Прокуратурата се е самосезирала по публикации в медиите

Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по информация в медиите за закупен имот от бивш министър на културата в град Копривщица, съобщават от държавното обвинение.

Предвид засиления обществен и медиен интерес ВАП изиска от проф. Велислав Минеков, служебен министър на културата, информация за наличието на план за опазване и управление на архитектурно-исторически резерват "Копривщица". Териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности.

Съгласно член от Закона за културното наследство /ЗКН/, плановете за опазване и управление се изготвят задължително за: 1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България; 2. археологическите резервати; 3. груповите недвижими културни ценности с национално значение; 4. единичните недвижими културни ценности с национално значение - в случаите, когато се възлагат на концесия.

Град Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват през 1971 г. Включен е в Списъка на недвижимите културни ценности (паметници на културата) с категория „национално значение“ на територията на Софийска област. Ето защо и в изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността, ВАП сезира министъра на културата да упражни правомощията си и да върне информация в кратък срок. Съобразно изнесени в публикациите твърдения за данъчни или друг вид нарушения, съобразявайки функционалната си компетентност, ВАП ги изпраща на ВКП.