Политика за поверителност – участници в предаванe

1. Администраторът на лични данни, за когото участникът дава съгласието си да обработва личните данни, е:

„Нова Броудкастинг Груп“ АД, с адрес на регистрация: бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше Бизнес Център, ет. 5, 1592, София, България, (наричан по-долу „Администратор“).

 

Данни за контакт с администратора: „Нова Броудкастинг Груп“ АД, отдел „Програма“, за кастинга на “Женени от пръв поглед“ и-мейл: jeneni@ntv.bg.

 

Задълженията на Администратора за обработката на лични данни следват от:

Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и останалото приложимо национално и европейско законодателство.

 

2. Спецификация на личните данни, за които се дава съгласие за обработване:

2.1. всички лични данни, които са посочени в попълнената от участника форма за съгласие – „Декларация“ и в други документи и информация, предоставена на Администратора, както и

2.2. други лични данни, които са разкрити или ще бъдат разкрити пред Администратора включително, но не само: лично и фамилно име, образователни и квалификационни степени, постоянен адрес, година (или дата) на раждане или информация за моята възраст, , образование, служебна квалификация и умения, данни за контакт, както и

2.3. информация кога са разкрити личните данни пред Администратора (наричани по-долу „моите лични данни“).

 

3. Информирано съгласие:

3.1. Администраторът няма право да изисква информация за раса или етнически произход, политически убеждения, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, както и информация, която противоречи на добрите нрави, освен ако тази информация не се изисква за нуждите на Предаването;

3.2. Администраторът няма право да изисква информация, която не е свързана с конкретното предаване, включително, но не само: информация за сексуална ориентация, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако закон не предвижда друго;

 

Никои от личните данни, изброени по-горе не трябва да се разкриват на Администратора.– В случай, че това все пак е направено, Администраторът може да изтрие тези лични данни.

 

4. Срокът, за който данните на участника ще се обработват, е:

10 (десет) години считано от премиерното излъчване на епизода/епизодите с участието на участника – наричан оттук нататък „Уговорен срок“.

 

5. Цели на обработката на личните данни:

5.1. вземане на решения от страна на Администратора за участие в Предаването;

5.2. съхранение на личните данни от страна на Администратора за целия Уговорен срок,

5.3. разкриване и прехвърляне на личните данни към трети лица през Уговорения срок в рамките на Европейския съюз;

 

6. Начин на обработка на личните данни:

Личните данни могат да бъдат обработвани в електронна и в писмена форма по преценка на Администратора.

 

 

7. Следните лица ще имат достъп до личните данни:

7.1. Служители на Администратора;

7.2. Трети лица, ангажирани от Администратора с реализация и промоция на Предаването.

 

8. Основание за обработване:

8.1. съгласието е законовата основа за обработването на личните данни от Администратора.

8.2. в конкретния случай няма законово задължение за даване на съгласие за обработване на личните данни от страна на Администратора;

8.3. даването на съгласие за обработването на лични данни е доброволно;

 

9. Администраторът прилага следните мерки за сигурност във връзка с личните ми данни:

9.1. Администраторът е предприел адекватни и подходящи мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на моите лични данни.

9.2. Между Администраторът и всяко лице, обработващо лични данни има „договор за обработка на лични данни“, който съдържа включително, но не само задълженията на обработващия в сферата на сигурността и защитата на личните данни.

9.3. Администраторът е приел вътрешни правила, установяващи отговорностите в сферата на сигурността на личните данни.

9.4. Служителите на Администратора или лицата, обработващи лични данни въз основа на договор за обработка на лични данни са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни.

 

12. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на Администратора: Мила Димитрова и-мейл dpo@ntv.bg; адрес: София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше бизнес център.