ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,

ДОСТЪПНИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА www.nova.bg/proveri


 

Настоящият документ съдържа общите условия за използване на предоставяните от „Нова Броудкастинг Груп” АД („Нова”) информационни ресурси и услуги във връзка с реализираната от Нова кампания за проверка на достоверността на новини с наименование „Новините на NOVA: за достоверните новини”

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия, преди да използвате интернет страницата, достъпна на адрес www.nova.bg/proveri. Настоящите общи условия представляват договор, който урежда отношенията между „Нова Броудкастинг Груп” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. "Христофор Колумб" 41 и всеки един от посетителите и потребителите на интернет страницата www.nova.bg/proveri.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като посетител и потребител на интернет страницата www.nova.bg/proveri и Нова. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай че не сте съгласни с настоящите общи условия, моля, не посещавайте и не използвайте интернет страницата www.nova.bg/proveri.


 

 1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Общи условия – настоящите общи условия;

Интернет страницата – интернет страницата, достъпна на www.nova.bg/proveri;

Потребител - всяко физическо лице, което посещава Интернет страницата (Посетител) и/или използва някоя от услугите, достъпни на Интернет страницата;

Услуга/и – достъп до Интернет страницата и до всички услуги, предоставяни чрез и достъпни на Интернет страницата;


 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


 

 1. Нова предоставя на Потребителите безплатно достъп до Интернет страницата, както и предвидените и описани по-долу Услуги, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на Общите условия, както и на допълнително посочени (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.

 2. Услугите, предоставяни от Нова и предмет на Общите условия, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Нова, в това число, но не изчерпателно: възможност за достъп до част от вече проверените новини, възможност за изпращане на новина, чиято достоверност да бъде проверена; възможност за получаване на обратна връзка относно изпратена за проверка новина и др.

 3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата. Нова не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нова (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

 4. Броят и характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Нова.


 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА


 

 1. За да изпраща новина за проверяване, Потребителят е длъжен да въведе изискуемата информация, като попълни съответната електронна форма в процеса на изпращане на новина, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

 2. При попълване заявлението за изпращане на новина на Интернет страницата, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Нова данни.

 3. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация и изпращане на новина/и, са верни, пълни и точни.

 4. В случай на предоставяне на неверни данни, Нова има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на регистрирания Потребител.

 5. Всеки Потребител може да ползва Услугите, за които не се изисква регистрация, при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.


 

 1. ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОВЕРКА НА НОВИНИ


 

 1. Интернет страницата предоставя възможност на Потребителите да проверяват достоверността на новини от публичното пространство, които отговарят на определени критерии.

 2. За да бъдат одобрени за проверка и проверени, изпратените от Потребителите новини следва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да са свързани със събития, които са от значителен обществен интерес – събитие е от значителен обществен интерес, когато може да се очаква, че поради значението си ще бъде широко отразено от българските и/ или международни средства за масово осведомяване – медии, сайтове, интернет платформи, социални мрежи и други;

  2. Да бъдат публикувани в български интернет сайт и да са на български език;

  3. Да бъдат публикувани в съответния сайт в рамките на 24 (двадесет и четири) часа, считано към момента на тяхното изпращане за проверка.

 3. За да изпрати новина за проверка, Потребителят трябва да предостави изискуемите данни, включително коректно посочен електронен адрес (email) за обратна връзка. На така посочения електронен адрес Потребителят ще получава информация относно статуса на изпратената от него новина.

 4. За проверка на дадена новина Потребителят изпраща в специално подготвена от Нова форма на Интернет страницата хипервръзка (hyperlink, link) към съответната новина.

 5. Проверката се извършва от репортерите на Нова, които проверяват достоверността на изпратената новина/и.

 6. След като проверката бъде осъществена, Потребителят получава на посочения от него електронен адрес за връзка резултата от проверката, който може да бъде в следните категории:

 7. Новината е ДОСТОВЕРНА – проверена и потвърдена от Новините на Нова;

 8. Новината е НЕДОСТОВЕРНА – проверена от Новините на Нова, с кратко описание на причините за недостоверност;

 9. Новината е ЧАСТИЧНО НЕДОСТОВЕРНА, проверена от Новините на Нова, с кратко описание на причините за частична недостоверност;

 10. Новината изисква допълнително време за проверка, защото е свързана с институционална проверка, независима от експертизата и инструментите на Новините на Нова;

 11. Новината не отговаря на предварително зададените условия в т. IV, 2 „a“ или/ и „b“ или/ и „с“ от тези Общи условия, поради което екипът не продължава проверката;

 12. Потребителят е надхвърлил лимита новини, които има право да изпрати за проверка съобразно т. IV, 7 по-долу.

 13. Всеки Потребител има право да изпраща до 5 (пет) новини за проверка в рамките на един календарен ден.

 14. Част от новините, които се изпращат от Потребителите, ще бъдат публикувани на Интернет страницата, заедно с направения анализ и проверка от Новините на Нова. Подборът се извършва от страна на репортерите на Нова.


 

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА НОВА ПРИ ПРОВЕРКА НА НОВИНИТЕ


 

С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нова не отговоря за вреди, причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга, освен ако са причинени от Нова умишлено или при проявена груба небрежност.


 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Нова има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето изпраща новина/и и въвежда съответната информация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при използване на Интернет страницата. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на Интернет страницата, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

 2. Нова при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за Потребителите, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Нова по никакъв начин.

 3. Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия. Потребителят се съгласява, че може да получава информация, свързана с Кампанията или други нови кампании и дейности на Нова, чрез съобщения, изпратени на посочения от Потребителя електронен адрес.


 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Нова си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на Потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Нова.

 2. Нова си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 3. Нова си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в Интернет страницата.

 4. По отношение на Интернет страницата и на предлаганите Услуги приложение намират и Общите условия за използване на сайтовете на „Нова Броудкастинг Груп” АД, достъпни на https://nova.bg/terms. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и Общите условия за използване на сайтовете на „Нова Броудкастинг Груп” АД, преимущество имат настоящите Общи условия.

 5. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.