Как и кои новини проверяваме

 

 1. Интернет страницата предоставя възможност на Потребителите да проверяват достоверността на новини от публичното пространство, които отговарят на определени критерии.

 2. За да бъдат одобрени за проверка и проверени, изпратените от Потребителите новини следва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да са свързани със събития, които са от значителен обществен интерес – събитие е от значителен обществен интерес, когато може да се очаква, че поради значението си ще бъде широко отразено от българските и/ или международни средства за масово осведомяване – медии, сайтове, интернет платформи, социални мрежи и други;

  2. Да бъдат публикувани в български интернет сайт и да са на български език;

  3. Да бъдат публикувани в съответния сайт в рамките на 24 (двадесет и четири) часа, считано към момента на тяхното изпращане за проверка.

 3. За да изпрати новина за проверка, Потребителят трябва да предостави изискуемите данни, включително коректно посочен електронен адрес (email) за обратна връзка. На така посочения електронен адрес Потребителят ще получава информация относно статуса на изпратената от него новина.

 4. За проверка на дадена новина Потребителят изпраща в специално подготвена от Нова форма на Интернет страницата хипервръзка (hyperlink, link) към съответната новина.

 5. Проверката се извършва от репортерите на Нова, които проверяват достоверността на изпратената новина/и.

 6. След като проверката бъде осъществена, Потребителят получава на посочения от него електронен адрес за връзка резултата от проверката, който може да бъде в следните категории:

 7. Новината е ДОСТОВЕРНА – проверена и потвърдена от Новините на Нова;

 8. Новината е НЕДОСТОВЕРНА – проверена от Новините на Нова, с кратко описание на причините за недостоверност;

 9. Новината е ЧАСТИЧНО НЕДОСТОВЕРНА, проверена от Новините на Нова, с кратко описание на причините за частична недостоверност;

 10. Новината изисква допълнително време за проверка, защото е свързана с институционална проверка, независима от експертизата и инструментите на Новините на Нова;

 11. Новината не отговаря на предварително зададените условия в т. IV, 2 „a“ или/ и „b“ или/ и „с“ от тези Общи условия, поради което екипът не продължава проверката;

 12. Потребителят е надхвърлил лимита новини, които има право да изпрати за проверка съобразно т. IV, 7 по-долу.

 13. Всеки Потребител има право да изпраща до 5 (пет) новини за проверка в рамките на един календарен ден.

 14. Част от новините, които се изпращат от Потребителите, ще бъдат публикувани на Интернет страницата, заедно с направения анализ и проверка от Новините на Нова. Подборът се извършва от страна на репортерите на Нова.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,

ДОСТЪПНИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА www.nova.bg/proveri