. Всяко подобно изявление или изказване ще се счита за непозволено без съгласието на Компанията или излъчващата медия.

 1. В случай на грешка, неразбирателство или спор относно Предаването и/или функционирането на системата за записване, или валидността, на който и да етап от Предаването или по какъвто и да е повод, решението на Компанията ще се приеме за окончателно.

 2. Компанията си запазва правото да нанася промени в настоящите Правила, да прекрати Предаването по всяко време, както и да променя условията, на които да отговаря лигитимния Участник по всяко време, като е длъжна да уведоми всички Семейства в подходящи срокове, като им даде новите правила за запознаване. Несъгласие с новите правила ще се тълкува като отказ от продължаване напред в Предаването.

 3. Ако провеждането на снимки на Предаването, записването, излъчването на който и да е или всички епизоди е възпрепятствано от форсмажорно събитие, Компанията може да отмени снимачния ден или Предаването, да го прекрати или да обяви всички тези епизоди за недействителни. Неизлъчването им под каквато и да е форма или поради каквато и да е причина от страна на излъчващата телевизия ги прави също недействителни.

 4. Компанията ще полага всякакви разумни усилия за даване на възможност на Кандидат Участниците да участват в Предаването, както и да установи контакт с всички от тях. Задължение на Кандидат Участниците е да са представили и предоставили изчерпателна информация за връзка с тях. Липса на надлежен адрес и телефон за връзка с Кандидат Участник или с Участник, който вече е играл може да доведе до отказ от изплащане на наградата или да направи записания епизод или кандидатурата на Участника недействителни.

 5. Независимо от случаите посочени в настоящите правила, избирането за участие или допускането до участие на който и да е Участник/Семейство не му/им гарантира Участие в Предаване и не може да се тълкува като гаранция за спечелване на каквато и да е награда или сума. Компанията не може да бъде държана отговорна за подобни случаи.

 6. Всички Участници, които взимат участие в записите на Предаването са длъжни да спазват разпоредбите, давани от екипа на предаването за придвижване в Студиото, за почивки, за места за хранене, почивка и престой. Всяко неспазване на указанията ще се третира като нарушаване на тези правила.

 7. Компанията не носи отговорност за здравето на Участници, които не са декларирали или са умишлено скрили свое заболяване, което е съществено за тяхното пребиваване в Предаването или в Студиото. В случай, че Участник е декларирал заболяване, което изисква внимание към него или предполага по-чести лекарски намеси, то той е длъжен да предостави всички необходими документи, относими към заболяването си, за да може Продуцентът да бъде уведомен, че Участника изискава внимание към неговото здраве. При всички случаи, Компанията осигуряват лекарски екип на терен и всички Участници с декларирани здравословни проблеми следва да съобщят същата информация на лекарския екип и да следват неговите инструкции. Решенията на лекарския екип са окончателни и нарушаването им освобождава от кавато и да е отговорност Компанията, Продуцента или Излъчващата медия.

 8. Компанията не носи отговорност за наранявания или претърпени инциденти, ако Участник не е изпълнил указание на екипа или е нарушил правилата за пожарна и аварийна безопасност, както и ако не спазва предписанията, дадени с инструктажа, не е декларирал свое заболяване или не е предоставил пълния комплект документи за заболяването.

 9. При случай на спор или претенция от страна на Участник/Семейство към Компанията, Предаването, неговите правила или спор от друг характер, за меродавно ще се приема решението на Компанията.

 10. Компанията събира, обработва и съхранява лични данни на всички участници в кастинга, дали съгласие за това, за участие за кастинг, както и за одобрените след кастинг, за процеса на снимки на Предаването.

 11. Компанията по време на различните етапи при подготовката на Предаването, събира следните лични данни:

 12. При извършването на подбор и кастинг за Предаването, Компанията може да събира следните видове данни – имена, адрес, телефон, e-mail, образование, месторабота, местоживеене, роднински връзки, снимка, видео, дата на раждане, прякор, град на раждане, семейно положение;

 13. При участие в Предаването – ЕГН и банкова сметка.

  1. Срок на съхранение на събраните лични данни:

 14. за участниците в подбора и кастинга – до три години (при получено съгласие)

 15. за участниците в Предаването и снимачния процес – до десет години, считано от премиерното излъчване на епизода с участието на усастника.

  1. Компанията съхранява и използва информацията както е необходимо, за да отговаря на бизнес и правни задължения, за разрешаване на спорове, защита на активи и легитимни интереси и за изпълнение на споразумения.

  2. Събраните лични данни не се предоставят на трети страни, освен правоприлагащи държавни органи в Европейския съюз.

  3. Компанията не използва софтуерни системи, които взимат автоматизирани решения за Участниците, както и не прави профилиране при обработката им на личните данни.

  4. Компанията спазва приложимите закони за защита на личните данни в Европейското икономическо пространство, които ако са приложими към кандидат-участник или към участник. Кандидат Участникът или Участникът имат право:

   1. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно личните данни, които биват обработвани;

   2. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

   3. На изтриване без ненужно забавяне на техните лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

   4. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

   5. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на техните лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с конкретна ситуация;

   6. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

   7. Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисията за защита на личните данни.

 

 • Доколкото обработката на лични данни се основават само и единствено на съгласие, Субектът има право да го оттегли по всяко време. В този случай, Компанията ще преустанови обработката на лични данни, която се базира само на даденото съгласие незабавно.

 

 1. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите правила и да подпише необходимите и изискани от Компанията документи и декларации.

 

 1. Регистрация за кастинг

  1. Регистрация чрез директно записване посредством интернет формата за участие:

Регистрирането за участие в предаването се извършва посредством попълване на специалния формуляр на "СЕМЕЙНИ ВОЙНИ" на интернет адрес www.semeinivoini.nova.bg – анкетна карта, отговаряне на всички въпроси и прилагане на изискваните снимки и следвайки Общите условия, поместени в същия сайт. Попълването на Анкетната карта не изисква изпълнението на предварителни условия за записване. 6.2.Регистрация чрез изтегляне на регистрационната форма и изпращането и по пощата

Кандидатите за участие в играта имат възможност да се регистрират и чрез изтегляне на регистрационния формуляр от интернет - адреса www.semeinivoini.nova.bg и попълването му в съответствие с Общите условия, поместени в същия сайт. Кандидат-участникът/семейството следва да изпрати попълнения по реда на тази точка регистрационен формуляр заедно със всички снимки по пощата, на следния адрес: гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер” 2, ет.1, офис 2. Регистрационния формуляр може да бъде изпратен, заедно със всички снимки и на електронен адрес semeinivoini@ntv.bg

 1. Регистриране чрез попълване на регистрационната форма на мястото на провеждане на кастинга от всеки Участник/Семейство в съответствие с Общите условия, предоставени за запознаване на място.

 2. Записване за кастинг чрез изпращане на имена на участници и координати за обратна връзка на електронен адрес semeinivoini@ntv.bg или чрез телефон +359 2 944 30 93 (без увеличение на тарифната услуга) с оставяне на три имена на Капитана и телефон за обратна връзка. При всички случаи попълването на оказаните документи от служител на Компанията при разговорите в обратната връзка е задължително.

С подаване или изпращане на формуляра за записване, всички Кандидат Участници/Семейства декларират, че са запознати с Общите условия и се кандидатират за етапа на селекция. Попълненият формуляр не дава гаранция за участие в Предаването или поканване на кастинг.

 

 1. Кастинг

Всяко семейство, което се е регистрирало по начините, предвидени в т. 6 може да бъде извикано, поканено или директно прослушано на кастинг.

Кастингите се организират в делничен или почивен ден всеки месец в различни градове от страната. Всяко записало се Семейство трябва да присъства на този кастинг в най-близкия град, който се обявява на сайта www.semeinivoini.nova.bg поне 7 дни преди датата за кастинг. Неявяване на датата за кастинг или явяване само на някои от Участниците от Отбора може да се тълкува като неспазване на правилата и Семейството може не бъде избрано за участие, докато не отстрани конкретния проблем.

На самият ден за кастинг Семействата, с които е уговорено са длъжни да се явят в уговорения час в пълен състав. Необходимото време, което следва да заделят е не повече от един час. Всяко закъснение или отклонение от графика може да предизвика забава, поради което Компанията не може да бъде държана отговорна за не спазено време или разписание, ако Семействата са закъснели или не могат да бъдат прослушани веднага.

Кастингите се провеждат на общодостъпни места и никога извън населени места. В случай, че Семейство е селектирано за кастинг, но не може да се придвижи до най-близкия град за кастинг поради голямо разстояние, това не изключва възможността да бъде поканено на кастинг отново, когато кастингите се провеждат в по-близко за до тях населено място.

На кастинг няма да се приемат Семейства и/или Участници употребили алкохол, във видимо нетрезво състояние, след употреба на наркотици или други упойващи вещества или видимо агресивни.

След обявяване на датите за кастинг и съответните градове на сайта www.semeinivoini.nova.bg, всички въпроси относно кастинга на селектираните Семейства или за всякакви въпроси могат да се отправят на електронен адрес semeinivoini@ntv.bg

 

Отказът да се приемат настоящите правила във всеки един етап от участие в Предаването е отказ от участие в игрите на Семейни войни и дава право на Продуцента да отстрани от участие всеки Участник, без оглед на начина на неговото избиране или подбиране както и всеки лигитимен Финалист.

 

ТЕЗИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01 АВГУСТ 2019 ГОДИНА И СА ВАЛИДНИ ДОКАТО ОПРЕДЕЛИ КОМПАНИЯТА.