Това се казва в позиция на Енергийния холдинг

„Българският Енергиен Холдинг“ с позиция относно цената на електроенергията на свободния пазар. От там уточняват, че следят с тревога цените на тока, търгуван на Българската независима енергийна борса. В позицията уточняват, че в България работят 5800 MW генериращи мощности, а износът варира около 900 MW на час. „Това обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент „Ден напред“, обясняват от БЕХ. 

Иван Хиновски: Цената на тока на енергийната борса е рекордно висока

„Обръщаме внимание, че „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е структуриран като финансов холдинг, в рамките на който дъщерните дружества запазват своята оперативна самостоятелност. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД няма правомощията да определя пазарното поведение на дружествата от групата. Евентуалната намеса в търговската им дейност ще накърни оперативната самостоятелност на дружествата, като тези действия на холдинга могат да представляват пазарни манипулации в нарушение на REMIT”, казват още от БЕХ.

ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на свободния пазар

„Съблюдавайки компетентността си, „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на 16 юли 2021 г. за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата. Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на България”, завършва позицията на Енергийния холдинг.

Източник: БТА