Министерството на културата излезе със становище след одит на Сметната палата

"Дейността по актуализация на недвижими културни ценности (НКЦ) е експертна - научноизследователска, която обхваща обработването на голям обем информация. Този процес изисква задълбочен анализ на данните и отнема голям период от време, като продължителността може да е повече от една година". Това се казва в становище на Министерството на културата /МК/ във връзка одита на Сметната палата за архитектурното културно наследство. Според него паметници на културата у нас са оставени на разрухата.

Сметната палата с остри критики към Министерството на културата

Ето и целия текст на становището на Министерството на културата:

"На 05.03.2019 г. в Министерството на културата постъпи Окончателен доклад на Сметната палата за извършения одит на изпълнението „Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г. За подобряване на дейностите по опазване на културното наследство са дадени 15 препоръки на министъра на културата и 6 препоръки на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Подготвени са заповеди за изпълнението на препоръките от страна на министъра на културата и директора на НИНКН. В хода на извършване на одита са предприети коригиращи действия по част от дейностите в областта на недвижимото културно наследство, включително промяна в нормативната уредба.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Министерството на културата е разработило проект на Национална стратегия за развитие на културата 2019-2029 г. Проектът е публикуван на Интернет страницата на Министерството и на портала за обществени консултации за обществено обсъждане за срок 05.03.2019 г. - 05.04.2019 г.

В законодателната програма на Министерския съвет за първото полугодие на 2019 г. /м. май 2019 г./ е предвиден ЗИД на ЗКН относно въвеждането на извършване на оценка на въздействие на инвестиционни проекти върху недвижими културни ценности с категория „световно значение“. Изготвена е и е съгласувана предварителна частична оценка на въздействието на законопроекта, който се изготвя съвместно с представители на МРРБ, МОСВ, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите и др.

От влизането в сила на Закона за културното наследство (Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г.) до настоящия момент са издадени деветнайсет наредби на министъра на културата, една инструкция и пет правилника. За обществено обсъждане са публикувани две наредби по реда на ЗКН.

Към настоящия момент се работи по изготвянето на оставащите три наредби по реда на ЗКН.

В бюджета на Министерството на културата ежегодно се увеличават средствата за опазване на културното наследство, като през 2016 година те са били в размер на 3 610 870 лв., а за 2019 са в размер на 6 558 900 лв.

За първи път през 2019 година бюджетът на НИНКН за дейности по опазване е увеличен със 100 %. С оглед осигуряването на по-добри условия за работа и по-голяма ефективност са предприети действия за преместването на института в административната сграда на МК на бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, като в момента се изпълнява проект за преустройство на помещенията, необходими за осигуряване на работни места за служителите и архивно помещение за Националния документален архив на НИНКН. Тези мерки ще доведат до значително засилване на контрола и съкращаване на сроковете за изработване на становища.

През 2018 година е изменен Правилникът за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, като са регламентирани нови функции за Института, свързани с дигитализацията на културното наследство, включително определяне на отговорно административно звено за осъществяване на мониторинг върху обектите на културното наследство. Експертният капацитет за осъществяване на съществуващите и новите дейности е недостатъчен, като се търсят решения в тази посока.

В процес на изпълнение е проект за „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“.

С решение № Р-1/02.01.2018 г. Министерството на културата е обявило процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение“ в рамките на проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Решението за избор на изпълнител се обжалва пред КЗК. Към настоящия момент няма произнасяне от КЗК по подадените жалби.

Министерството на културата, съвместно с НИНКН, работи активно по предоставянето на окончателни статути на недвижими културни ценности (НКЦ), както и определяне на граници и режими, свързани с опазването им. От 2017 - 2019 специализираният съвет /СЕСОНКЦ/ е разгледал приблизително 200 предложения за предоставяне, промяна и прекратяване на временен статут на НКЦ.

Дейността по актуализация на НКЦ е експертна – научноизследователска, която обхваща обработването на голям обем информация. Информацията се съдържа в различни източници, съхранявани и поддържани от различни институции в страната. Този процес изисква задълбочен анализ на данните и отнема голям период от време, като продължителността може да е повече от една година.

Съгласно изискванията на разпоредбите на §120, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКН (обн. - ДВ, бр.54 от 2011г.), задължение на общините е да предоставят на НИНКН актуалните адреси и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и декларирани недвижими културни ценности, разположени на територията на съответната община. До момента данните са поискани от всички общини във връзка с разработваните от тях проекти на Общи устройствени планове (ОУП). Обръщаме внимание, че през 2018 г. Министерство на културата е съгласувало общо 126 Задания за ОУП и Предварителни и Окончателни проекти на ОУП.

С приемането на ЗКН през 2009 г. териториалните инспекторати към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ (ГДИОКН) не са структурирани поради недостатъчна щатна численост, като към настоящия момент за разрешаването и на този проблем се търсят решения. Независимо от ограничения експертен капацитет на ГДИОКН през 2018 година са извършени над 420 проверки, служителите на инспектората са участвали в над 680 приемателни комисии по реда на ЗКН."

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК. 

 
  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си