Броят им е намалял в сравнение със същия период на 2016-а

Коефициентът на икономическата активност на населението между 15 и 64 години е 71.8%, показват данните на НСИ за второто тримесечие на годината. Това е с 2.4% повече в сравнение със същия период на 2016-а година. 

Коефициентът на заетост е 67.2%, което е 3,5-процентно увеличение на годишна база.

Коефициентът на безработица е 6.3%, или с 1.7% по-нисък в сравнение със същия период на миналата година.

Българите – все по-спестовни

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 296.7 хил., или 28.2% от населението в същата възрастова група. От тях 115.6 хил., или 8.9%, са обезкуражени лица.

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 171.7 хил., от които 1 681.4 хил. са мъже и 1 490.4 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.7 процентни пункта. При мъжете този дял е 57.6%, а при жените - 47.2%.

ЕК повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

рез второто тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 2 001.7 хил., или 63.1% от всички заети лица. В индустрията са заети 933.9 хил. души (29.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 236.1 хиляди (7.4%).

От всички заети 3.7% (118.2 хил.) са работодатели, 7.4% (233.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.0% (2 792.4 хил.) - наети лица, и 0.9% (27.5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 127.9 хил. (76.2%) работят в частния сектор, а 664.5 хил. (23.8%) - в обществения.

С временна работа са 141.7 хил., или 5.1% от наетите лица.

Инфлацията от началото на годината е минус 1.1%

През второто тримесечие на 2017 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 092.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.2% (70.5% за мъжете и 63.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 42.6% (48.4% за мъжете и 36.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%, съответно 75.2% за мъжете и 68.1% за жените. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 3.7 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 3.9 процентни пункта, а при жените - с 3.5 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 570.6 хил., или 58.3% от населението в същата възрастова група (62.2% от мъжете и 54.7% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 3.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е почти еднакво - съответно с 3.4 и 3.5 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213.9 хил., а коефициентът на безработица - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51.7 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта.

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1.9 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените, като достига съответно 6.9% за мъжете и 5.7% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123.9 хил. (57.9%) са мъже и 90.0 хил. (42.1%) - жени.

От всички безработни лица 13.4% са с висше образование, 48.8% - със средно, и 37.8% - с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 5.4% за средно образование и 18.3% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 118.4 хил., или 55.3% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 1.4 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 4.1% за мъжете и 2.9% за жените.

От общия брой на безработните лица 36.2 хил., или 16.9%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.5%, или с 1.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2016 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) намалява с 2.6 процентни пункта и достига 10.1%, докато при жените нараства с 0.4 процентни пункта, достигайки 8.8%. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.