Липсата на минерални суровини в глобален мащаб доказа, че рудодобивът е незаменима част от съвременния начин на живот

Голямото предизвикателство пред всички нас е да намерим начин да живеем все по-добре без това да разрушава необратимо природата.

Фактът, че днес осъзнаваме въздействието, което оказваме, и правим съзнателен избор да опазваме и подобряваме околната среда, в дългосрочен план води до по-добър живот за нас и по-съхранена природа за бъдещите поколения.

Значителен брой компании вече работят активно за намирането на баланс между съвременния начин на живот и намаляване на ефектите върху околната среда. С иновациите си показват, че балансът е постижим, стига да се инвестира в развитие и технологии с ясно поставени цели и мисъл за бъдещето.

Такива процеси текат в една основополагаща част от индустрията - добивът на природни богатства. След като в продължение на десетилетие тази човешка дейност беше сочена за голям замърсител на околната среда и се подчертаваше нуждата от дистанциране от нея, настоящата липса на минерални суровини в глобален мащаб даде да се разбере, че рудодобивът е необходима и незаменима част от развитието и съвременния начин на живот.

Нужно е само да се инвестира в разработването на технологични новости, с които тази индустрия да постигне целите за опазване на околната среда, декарбонизация и осигуряване на въглеродно-неутрални вериги на доставки.

И тук идва мястото на добрия пример, с който да подкрепим думите си. За щастие, той идва не от другия край на света, а от сърцето на Балкана, от рудника на “Дънди Прешъс Металс” в Челопеч.

Снимка: „Дънди Прешъс Металс Крумовград”

Откакто оперира в България, компанията не спира да инвестира в иновации и технологични решения, с които да се постигнат високите изисквания за екологосъобразност на дейността с мисъл за обществото и регионите.

Голям напредък по отношение на глобалните цели за климата компанията отбелязва като в сравнение с базовата 2009 година “Дънди Прешъс Металс Челопеч” е постигнало с 42% по-ниски нива на парникови газове на тон руда.

Друго предизвикателство е намаляването на консумираната електроенергия в дружеството. С реализацията на редица проекти за модернизация – въвеждане на стъпкови флотационни реактори, ефективно управление на водите в оборот, разширяване на съществуващите системи за енергиен мониторинг и мениджмънт, подмяна на старите осветителни тела, подобрения във вентилационната система в рудника, инсталиране на гумено-транспортни ленти под и над земята дружеството успява да постигне устойчивост в потреблението на електроенергия и да намали с над 50% използването на дизел за транспорт. За 16 години консумацията на електроенергия в Челопеч е намаляла с близо 16 % на тон добита руда.

За следващите години „Дънди Прешъс Металс” си поставят още по-високи цели – да намалят емисиите на парникови газове от дейността си с 37.5% до 2035 г. и да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г. Постигането им няма да са успех само за компанията, а и за всички нас - защото ще е стъпка към баланса между удобния ни начин на живот и по-чистата природа.