През 2015 г. бе открита претоварна станция за ТБО, част от проект Регионално депо за ТБО Стожер, в която да се събират отпадъците от община Тервел и Никола Козлево и да се изнасят в с. Стожер, Общинската администрация, извършваща сметосъбиране в Тервел събира и сама създаде незаконно сметище в края на града, непосредствено до къщите в ромската махала и до гробището на града, явно за икономии. Видно от снимките, колите на чистотата изхвърлят събраните отпадъци, набутват ги с булдозер и ги горят до самите къщи на хората. Кой контролира как функционират вложените милиони в депото и контролира да няма замърсявания и да спазва закона?