1. Администраторът на лични данни, за когото давам съгласието си да обработва личните ми данни, е: „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с адрес на регистрация: бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше Бизнес Център, ет. 5, 1592, София, България (наричан по-долу „Администратор“) Данни за контакт с администратора : „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД: dpo@ntv.bg Задълженията на Администратора за обработката на лични данни следват от: Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и останалото приложимо национално и европейско законодателство. 2. Спецификация на личните ми данни, за които давам съгласие да бъдат обработвани: 2.1. всички мои лични данни, които съм посочил/-а в попълнената от мен форма за съобщаване на сигнали „Моята новина“ предоставена от Администратора, както и 2.2. други мои лични данни, които съм разкрил/-а или ще разкрия по какъвто и да е начин пред Администратора в хода на последваща комуникация включително, но не само: постоянен адрес, година (или дата) на раждане или информация за моята възраст, други данни за контакт, както и 2.3. информация, която съм разкрил/-а личните си данни пред Администратора, като съм ги въвел като свободен текст във форма за контакт на Администратора (наричани по-долу „моите лични данни“). 3. Информиран съм, че: 3.1. Администраторът нямат право да изисква информация за раса или етнически произход, политически убеждения, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, както и информация, която противоречи на добрите нрави, освен ако тази информация не се изисква за нуждите на публикуване на сигнала; 3.2. Администраторът нямат право да изискват информация, която не е свързана с конкретния сигнал, включително, но не само: информация за сексуална ориентация, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако закон не предвижда друго; Потвърждавам, че не съм разкривал никои от личните данни, изброени по-горе – нито във формата за подаване на сигнал, нито в други документи, предоставени от мен на Администратора. В случай, че съм предоставил който и да е тип лични данни от описаните по-горе, се съгласявам, че Администраторът може да изтрие тези лични данни. Потвърждавам, че с качването на сигнала, декларирам и гарантирам, че съм предприел всички мерки за законосъобразна обработка на личните данни на всички трети лица, чиито лични данни се обработват чрез или във връзка с изпратения сигнал през платформата „Моята новина“. 4. Срокът, за който давам съгласие за обработка на личните ми данни, е: 1 (една) година считано от деня, в който давам съгласието си (денят, в който съм публикувал сигнала в секцията „Моята новина“) – наричан оттук нататък „Уговорен срок“. 5. Цели на обработката на личните ми данни, за които съм информирам и давам съгласие: 5.1. вземане на решения от страна на Администраторите за публикуване на сигнала в сайта на nova.bg под формата на статия ведно с изпратените видео и фото-материали, публикуване на видеоматериал без коментар в платформите на „Моята новина“, вкл. www.vbox7.com канала на инициативата, както и излъчване в ефир в рамките на предавания на Администратора с допълнителен коментар; 5.2. съхранение на моите личните данни от страна на Администратора за целия Уговорен срок, 5.3. разкриване и прехвърляне на личните ми данни към трети лица (посочени по-горе) през Уговорения срок в рамките на Европейския съюз; 5.4. разкриване и предаване на лични данни на компетентни органи при спазване на изискванията на приложимото законодателство. 6. Начин на обработка на моите лични данни, с който се съгласявам: Моите лични данни могат да бъдат обработвани в електронна форма по преценка на Администратора. 7. Съгласен/-на съм личните ми данни да бъдат прехвърлени на трети лица – обработващи и/или администриращи лични данни, а именно дружествата от групата предприятия на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД – „Нет Инфо“ АД, „Ви Бокс“ ЕАД, „Дарик Нюз“ ЕООД 8. Информиран съм и съм съгласен/-на, че следните лица ще имат достъп до моите лични данни: 8.1. Служители на Администратора; 8.2. Служители на третите лица посочени в т. 7 . 9. Запознат/-а съм, че: 9.1. съгласието ми е законовата основа за обработването на моите лични данни от Администраторите. 9.2. не съм длъжен/-a да предоставям личните си данни на Администратора и да давам съгласие за обработването на моите лични данни доброволно; 9.3. в случай че: а) не предоставя на Администратора такава част от моите лични данни, която е необходима, за да вземе Администраторът решение дали подадения сигнал може да бъде публикуван, или б) оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни (частично или изцяло), няма да бъда включен/-а в базата данни на Администратора, съдържаща информация за изпратени сигнали. В този случай Администраторът или някое от свързаните лица няма да могат да публикуват материала, който съм изпратил. 10. Запознат съм със следната информация за мерките за сигурност във връзка с личните ми данни: 10.1. Администраторът и третите лица изброени в това Уведомление са предприели адекватни и подходящи технически и организационни мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на моите лични данни. 11. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на Администраторите: Мила Димитрова и-мейл dpo@ntv.bg; адрес: София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше бизнес център.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Администраторът на лични данни, за когото давам съгласието си да обработва личните ми данни, е:

„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с адрес на регистрация: бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше Бизнес Център, ет. 5, 1592, София, България (наричан по-долу „Администратор“)

 

Данни за контакт с администратора : „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД: dpo@ntv.bg

 

Задълженията на Администратора за обработката на лични данни следват от:

Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и останалото приложимо национално и европейско законодателство.

 

2. Спецификация на личните ми данни, за които давам съгласие да бъдат обработвани:

2.1. всички мои лични данни, които съм посочил/-а в попълнената от мен форма за съобщаване на сигнали „Моята новина“ предоставена от Администратора, както и

2.2. други мои лични данни, които съм разкрил/-а или ще разкрия по какъвто и да е начин пред Администратора в хода на последваща комуникация включително, но не само: постоянен адрес, година (или дата) на раждане или информация за моята възраст, други данни за контакт, както и

2.3. информация, която съм разкрил/-а личните си данни пред Администратора, като съм ги въвел като свободен текст във форма за контакт  на Администратора (наричани по-долу „моите лични данни“).

 

3. Информиран съм, че:

3.1. Администраторът нямат право да изисква информация за раса или етнически произход, политически убеждения, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, както и информация, която противоречи на добрите нрави, освен ако тази информация не се изисква за нуждите на публикуване на сигнала;

3.2. Администраторът нямат право да изискват информация, която не е свързана с конкретния сигнал, включително, но не само: информация за сексуална ориентация, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако закон не предвижда друго; 

Потвърждавам, че не съм разкривал никои от личните данни, изброени по-горе – нито във формата за подаване на сигнал, нито в други документи, предоставени от мен на Администратора. В случай, че съм предоставил който и да е тип лични данни от описаните по-горе, се съгласявам, че Администраторът може да изтрие тези лични данни.

 

Потвърждавам, че с качването на сигнала, декларирам и гарантирам, че съм предприел всички мерки за законосъобразна обработка на личните данни на всички трети лица, чиито лични данни се обработват чрез или във връзка с изпратения сигнал през платформата „Моята новина“.

 

4. Срокът, за който давам съгласие за обработка на личните ми данни, е:

 

1 (една) година считано от деня, в който давам съгласието си (денят, в който съм публикувал сигнала в секцията „Моята новина“) – наричан оттук нататък „Уговорен срок“.

 

5. Цели на обработката на личните ми данни, за които съм информирам и давам съгласие:

 

5.1. вземане на решения от страна на Администраторите за публикуване на сигнала в сайта на nova.bg под формата на статия ведно с изпратените видео и фото-материали, публикуване на видеоматериал без коментар в платформите на „Моята новина“, вкл. www.vbox7.com канала на инициативата, както и излъчване в ефир в рамките на предавания на Администратора с допълнителен коментар;

5.2. съхранение на моите личните данни от страна на Администратора за целия Уговорен срок,

5.3. разкриване и прехвърляне на личните ми данни към трети лица (посочени по-горе) през Уговорения срок в рамките на Европейския съюз;

5.4. разкриване и предаване на лични данни на компетентни органи при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

 

6. Начин на обработка на моите лични данни, с който се съгласявам:

 

Моите лични данни могат да бъдат обработвани в електронна форма по преценка на Администратора.

 

7. Съгласен/-на съм личните ми данни да бъдат прехвърлени на трети лица – обработващи и/или администриращи лични данни, а именно дружествата от групата предприятия на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД – „Нет Инфо“ АД, „Ви Бокс“ ЕАД, „Дарик Нюз“ ЕООД

 

8. Информиран съм и съм съгласен/-на, че следните лица ще имат достъп до моите лични данни:

 

8.1. Служители на Администратора;

8.2. Служители на третите лица посочени в т. 7 .

 

9. Запознат/-а съм, че:

9.1. съгласието ми е законовата основа за обработването на моите лични данни от Администраторите.

 9.2. не съм длъжен/-a да предоставям личните си данни на Администратора и да давам съгласие за обработването на моите лични данни доброволно;

9.3. в случай че:

а) не предоставя на Администратора такава част от моите лични данни, която е необходима, за да вземе Администраторът решение дали подадения сигнал може да бъде публикуван, или

б) оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни (частично или изцяло), няма да бъда включен/-а в базата данни на Администратора, съдържаща информация за изпратени сигнали. В този случай Администраторът или някое от свързаните лица няма да могат да публикуват материала, който съм изпратил.

 

10. Запознат съм със следната информация за мерките за сигурност във връзка с личните ми данни:

10.1. Администраторът и третите лица изброени в това Уведомление са предприели адекватни и подходящи технически и организационни мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на моите лични данни.

 

11. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на Администраторите: Мила Димитрова и-мейл dpo@ntv.bg; адрес: София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, Порше бизнес център.