Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2022 г. е положително в размер на 605,1 млн. лв. (0,4 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 280,7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2022 г. са в размер на 22 849,5 млн. лв. или 39,9 на сто от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 2373,9 млн. лв. (11,6  на сто) спрямо отчетените към май 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2343,7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 30,2 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Депутатите ще работят до приемане на бюджета

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 768,4 млн. лв., което представлява 39,5  на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 042,5 млн. лв. (13 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,8  на сто от общите постъпления по КФП за периода. 

Приходите от преки данъци са в размер на 2987,0 млн. лв. или 32,5  на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 8718,5 млн. лв. (41,4 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са  6293,5 млн. лв. (42,6  на сто от планираните), от акцизи възлизат на 2220,4 млн. лв. (37,5 на сто от разчета), а тези от мита са 179,0 млн. лв. (59,1 на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци) са в размер на 756,8 млн. лв. или 54,8 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5306,2 млн. лв., което представлява 39,6 на сто от разчетените за годината.

Размерът на фискалния резерв към края на май .2022 г. е 9,37 млрд. лв., в т.ч. 8,34 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,03 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Новините на NOVA - вече в InstagramTwitterTelegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.

 
Източник: БТА