Финанси

Финанси

Екип „Финанси“  се грижи за осчетоводяване на всички приходно-разходни пера в компанията.