То ще се извършва служебно или по заявление на пенсионера

Кодексът за социално осигуряване урежда възможността за преизчисляване на трудовите пенсии за хората, които и след пенсионирането си продължават да полагат труд, за който подлежат на осигуряване.

Преизчисляването ще се случва по следните два начина:

Служебно - без да се подава заявление от пенсионера. При това преизчисляване се зачита допълнително придобития осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване, съобщи dariknews.bg.

По заявление на пенсионера – в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след нейното отпускане, съответно - след последното ѝ преизчисляване, ако това е по-благоприятно за пенсионера.

При служебното преизчисляване на пенсиите, считано от 1 април на годината, се вземат предвид данните, подадени от осигурителите, а за лицата, осигуряващи се сами - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година.

Разходите за пенсии: Държавата плаща с половин милиард повече от началото на годината

Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли в съответната година. Така регламентираното служебно преизчисляване на пенсиите, се извършва винаги от една и съща дата всяка година, като всеки път се добавя допълнително придобития от лицето осигурителен стаж от последната календарна година, т.е. пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, стига пенсионерът да е работил и да е подлежал на осигуряване в съответния период.

На същия принцип се извършва и ежегодното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери по подадени от тях заявления, въз основа на което се зачитат положените от тях осигурителен стаж и осигурителен доход (ако това е по- благоприятно за лицето) след пенсионирането до датата на преизчисляването. В тези случаи преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява от същата дата. Следователно и по този ред пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, ако пенсионерът е работил и е подлежал на осигуряване в съответния период.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase