Отговора търсим в традиционния „Икономически отчет в строителния сектор“ за деветмесечието на 2022 г. на Камарата на строителите в България

Какво се случва в строителния бранш у нас, какви са нагласите за развитието на дейността в отрасъла и пред какви затруднения са изправени строителите?

Отговори на тези въпроси търсим в традиционния „Икономически отчет в строителния сектор“ за деветмесечието на 2022 г. на Камарата на строителите в България (КСБ), който се позовава на официални данни от Националния статистически институт (НСИ) и Евростат.

Любопитно е да се отбележи, че през януари 2023 г. НСИ отчита, че показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 0,8 пункта заради по-резервирани оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията им. Негативни са и мненията им относно строителната активност през последните три месеца, но има леко подобряване на очакванията им за следващите три месеца.

Като основни проблеми за строителния бранш продължават да се изтъкват несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По данни на Евростат през третото тримесечие на 2022г. България бележи спад на строителната продукция от 1,2% спрямо предходното тримесечие.

По предварителни данни на НСИ, цитирани в анализа на Камарата, става ясно че произведената продукция в отрасъл строителство за деветмесечието на 2022 г. е на обща стойност 10,6 млрд. лв., като спрямо деветмесечието на 2021 г. намалява с 8,2%, като съответно спадът при сградното строителство (жилищно и нежилищно) е 7%, а при инженерното строителство (ВиК, жп, пътна, енергийна инфраструктура) спадът е 9,8%. За сравнение - за деветмесечието на 2020 г., след която започва спадът в бранша, продукцията е била за над 4 млрд. лв. повече или общо 14,8 млрд. лв.

Въпреки ръста, който се отчита при издадените разрешения за строеж – 12%, започнатото строителство на нови сгради – 8,8% и въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 36,3% за цитирания период, от КСБ обръщат внимание на обявени обществени поръчки и сключените договори.

За първите 9 месеца на 2022 г. обявени обществени поръчки са 3 267 бр. на стойност 10 077 млн. лв., като ръстът е 14,7% на броя, а на стойността - 136,5%. Позитивизмът от тези данни обаче е помрачен от общия брой на сключените договори.

По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП), общият брой на сключените договори за деветмесечието на 2022г. е 2 367 бр. на обща стойност 2 064,8 млн. лв. в сектор „Строителство“, като се отчита намаление с 15,2 на сто спрямо същия период на 2021 г., а стойността по договорите е с 20 на сто по-ниска, сочи още отчетът на Камарата. Причината е, че стойностите на обществените поръчки не отчитат високата инфлация и нарасналите цени на материалите и суровините за сектора.

Анализът  показва,  че  при  фирмите сключили договори, малките строителни  фирми доминират  по  критерий  „брой“  в  „Сградното  строителство“.  Средните  строителни фирми са водещи по критерий „стойност“ в „Инженерната инфраструктура“. При консорциумите най-голям „брой“ договори и с най-голяма „стойност“са сключени в „Инженерната инфраструктура“.

Намалели са и чуждестранните инвестиции в строителния сектор. По предварителни данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции за периода са с отрицателна стойност. Те възлизат на – 58,2 млн. евро, като спрямо същия период на миналата година са намалели с 33,7 млн. евро /137,6 %/.

Основните затруднения на строителите, свързани с намирането на квалифицирани кадри, поскъпналите разходи за труд, материали и енергоносители, както и „липсата на ефективна и работеща индексация по договорите с публични възложители“ според КСБ се оказват ключови за прекратяването на дейността на 422 строителни компании през последната година. Фирмите не са подновили вписването си в Централния професионален регистър на строителя, който се поддържа от Камарата. В него на годишно подновяване на вписването си подлежат всички компании, извършващи дейности над 100 кв.м. По последните данни от декември   са  регистрирани 6247 български юридически лица и 55 чуждестранни.