Вижте отговорите на експертите от I&G Brokers

Застраховка “Гражданска отговорност“ е задължителна за всяко моторно превозно средство, което се намира на територията на Република България и което не е спряно от движение, но какво покрива тя и къде е валидна? Какво е особеното на сертификата “Зелена Карта” и неговата валидност? Какъв е срокът за начало и край и за кои държави важи? Вижте отговорите на експертите от I&G Brokers.

Какво покрива застраховката?

Застраховката гражданска отговорност (ГО)

https://iandgbrokers.com/bg/zastrahovki/avtomobilno-zastrahovane/grajdanska-otgovornost покрива отговорността на застрахованите физически и/или юридически лица за причинените от тях имуществени или неимуществени вреди, вследствие на  притежаването и управлението на МПС.

Лимитите на отговорност са съгласно действащите разпоредби на Кодекса на застраховането.

За територията на Република България:

●     за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт -
10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

●     за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;

За територията на другите държави членки на ЕС или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, лимитите на отговорност са съгласно местните законодателства.

За кои държави е валидна?

Териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” е:

България;
всички страни членки на Европейското икономическо пространство, вкл. Андора, Сърбия и Швейцария;
трети страни, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия;

Относно сертификата Зелена карта

Сертификатът е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта". Той е документът, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, която покрива задължителните лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна. Той е задължителен при пътуване в държава, която е извън системата на ЕИП.

Какъв е срокът на "Гражданска отговорност"?

Срокът на гражданската започва да тече от посочените ден и дата в полицата Ви, като началото и края на срока отново могат да бъдат открити в съответната застрахователна полица. Тези данни, разбира се, са валидни в случаи на платена пълната стойност на премията по гражданската или при внесена първоначална вноска за нея, когато сте избрали разсрочено плащане.

Как мога да я прекратя?

Прекратяване е възможно при смяна на собственост на МПС. Важно е да се отбележи, че  застраховката не се прекратява автоматично. Продавачът и купувачът на МПС-то трябва да уведомят Застрахователя за извършване на смяната на собствеността в 7 дневен срок. Новият собственик на МПС има право, както да прекрати договора, така и да го продължи, чрез издаване на анекс към настоящия договор.  Ай енд Джи Брокерс съветва определения срок да бъде спазван, за да може своевременно да се отразят промените по полицата.