В рамките на кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и за минали периоди, изплатиха работодателите само за месец. Това се случи по време на извънредна кампания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, насочена към предприятия, в които в предходни периоди е установявано забавяне на заплати. Основната ѝ цел беше да се намали размерът на установените, но неизплатени дължими трудови възнаграждения в предприятията, които са обхванати от контролната дейност на Агенцията. Сумата на установените забавени възнаграждения по време на кампанията е 2 млн. лв.

Средната брутна работна заплата у нас е над 2000 лв.

В рамките на кампанията контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 417 проверки, почти половината от които в обекти на контрол извън областните центрове. Проверените предприятия са предимно микро- и малки, с 13 200 работници и служители. Констатирани са общо 2349 нарушения на трудовото законодателство. От тях 1499 са в областта на осъществяването на трудовите правоотношения.

Установените нови нарушения по заплащането на труда са 724, основна част от които отново са свързани със забавяне на изплащането на дължими трудови възнаграждения – общо 498. На следващо място са констатираните нарушения по работното време, почивките и отпуските – 208. По време на проверките са установени 20 случая на работници, полагащи труд без сключени писмени трудови договори.

БЮДЖЕТ 2024: Предвиждат се по-високи доходи и дефицит под 3%

За отстраняване на констатираните по време на кампанията нарушения контролните органи на Инспекцията по труда са приложили 2241 принудителни административни мерки, в т.ч. са дадени 198 предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Съставени са 127 акта за установяване на административни нарушения, сред които 49 за неизпълнени предписания и 21 по заплащането на труда. 

Най-често неизплащането на дължимите трудови възнаграждения засяга предприятия, които не развиват дейност или са я прекратили, както и такива в процедура за обявяване в несъстоятелност. Възнаграждения и обезщетения бавят и работодатели, които нямат финансови средства поради междуфирмена задлъжнялост, липса на обороти, наложени запори и други. Честа причина са и споровете между страните по трудово правоотношение във връзка с полагане на нощен и извънреден труд и труд на официален празник. Друга предпоставка е прехвърляне на дружеството на безимотни лица или собствеността е на граждани на трети страни, което възпрепятства предприемането на принудителни административни мерки.

Източник: Пресцентър на ГИТ