Oбщият размер на текущите задължения възлиза на стойност над 349 млн. лв.

Oт началото на годината „Топлофикация София“ е погасила над 543 млн. лв. просрочени задължения към „Булгаргаз“. Топлофикационното дружество е изготвило три прогнозни сценария за месечните плащания към газовия доставчик до края на регулаторния период – 30 юни 2023 г., съобщиха от КЕВР.

От 1.01.2022 г. до 28.09.2022 г. „Топлофикация София е погасила просрочени задължения към „Булгаргаз“ в общ размер над 543 млн. лв. Към 31.08.2022 г. общият размер на текущите задължения на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ възлиза на стойност над 349 млн. лв.

„Топлофикация София” връща суми на над 170 000 битови клиенти

„Топлофикация София“ е изготвила три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към „Булгаргаз“ до края на регулаторния период – юни 2023 г.

Съгласно изготвения Сценарий 1 /без получаване на компенсации за природен газ/ и при описаните допускания, „Топлофикация София“ прогнозира продължаващо нарастване на дълга към „Булгаргаз“, като в края на регулаторния период – 30.06.2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млв. лв.

Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. Ако бъде приложена схемата за компенсация, действала през периода декември 2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50% от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в ценовото решение на КЕВР от 1.07.2022 г. и реалните постигнати цени, дългът на „Топлофикация София“ към обществения доставчик в края на регулаторния период би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв.

Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер „Топлофикация София“ ще бъде в състояние да изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 мл.лв.

Според „Топлофикация София“ третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и дълговата спирала на дружеството.

По отношение на предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние „Топлофикация София“ счита, че съществено влияние оказват регулаторната среда, рекордните ценови нива на природния газ и на квотите за въглеродни емисии. Посочва се, че закупуването на газ и на емисии на годишна база заема близо 83,4% в структурата на разходите /73,1% за гориво и 10,3% за квоти/. С разходите за лихви и неустойки към БЕХ и Булгаргаз, разходи за персонал и за вноски към ФСЕС делът на общите разходи, върху които дружествотго не може да влияе, достига 94%.

КЕВР иска от "Топлофикация София" график за погасяване на задълженията към "Булгаргаз"

С цел дългосрочно финансово стабилизиране на дружеството Топлофикация София“ реализира план за обновление и модернизация на съоръженията и инсталациите, насочен към повишаване на ефективността на производството. Предвижда се и подобряване на съотношението между произвежданата електрическа и топлинна енергия, което да доведе до увеличаване на приходите от продажба на електрическа енергия.

С подписано на 26.05.2021 г . Споразумение между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ е предоставено безвъзмездно финансиране от близо 920 хил. щатски долара за изготвяне на План за оздравяване, модернизация и рекапитализация на „Топлофикация София“.

Предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ ЕАД. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв.

С друго подписано споразумение с БЕХ „Топлофикация София“ се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени задължения към Холдинга в размер на 333,5 млн. лв., произтичащи от Договори за цесия между „Булгаргаз“ и БЕХ. Така „Топлофикация София“ ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към Холдинга.

С подписаното на 14.09.2022 г. трето тристранно споразумение между „Топлофикация София“, БЕХ и Булгаргаз се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв.

Новините на NOVA - вече в InstagramTwitterTelegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.