Ти си истински X Factor фен!

Сега можеш да спечелиш среща на живо с големия победител в X Factor и да слушаш музикалните изпълнения на своите любими изпълнители със специални X Factor слушалки от играта.

Как да участваш?

1 Гледай 3 изпълнения от големите концерти в X Factor в секция „Видео”

2 Очаквай потвърждение, че си истински фен на формата

3 Регистрирай се и участвай за награди

Общи условия и правила за провеждане на игра "Истински фен на X Factor"

1. Организатори и партньори:

Играта се организира от “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, наричано по - долу „NOVA“.

2. Същност на играта и награди:

Участниците в играта трябва да гледат 3 изпълнения от концертите на живо в X Factor, публикувани в секция „Видео” на xfactor.nova.bg, след което да се регистрират във формата за участие с име, телефон и e-mail. След въвеждането на информацията и натискане на бутона “играй”, участниците се включват в играта с награди 5 броя музикални слушалки и голяма награда – среща с победителя в X Factor, сезон 5, която ще се реализира след края на формата.

3. Продължителност:

Играта е с начална дата: 9.11.2017 г.
Крайна дата: 30.11.2017 г.
Наградените участници ще бъдат обявени на 5.12.2017 г на сайта: www.xfactor.nova.bg., като печелившите потребители ще получат e-mail с информация за получаване на наградата.

4. Условия за участие:

4.1 Право на участие имат всички граждани на Република България над 14 годишна възраст, като непълнолетни участници следва да се регистрират с изричното съгласие на свои пълнолетни настойници, които да направят необходимата регистрация в играта от тяхно име. Нямат право да вземат участие служители на NOVA и „Нет Инфо“АД, както и членове на техните семейства.

4.2 В случай че участникът не отговаря на обявените условия, той ще бъде дисквалифициран без предупреждение.

5. Механизъм за участие:

5.1 Всеки участник, отговарящ на условията за участие, трябва да гледа 3 видеа по свой избор на изпълнения от концертите на X Factor, публикувани в секция „Видео” на xfactor.nova.bg и да попълни регистрационната форма за участие.

5.2 Участникът може да се регистрира веднъж седмично в периода на играта.

5.3 С натискането на бутона за регистрация се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Общи условия и Правила на NOVA, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при регистрацията.

5.4 Регистрацията и участието в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка.

5.5 Регистрацията в играта включва лични данни под формата на имена, телефонен номер и e-mail адрес.

6. Награди

  1. - Организирана среща с победителя в X Factor, сезон 5, след края на формата;
  2. - Музикални слушалки – 5 броя;

6.1. Наградените участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответно заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.

6.2 Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

7. Определяне на спечелилите участници

7.1. Печелившите Участници ще бъдат избрани чрез жребий от NOVA на случаен принцип от базата данни, включваща регистрираните Участници и те ще получат мейл с информация за получаването на наградата.

7.2. Наградите ще се предоставят само на Участници, чиято регистрация е валидна. Валидна е всяка регистрация, направена от Участник при точно спазване на настоящите условия.

7.3. Наградите ще се предоставят на Участници, отговорили на условието, посочено в точка 2 от тези Общи условия и правила.

8. Отговорности

8.1 Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, телефонен номер и e-mail адрес за контакт.

8.2 NOVA няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставя на трети лица.

8.3 Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни, подадени от него.

8.4 Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

8.5 Организаторът си запазва правото да прекрати играта едностранно или да промени настоящите Общи условия и правила по всяко време и без предупреждение.

8.6 NOVA ще се свърже с наградените в петдневен срок от обявяването им, за да ги уведоми за техните награди и начините, по които могат да си ги получат.

9. Защита на личните данни

9.1 NOVA обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

9.2 Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то NOVA взема съответните специални мерки за защита на данните.

9.3 NOVA се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

10. Грешки и невалидни регистрации

  1. - Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

11. Съдебни спорове

  1. - Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

12. Публичност

  1. - С участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Играта да обработва предоставените от тях лични данни.

13. Отговорност

13.1 Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

13.2 Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

14. Общи правила

Общите правилата на Играта достъпни в регистрационната форма на играта. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите общи правила.