Опасен превоз на инертни материали, без да бъдат обезопасени.