През последните 10 години в района на Крумовград се полагат грижи за костенурките и техните местообитания

Източните Родопи са дом на два вида сухоземни костенурки - Шипоопашата (Testudo hermanni Gmelin, 1789) и Шипобедрена (Testudo graeca Linnaeus, 1758). И двата вида костенурки са защитени по силата на редица международни и национални закони и конвенции. Считат се за глобално застрашени от изчезване.

Числеността на костенурките намалява. Сред основните причини за това са разрушаване  на местообитанията причинено от интензификация на селското и горското стопанство, строителството, пряко унищожаване от автомобилния трафик и недобросъвестни лица.

През последните десет години в района на Крумовград се полагат грижи за костенурките и техните местообитания. Провеждат се изследвания и въз основа на тях се предприемат мерки за подобряване на живота им.

Причината? Разработването и експлоатацията на рудник „Ада тепе“ в община Крумовград от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. Именно откриването на рудника и осъзнатата необходимост от опазване на околната среда слага началото на програма за защита и опазване на застрашените видове костенурки, която е разпозната и включена в списък за добри практики на Европейската комисия.

Много преди началото на усвояване на територията е изготвен план за действие за биологичното разнообразие. По силата му се изпълняват конкретни дейности по пренасяне на всички костенурки от опасните за тях места и освобождаването им в безопасни; маркиране, проследяване и мониторинг на здравословното състояние на  всички костенурки населяващи околността; наблюдения и анализи на промяната на местообитанията и установяване на възможни бъдещи тенденции; своевременна реакция при констатиране на заплахи и нередности, като бракониерство и др.

Дейностите по плана за действие за биологичното разнообразие се извършват методично вече почти едно десетилетие и едновременно с опазването благоприятстват създаване на безценна научна база данни за наблюдаваните биологични видове.

Около територията на минния обект е изградена защитна ограда предотвратяваща попадане на костенурки в опасни за тях места. Извършва се поетапна биологична рекултивация на минния обект чрез засаждане на характерни за района растителни видове с цел подготовка на терените за обратно заселване на костенурките след закриване на рудника.

Усилията за опазване и изучаване на популациите, както и работата със служителите, подизпълнителите на “Дънди Прешъс Металс” и местната общественост оказва положителен ефект върху двата вида костенурки и създава условия за по-задълбоченото им изучаване и грижа.

Благодарение на грижата на дружеството за биоразнообразието, експертната работа, разяснителните мероприятия и ангажираността на населението възможното съжителство на костенурки и рудодобив е реалност.