ПРОМЯНАТА е в съвременната и пълноценна училищна среда!

 

Мисията на Деница Шилигарска и Ивелина Иванова от фондация “Децата и града” е да създадат пълноценна училищна среда за децата и младежите в България, която да учи на отговорност и да възпитава позитивна култура у тях. Фондацията стартира работата си от училищните тоалетни, които са обвързани с основните нужди на децата, възпитанието на правилни хигиенни навици и чистота, както и с тяхното здраве.

Деница е урбанист, а Ивелина - архитект. След завършването на висшето си образование двете се завръщат в България и се занимават с казуси по подобряването на градската среда на местно ниво.През 2020 г. двете печелят гражданския конкурс “София избира”, иницииран от Столична Община, с проекта си “София избира децата”, свързан с осъвременяването на училищните тоалетни. Убедени са, че такова осъвременяване трябва да започне в много помещения в училищата, тъй като това е мястото в града, където децата и младежите в България прекарват най-голяма част от деня си.

Същевременно с това училищната среда не съумява нагледно да покаже на децата защо е важно те да бъдат отговорни към нея и не представлява пълноценно пространство за тяхното развитие. Фондацията има за цел да разработи модел за системна намеса в училищните сгради по начин, по който пространствата да се превърнат в истински пълноценни за децата. Това могат да бъдат училищни дворове, физкултурни салони, столови, класни стаи, специализирани кабинети и др.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат:

Деница и Ивелина помагат на децата и младежите в България като осъвременяват и правят пълноценни училищните пространства, стартирайки от остарелите училищни тоалетни. Училищата ще могат да кандидатстват за целевото финансиране на конкурсен принцип при ясно комуникирани критерии – по този начин се оценява осъзнатостта за проблема и готовността за действия от страна на кандидатите.

Фондацията работи с експерти и осъвременяването се прави по архитектурен проект, за да могат да се преосмислят обемите, разпределенията, поддръжката и естетиката. Проектите трябва да отговарят на критерии, свързани и с околната среда - оптимизирано използване на природните ресурси и училищните консумативи. Ключова роля играе и работата с местната общност в посока участие, възпитание и опазване в дългосрочен план.

В настоящата програма (София избира децата), Деница и Ивелина работят с 29 училища в София, в които учат 21 800 ученици, като във всички проекти се изисква създаването на достъпни тоалетни за деца с ограничена подвижност. Във всяко училище решението кои санитарни помещения ще се осъвременяват, е на база нуждата и техническата специфика, но предвид ограничения ресурс и уязвимите групи, дават превес на санитарните помещения за най-малките ученици в основна степен.

За повече информация:
https://www.facebook.com/groups/sofia.izbira.decata
https://www.facebook.com/SofiaChoosesTheChildren