Нашите политики, Нашият подход

РАЗКРИВАНЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

Ние, United Group, искаме всеки, който съобщи за нередност, свързана с работата, да се чувства в безопасност. Нашата Политика за защитено разкриване на информация (подаване на сигнали) дава ясни указания за това по какъв начин може да съобщите за нередност, как провеждаме проверки по сигнали и как защитаваме всички, които добросъвестното съобщават за нарушения. Политиката гарантира, че при надлежната проверка по всички сигнали за нередности ще се спазват строги изисквания за конфиденциалност.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с екипа по съответствието на compliance@united.group


НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОДКУПИТЕ, КОРУПЦИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

Като отговорна и етична компания, почтеността е отправна точка във всички дейности на United Group. Гордеем се от факта, че привличаме и задържаме бизнес чрез качеството на нашите продукти и услуги, твърдо заставайки срещу корупционни практики като опит за получаване на бизнес предимства. Ние прилагаме културата на постоянната бдителност, осъзнавайки, че корупцията може да възприеме и други форми освен плащане: подаръци, развлечения, пътувания, бонуси, предложения за работа, отстъпки, заеми при непазарни условия, такси, услуги, дарения или всякакви други преки или косвени преимущества или възнаграждения.

Недопустими са ответните действия срещу всеки, който съобщи за нередност, оказва съдействие за вътрешна проверка или отказва да извърши нещо, което счита, че нарушава Кодекса за бизнес поведение и етика и политиките на United Group или приложим закон.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по съответствието на compliance@united.group


ПОДАРЪЦИ, ГОСТОПРИЕМСТВО & ПЪТУВАНИЯ

В процеса на изграждане на бизнес отношения, United Group често използва подаръците, гостоприемството (включително бизнес срещи и събития) и пътуванията като ефективен способ за подкрепа и ангажиране на клиентите.

Това, обаче, се осъществява в рамките на ясни критерии, съгласно които всички действия трябва: да са прозрачни и открити, за бизнес цели и одобрени и извършени по правилния начин. Всички в United Group напълно осъзнават, че нарушаването на установените стандарти ни поставя в риск от обвинения в конфликт на интереси, измама или корупция.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по съответствието на compliance@united.group

 

ДАРЕНИЯ & СПОНСОРСТВО

United Group активно подпомага добрите каузи чрез спонсорства и дарения в нашите местни общности. Важно е тези средства и подкрепа да не бъдат опетнени от подозрения за нарушаване на антикорупционното законодателство.

Нашият Отдел по съответствието отговаря за Регистъра за дарения и спонсорства, чрез който оказваме помощ на служителите в одобрението и проследяването на всички ангажименти за спонсорство и всички форми на дарение, включително и използването на помещения, оборудване, услуги без заплащане или с отстъпка, лично време или други облаги.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по съответствието на compliance@united.group

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Животът е поредица от взаимоотношения със семейство, приятели и колеги, които често се преплитат, но United Group работи усилено в посока да избегне потенциални или възприети като потенциални конфликти на интереси, които могат да застрашат нашата почтена репутация.

Полагаме време и усилия, за да гарантираме, че нашите служители и партньори разпознават и избягват ситуации, при които лични интереси и взаимоотношения могат да създадат конфликти на интереси, които увреждат най-добрите интереси на United Group, нашите клиенти и нашите бизнес партньори.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по съответствието на compliance@united.group


САНКЦИИ

Санкциите забраняват или ограничават определени икономически дейности с определени лица, дружества, правителства и държави. Те са икономически и финансови инструменти на политиката за външна и национална сигурност, използвани предпазливо от правителства и многонационални правителствени органи, за да повлияят на промените извън техните териториални граници.

United Group се съобразява с всички санкционни решения във всички територии, на които оперираме. Преди да започнем бизнес отношения с която и да било трета страна или посредник, ние извършваме проверка на дружеството чрез нашата Програма за санкционен мониторинг.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по съответствието на compliance@united.group

 

ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

United Group вярва в честната и справедлива бизнес среда. Конкурентното законодателство забранява споразуменията между конкуренти, чрез които се предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. Забранени са също злоупотребите с монополно или господстващо положение.

United Group винаги спазва националните и европейски правила по отношение на конкуренцията. Нашите служители разбират колко важно е да взимаме независими решения и да споделяме информация с конкуренти и търговски асоциации. Насърчаваме ги да се консултират с нашия Правен отдел в случай, че възникне съмнение.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по съответствието на compliance@united.group

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

United Group се ангажира да защитава личните данни в съответствие с местните закони, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR), и за да защити поверителността и самоличността на всички участващи страни.

Достъпът до и използването на всички лични данни в рамките на United Group, включително тези на клиенти, партньори и служител, се извършва по строги правила. Лицата, оторизирани със специално разрешение за достъп до лични данни във връзка с изпълнение на служебните им задължения, полагат необходимите грижи за запазването и използването им по предназначение и в съответствие с политиките на Групата.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Вижте нашия Кодекс за бизнес поведение и етика или се свържете с Отдела по защита на информацията на dpo@ntv.bg

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ & ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

United Group разполагат с най-модерните технологии, чрез които отговаряме на нуждите на нашите клиенти и вършим работата си ефективно.

Всеки служител в United Group отговаря за най-доброто възможно използване на тези технологии. Нашият Отдел по киберсигурност и нашите Политики за информационна сигурност предоставят насоки за защита на чувствителна информация и оборудване, управление на информационни потоци както вътрешно, така и външно, при постоянен контрол за киберсигурността.

Въпроси или притеснения? Тук сме, за да помогнем.

Свържете се с Отдела по информационна сигурност на admin@ntv.bg

 

Нашата ЛИНИЯ ЗА ЕТИЧНА ПОМОЩ – оказване на подкрепа при спазване на конфиденциалност

Нашата Линия за етична помощ позволява на всеки, който работи в United Group – от кол център до ръководители и бизнес партньори - безопасно и конфиденциално да зададе своите въпроси или да сподели за притеснения относно нарушения на работното място.

Линията за етична помощ е леснодостъпна чрез различни канали. Всеки, който има нужда от съвет или съдействие, може да бъде спокоен, че всички въпроси ще бъдат надлежно отговорени в пълна конфиденциалност.

Линията за етична помощлесен достъп, винаги на разположение

Уеб платформа

unitedgroup.ethicspoint.com

Мобилна платформа

unitedgroupmobile.ethicspoint.com

или

сканирайте следния QR код

qrcode

Телефонни линии

Списък с телефонните номера тук

Имейл

compliance@united.group

Обратно към страница Етика и съответствие