Правото на достъп до жилище в България не е изрично конституционно право и не е признато в нормативни актове

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България проведе конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. Събитието е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество”, с който организацията акцентира върху важността на актуализирането на общинските и националните жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини, избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

На конференцията бяха разгледнаи теми, свързани с жилищната проблематика на местно и  национално ниво. Хабитат България постави за дискусия наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. Липсата на социален жилищен фонд възпрепятства предлагането на алтернативно настаняване на домакинства с доходи под националния праг на бедност, които нямат достъп до пазара за наемане или закупуване на жилища и за които единственото решение често е самостоятелно направени нестандартни и незаконни жилища.

Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. В коференцията участваха и представители на МРРБ, НСРОБ, НЦТР, редица общини и неправителствени организации.

В периода септември 2019 – април 2022 г. Хабитат България реализира поредица от дейности за анализиране на жилищите проблеми и практики в двете пилотни общини: провеждане на социологическо изследване и изготвяне на доклад отн. жилищните нужди на уязвимите общности, изследване на местните жилищните политики и практики, дискусии с местните власти.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба, които представи на коференцията. На първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Препоръките са включени в обобщен доклад “Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване”, който може да бъде разгледан тук: https://bit.ly/3vdv6sE

Научете повече за Хабитат България тук: https://hfh.bg/

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.