Скрининг тестовете се въвеждат от МОН

Децата на възраст между 3  и 3 години и 6 месеца да минат тест, който трябва да покаже дали могат да учат, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев. Скрининг тестовете се въвеждат от МОН и трябва да оценят степента на риска от възникване на обучителни затруднения. Целта е максимално много деца да бъдат задържани в училище, а не да отпадат. В момента страната ни е с една от най-лошите тенденции в ЕС. През 2016 г. преждевременно напусналите училище са били 13.8%. Тестовете са заложени в проект на нова наредба за приобщаващото образование, представен днес от министъра на образованието Красимир Вълчев, зам.-министрите Деница Сачева и Таня Михайлова и съветникът Мария Семерджиева. Ако родител изрично откаже детето му да мине теста, от детската градина ще се съобразят с това, увериха от МОН. „При 3-годишните ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата, а при установяване на проблем с тях ще се работи целенасочено за преодоляването му, което на тази възраст все още е възможно“, увери зам.-министър Сачева. Учителите в детските градини ще бъдат специално обучени да прилагат теста. Регионалните екипи за подкрепа на деца и ученици със специални потребности ще имат правото да оказват по-голяма подкрепа на детските градини и училищата в съответната област. Те ще могат да изпращат екипи от специалисти – психолози, логопеди, в образователни институции, които нямат такива. Това ще спомогне и за по-добрата връзка между училището и родителите, смятат от МОН. В проектонаредбата е предвидено още десетократно намаляване на административната работа на учителите. По сегашните правила педагозите трябва да подготвят годишно около 480 документа за 15 деца с нужда от допълнителна подкрепа за личностно развитие. Планира се броят им да бъде сведен до 45. Допълнителна подкрепа ще се оказва на децата и учениците с изявени дарби и таланти чрез центровете за личностно развитие. За тях ще има индивидуални учебни планове с цел да бъдат усъвършенствани дарбите им. „За следващата учебна година ще се търси финансиране за стимулирането на такива ученици да участват в национални и международни олимпиади“, каза Сачева. В училищата ще се провеждат и консултации за кариерно развитие. Педагогическите съветници и психолозите ще им дават въпросници, разработени по проект на МОН. Въвежда се процедура за насочване на учениците със специални потребности към продължаване на образованието в профили или професии след VII и X клас. Акцент ще има и върху грижата за здравето на децата. Училищата трябва да имат занимания по здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ в извънкласните форми и часовете на класа. Провеждане на срещи между учениците и български писатели в училищните библиотеки и съвременното оборудване на помещенията също влиза в плановете на настоящия ръководен екип на образователното министерство. Промяна има и при отсъствията на учениците. До момента директорите разрешаваха до три дни непосещаване на часовете по уважителни причини. С наредбата разрешението ще дава класният ръководител. Ако се налага ученикът да отсъства до 7 дни, родителите ще подават уведомление до директора. При необходим по-дълъг период решение ще взема педагогическият съвет, каза Таня Михайлова. Досегашното изискване родителите да бъдат уведомявани писмено за предстоящо наказание на ученик се променя. Това ще става и по електронна поща.