Иновативните услуги бяха открити в София, Пазарджик, Русе и Враца от Национална мрежа за децата, за да предложат задълбочена работа с деца с проблемно поведение

Над 150 деца и техните семейства са потърсили помощ и са получили подкрепа в четирите нови Центъра за правата на децата, които Национална мрежа за децата разкри в София, Пазарджик, Враца и Русе в средата на миналата година. Това са пилотни социални услуги, които предоставят консултации, застъпничество, информация и превенция на деца с проблемно поведение от 10 до 18 г. и на техните семейства.

Сред младежите, които имат нужда от помощ и я намират в Центровете, са деца с емоционално поведенчески затруднения в даден етап от израстването си; уязвими деца и семейства; деца, жертви на насилие или пострадали от престъпления; деца в конфликт със закона.

В Центровете работят психолози, социални работници и юристи, които се застъпват за правата не децата като им предоставят правна, социална и психологическа подкрепа. Тя включва и придружаване на децата при срещата им с правосъдната система, пробацията, помощ за връщането им в училище, ако не го посещават, за професионално ориентиране и реализация, както и медиация между извършител и жертва. Специалистите често осъществяват контакти с училищните власти, отделите за закрила на детето, полицията и прокуратурата, за да могат да подкрепят децата. Родителите и близките им са активно включени в намирането на решения на проблемите, с които младежите се сблъскват. Набляга се върху силните страни на децата и се анализират задълбочено факторите, които влияят върху поведението им, както и възможните рискове. В някои от центровете се прилагат арт терапия и спортни занимания, за да се стъпи на силните страни и потенциала на децата, така че те да имат възможност да планират с оптимизъм своето по-добро бъдеще.

Четирите центъра в страната се управляват от организации с доказан опит в социалната и правната сфера. В София Центърът за правата на децата се управлява от Институт по социални дейности и практики, в  Русе – от сдружение Еквилибриум, в Пазарджик – от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, а във Враца – от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България.

"Целта ни е да осигурим смислена подкрепа на уязвимите младежи, чиито съдби могат да бъдат трансформирани, ако всички работим заедно в сферата на превенцията, закрилата и социалната рехабилитация", коментира Диляна Славкова, програмен координатор Правосъдие в Национална мрежа за децата. "Крайната цел е подобряване на живота и перспективите на децата в конфликт и в контакт със закона".

Всеки тийнейджър или член на семейството му може да се свърже с екипа на най-близкия Център, ако  не среща подходящо отношение от страна на правораздавателните органи или полицията. Услугите на центровете се ползват след лична заявка или тази на родителите (настойниците или попечителите); по заявка или сигнал от полицията, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Пробационната служба, Отделите "Закрила на детето", училище или друга институция, както и по искане на съда.

Контактите на четирите центъра можете да намерите на сайта www.endviolence.nmd.bg

На него е достъпна и информация за други социални, здравни и образователни услуги в цялата страна, които можете да откриете на специална интерактивна карта. Има и полезни материали за деца, родители и професионалисти, работещи с деца, както и телефони за спешна помощ и консултации.

Създаването на Центровете за права на децата е част от проект на Национална мрежа за децата "Развиване на центрове за правата на децата в конфликт и контакт със закона", който се реализира с финансовата подкрепа на фондация "Велукс".

Национална мрежа за децата се застъпва за реформа в системата на детското правосъдие от дълги години. В момента Мрежата, която обединява 150 организации от цялата страна, провежда и кампанията "За по-човечно детско правосъдие". Тя настоява пред институциите за реформа в системата за детско правосъдие, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, действащ от 1958 г., закриване на поправителните интернати и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с децата извършители, включващи възстановително правосъдие и превантивна работа с тях. Другата цел на кампанията е създаване на разбиране в обществото, че проблемните деца са деца в риск и най-често постъпките им са вик за помощ, тъй като те са били жертви на насилие, тормоз, неглижиране, живот в крайна бедност.

Всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви. Някои от тези деца са наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции: бягство от дома, скитничество, просия, кражба на хранителни продукти… Всъщност, децата, които попадат под ударите на закона, са изключително уязвими и на практика имат нужда от помощ, а са третирани като престъпници и са допълнително наказвани за тежката си съдба с налагане на неадекватни възпитателни мерки.  

Вижте повече за кампанията "За по-човечно правосъдие" на Национална мрежа за децата на www.endviolence.nmd.bg и www.nmd.bg

#НеМеСъдиЧовече

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес