Общи условия

 1. Настоящият формуляр се изготвя във връзка с регистрацията на участниците в кастинг на предаването „Hell’s Kitchen Bulgaria” („Предаването”). Кандидатите могат да преминат към следващия етап на шоуто при условие, че бъдат одобрени.

 2. Решението за това кой от кандидатите ще продължи участието си в Предаването се взема от неговия продуцент – „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, наричан по -долу („Нова телевизия” или „Продуцента”), като същото е окончателно.

 3. С приемането на условията за регистрацията вие давате съгласието си информацията, която се съдържа в него, да бъде използвана и/или цитирана в Предаването, да се публикува на неговия интернет сайт, както и да се ползва от Продуцента по всички разрешени от закона начини.

 4. С приемането на тези условия вие декларирате, че разбирате и се съгласявате с това, че решението на Продуцента – Нова телевизия съставлява негова и единствена преценка доколко сте подходящ за участие в Предаването.

 5. За участие в кастинга се допускат само лица, навършили 18 години.

 6. За да бъде успешна регистрацията, е необходимо да бъдат попълнени всички полета, обозначени със *

 7. Продуцентът, в качеството си на организатор на кастинга, не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в кастинга.

 8. В случай че сте одобрени да продължите участието си в следващите етапи на кастинг, представителите на Продуцента ще се свържат с вас на посочените от вас във формуляра електронен адрес или телефон.

 9. Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефонен номер и e-mail адрес за контакт.

 10. С участието си в кастинга и предаването участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, както и предоставят изричното си съгласие Продуцентът да обработва предоставените от тях лични данни.

 11. Продуцентът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън предаването, както и да ги предоставя на трети лица

 12. Продуцентът обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Същият се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 13. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Продуцентът взема съответните специални мерки за защита на данните.

 14. Продуцентът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 15. Продуцентът не носи отговорност, в случай че кандидатът е обективно възпрепятстван да продължи участието си в предаването.

 16. С приемането и подписването на формуляра за регистрация вие декларирате, че няма да цитирате, разпространявате или споделяте информацията, включена във формуляра, впечатления от участието си във всички етапи на кастинг процеса, както и самото участие в него и/или личните си впечатления от начина, по който той е организиран, както й лични впечатления за Продуцента и неговия екип, освен ако сте получили предварително писмено съгласие за това за всеки отделен случай.

 17. С подписване на формуляра за участие вие давате съгласието си: да бъдете заснет и вашето участие да бъде излъчено в Предаването; да бъдете заснет и вашето участие и/или части от него, и/или ваши снимки да бъдат използвани за нуждите на Предаването или на Нова телевизия, включително, но не изчерпателно - да бъдат публикувани на страницата на шоуто в Интернет, да бъдат включени в други предавания на Нова телевизия, както и да бъдат използвани с цел промотиране на Предаването и др. Участието на всеки в кастинга и предаването e изцяло на негов риск и отговорност.

 18. Продуцентът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в кастинга и/или предаването, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 19. Продуцентът си запазва правото да прекрати кастинга едностранно и/или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение.

 20. Всеки потенциален спор между Продуцента и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.